Terug
Gepubliceerd op 17/11/2022

2022_DCBO_00236 - Ondersteuning. wijkoverleg - 't Werkhuys vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00236 - Ondersteuning. wijkoverleg - 't Werkhuys vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00236 - Ondersteuning. wijkoverleg - 't Werkhuys vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het district kreeg een aanvraag voor ondersteuning van 't Werkhuys via de verenigingendatabank (dossiernummer 153831).

De districtsraad heeft op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het district voorziet hiervoor een ondersteuning van 2.500,00 EUR aan 't Werkhuys vzw. 

Argumentatie

't Werkhuys is de ideale uitvalbasis voor enkele projecten in Borgerhout. Het fungeert tevens als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, nieuwkomers, mensen in eenzaamheid. In 2022 bieden zij de volgende projecten aan:

  • Volxkeuken als taaloefenkans;
  • Culturele invulling tijdens de volxkeukens;
  • Babbeltafel;
  • Kerst-special.

Bovenstaande wordt verder bepaald in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelage (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
  • het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie over lokale initiatieven en artikel 6 bepaald dat het districtscollege bevoegd is voor ondersteuning van het lokale verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorzag bij de goedkeuring van aanpassing 5 van het meerjarenplan (goedgekeurd door de districtsraad op 30 mei 2022, jaarnummer 30) een bedrag van 2.500,00 euro voor 't Werkhuys vzw.

De vzw moet uiterlijk 31 maart 2023 een financieel en inhoudelijk verslag van het project indienen.

De uitbetaling zal gebeuren volgens de termijnen in bijgevoegde afsprakennota.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met  de 't Werkhuys vzw voor een duurtijd van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning van 2.500,00 euro aan de 't Werkhuys vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
't Werkhuys vzw
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: 0478 321 549
BE58 0013 7967 7779
 2.500,00  euro  budgetplaats: 5035000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2200


4505142741


Bijlagen

  • AN_werkhuys_2022.pdf