Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00243 - Lichtactieplan Wijk Peperbus. Opdracht SWPR13103A - Lichtplan en prijsvraag - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00243 - Lichtactieplan Wijk Peperbus. Opdracht SWPR13103A - Lichtplan en prijsvraag - Goedkeuring 2022_DCBO_00243 - Lichtactieplan Wijk Peperbus. Opdracht SWPR13103A - Lichtplan en prijsvraag - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 april 2012 (jaarnummer 4330) keurde het college het algemeen lichtplan voor de stad Antwerpen goed.
Op 05 maart 2021 (jaarnummer 01473) keurde het college van burgemeester en schepenen de principes uit de nota “lichtactieplan 100%LED2030” goed.

Voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk De Peperbus vroeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een lichtstudie aan Fluvius System Operator.
Fluvius System Operator maakte op basis van het lichtplan een offerte (referentie 358338/ONT/ODC) op ten bedrage van 238.918,57 EUR (exclusief btw).

Argumentatie

De werken omvatten:

 • het leveren en plaatsen van 131 gevelsteunen 
 • het leveren en plaatsen van 5 metrotube lichtmasten, met een hoogte van 4m 
 • het leveren en plaatsen van 13 lichtmasten, hoogte van 4m, 1 deur 
 • het leveren en plaatsen van 2 lichtmasten, PAAL SPSH 1 COAT NAADLS
 • het leveren en plaatsen van 9 lichtmasten, hoogte van 6,3m, 1 deur
 • het leveren en plaatsen van 32 verlichtingstoestellen SIGNIFY LUMA Mini 3000K DM11 7000lm_Zhaga
 • het leveren en plaatsen van 61 verlichtingstoestellen SIGNIFY LUMA Micro 3000K DM12 6000lm_Zhaga
 • het leveren en plaatsen van 35 verlichtingstoestellen SIGNIFY LUMA Mini 3000K DW10 7000lm_Zhaga
 • het leveren en plaatsen van 1 verlichtingstoestel SIGNIFY METRONOMIS 3000K MDS 4000lm_Zhaga
 • het leveren en plaatsen van 2 verlichtingstoestellen NEOS 4000K MDS_5137 8000lm_NEMA
 • het leveren en plaatsen van 4 verlichtingstoestellen SIGNIFY METRONOMIS 3000K MDS 2500lm_Zhaga
 • het leveren en plaatsen van 24 verlichtingstoestellen SIGNIFY LUMA Micro 3000K DN10 2500lm_Zhaga
 • het leveren en plaatsen van 2 verlichtingstoestellen NEOS 4000K 5139 3000lm_NEMA
 • het leveren en plaatsen van 10 verlichtingstoestellen SIGNIFY LUMA Micro 4000K DW10 3000lm_Zhaga
 • wegnemen en slopen van 105 palen en steunen
 • wegnemen en slopen van 105 verlichtingstoestellen
 • wegnemen en slopen van 38 verlichtingstoestellen. 

Alle materialen zijn uitgevoerd in de kleur stadsgrijs.
De offerte voldoet aan de principes zoals vastgelegd in het actieplan 100% LED in 2030. 

Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
 Â§ 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. 

De wijk Peperbus (Borsbeekstraat, Delareystraat, Gijselsstraat, Gravinstraat, Jan De Laetstraat, Karel Geertsstraat, Krugerplein, Mertensstraat, Rechtestraat, Reuzenstraat, Sint-Janstraat, Sint-Lucasstraat, Sint-Marcusstraat, Sint-Mattheusstraat, Statielei, Tabernakelstraat, Terloplein, Terlostraat, Van De Poelstraat, Vooruitzichtstraat, Zendelingenstraat, Generaal De Wetstraat, Wijnegemstraat, Linnaeusstraat) zijn lokale straten.

Met de collegebeslissing van 5 maart 2021 (jaarnummer 1473) staat de stad in voor de opmaak en uitrol ( zowel praktisch als financieel ) van de wijklichtplannen, de assen doorheen de districten en de specifieke lichtprojecten voor de omvorming naar LED uit het lichtactieplan. Daarbij neemt de stad de kosten op voor de uitrol van het actieplan dimming en het actieplan retrofit.

Algemene financiële opmerkingen

De bovenlokale budgetten zijn opgenomen in het meerjarenbudget 2020-2025 onder de beleidsdoelstelling 2LMS030112 “Openbaar domein, aanleg en heraanleg onderhoud infrastructuur, Lichtplan wordt versneld uitgerold”. (2LMS030112M02321 /225/5153000000/SUB_NR/2300)

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030112 - Lichtplan wordt versneld uitgerold
2LMS030112M02321 - SWPR13103 Albrecht Rodenbachstraat (LED_WIJK_11002S30_DePeperbus_11002S31_StAnna)

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de offerte voor de opdracht SWPR13103A, vernieuwen van openbare verlichting, de wijk Peperbus, opgemaakt door Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 2

Het districtscollege keurt het lichtplan voor het vernieuwen van openbare verlichting, wijk Peperbus goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ADMHet lichtplan en de offerte ter goedkeuring voorleggen aan het college.

Bijlagen

 • 20220929_13103A_offerte_358338.pdf
 • 20220929_13103A_lichtplan_358338.pdf
 • 20220929_13103A_energieberekening.pdf