Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00238 - Districtscollege - notulen 11 en 12 oktober 2022. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00238 - Districtscollege - notulen 11 en 12 oktober 2022. - Goedkeuring 2022_DCBO_00238 - Districtscollege - notulen 11 en 12 oktober 2022. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 11 en 12 oktober 2022.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zittingen goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 11 en 12 oktober 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.

Bijlagen

  • Notulen_DCBO_20221012.pdf
  • Notulen _DCBO_20221011.pdf