Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBO_00247 - Borgerbouwers. Projectondersteuningen - Aanvragen oktober 2022. Weigering, toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 15/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00247 - Borgerbouwers. Projectondersteuningen - Aanvragen oktober 2022. Weigering, toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2022_DCBO_00247 - Borgerbouwers. Projectondersteuningen - Aanvragen oktober 2022. Weigering, toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een projectondersteuning vier keer per jaar een financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op jongeren, op senioren, op sportbeoefening, op cultuurbeleving of op versterking van de buurt (buurtfeesten). 

De ondersteuning wordt aangevraagd voor een project dat plaatsvindt na 1 oktober 2022. Het bedrag van de ondersteuning wordt door het districtscollege bepaald aan de hand van de ingediende begroting voor het project en dit na advies van een onafhankelijke adviescommissie. 

De districtsraad keurde het ondersteuningsreglement Borgerbouwers goed in de zitting van 23 september 2019 (jaarnummer 75) en een aanpassing op het ondersteuningsreglement Borgerbouwers in de zitting van 22 juni 2020 (jaarnummer 43). Hierdoor zullen projecten vroeger dan zes weken na de uiterste indiendatum kunnen starten. Op de districtsraad van Borgerhout op 28 september 2020 (jaarnummer 58) werd een tijdelijke aanpassing goedgekeurd. Deze aanpassing is door de huidige situatie en opgelegde coronamaatregelen noodzakelijk. 

De districtsraad keurde de nieuwe ondersteuningsreglementen goed in de zitting van 21 februari 2022 (jaarnummer 10).

Het project zal steeds in overeenstemming moeten zijn met de coronamaatregelen zoals bepaald door de Algemene Veiligheidsraad. De aanvragers van de ondersteuning zullen hierop uitdrukkelijk gewezen worden bij de mededeling van de beslissing.

Argumentatie

De projecten werden afgetoetst aan de voorwaarden uit het ondersteuningsreglement Borgerbouwers en werden door de adviescommissie behandeld op 13 oktober 2022. 

De adviescommissie gaf haar advies over 15 ontvankelijke aanvragen. 

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het nieuw kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020   (jaarnummer 595);
  • het reglement Borgerbouwers, goedgekeurd in de districtsraad van Borgerhout op 21 februari 2022 (jaarnummer 10)

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. Artikel 3 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokaal sportbeleid. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid. Artikel 4 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Artikel 8 van het ondersteuningsreglement Borgerbouwers bepaalt dat het districtscollege een beslissing neemt over de ondersteuningsvraag binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de uiterlijke indiendatum.

Algemene financiële opmerkingen

In de zitting van de districtsraad van 30 mei 2022 werd de aanpassing van de meerjarenplanning deel 5 goedgekeurd (jaarnummer 30). Er werd een bedrag van 155.000,00 EUR voorzien voor de projectondersteuningen. De totale kostprijs voor de projectaanvragen van deze ronde bedraagt 29.156,00 EUR.

De uitbetaling gebeurt nadat het project heeft plaatsgevonden en wanneer de aanvrager de bewijsstukken heeft ingediend.
De aanvrager kan een voorschot van maximaal 50 % aanvragen. Indien een voorschot wordt uitbetaald, en het project omwille van strengere coronamaatregelen niet kan plaatsvinden, moet het voorschot integraal terugbetaald worden. De districtsraad besliste op 28 september 2020 (jaarnummer 58) dat in geval van een volledige afgelasting de organisator recht op een forfaitaire compensatievergoeding van maximaal 30% van het ondersteuningsbedrag. Bij een gedeeltelijke afgelasting zal de  vergoeding pro rata berekend worden al naargelang de  prestaties.

Volgende bestelbonnen werden reeds finaal vrijgegeven door de administratief goedkeurder:

  • 4505145166 - 350,00 EUR - Buurtkomitee De Dreihoek vzw (Sinterklaas in Den Dreihoek)
  • 4505145167 - 500,00 EUR - Buurtkomitee De Dreihoek vzw (Nieuwjaarsreceptie 2023)
  • 4505145168 - 500,00 EUR - De Belder (Actiedag Reuzenpark NU)
  • 4505145170 - 500,00 EUR - De Zutter Lieselotte (Winterfeest)

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de aanvragen projectondersteuningen en van het advies van de adviescommissie.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en de uitbetaling van volgende projectondersteuningen aan volgende organisaties goed en maakt zich daarbij de motivering en voorwaarden van de adviescommissie eigen.

Organisatie (Projectnaam)

Goedgekeurd bedrag  (EUR)

Benhelima Yehboah (Chapp de Mic)
5.000,00
De Kompaan vzw (Samen koken, minder stoken)
1.456,00
De Koepel vzw (Warme maaltijd)
5.000,00
MAJESTIC vzw (Queer Delight)
1.850,00
't Werkhuys (Boho's Warm Winterfeest)
5.000,00
Mobadara Initiatief (P/A SOUFIANE FADLAOUI) FV
1.500,00

Artikel 3

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende projectondersteuningen aan volgende organisaties slechts gedeeltelijk of onder voorwaarden goed:
Organisatie (Projectnaam)

Besluit en motivering

Goedgekeurd bedrag (EUR) 

Duymelinck Nadine (Luisterplezier)

Het districtscollege beslist deze aanvraag goed te keuren voor een verminderd bedrag van 2.000,00 EUR.

Motivering

Uw aanvraag voor projectondersteuning werd beoordeeld door het district Borgerhout en werd gedeeltelijk goedgekeurd voor een bedrag van 2.000 euro. Het district steunt het voorstel om voor bepaalde deelnemers het aanbod gratis aan te bieden. Het district is echter van mening dat die noodzaak niet aanwezig is bij alle deelnemende 55-plussers. Aan hen kan een vrije bijdrage gevraagd worden waarmee een deel van de kosten kan gerecupereerd worden. Voor het overige bevat het dossier een correcte begroting. Het district Borgerhout geeft tot slot mee dat bij een eventuele toekomstige (lees: 5de) aanvraag voor dit initiatief 'Luisterplezier' dit vernieuwend moet zijn: bijvoorbeeld meer focus op bereiken van een nieuw publiek. Wanneer dit niet uw doelstelling is, komt deze aanvraag niet meer in aanmerking voor een ondersteuning op basis van het regement 'projectondersteuning'. Voor de ondersteuning van de volledige werking van de vereniging kan een aanvraag ingediend worden op basis van het reglement 'werkings-ondersteuning seniorenvereniging'. Voor meer informatie hierover verwijzen we door naar de seniorenconsulent van het district: kamal.elmorabit@antwerpen.be

2.000,00
FMV vzw (Tentoonstelling Hammam)
 

Het districtscollege beslist deze aanvraag goed te keuren voor een verminderd bedrag van 5.000,00 EUR.

Motivering

Uw aanvraag voor een projectondersteuning werd beoordeeld door het district Borgerhout en werd gedeeltelijk goedgekeurd voor een bedrag van  5.000,00 euro. Het reglement Borgerbouwers voorziet een maximum van 5.000,00 euro voor een XL-project. Het district is van mening dat dit project een maatschappelijke meerwaarde heeft voor de gemeenschappen van Borgerhout.

5.000,00
Jeugd, cultuur en wetenschap vzw (Knallend Kidslab)

Het districtscollege beslist deze aanvraag goed te keuren voor een verminderd bedrag van 2.500,00 EUR.

Motivering

Uw aanvraag voor een projectondersteuning werd beoordeeld door het district Borgerhout en werd gedeeltelijk goedgekeurd voor een bedrag van 2.500 euro. We ontvingen buitengewoon veel aanvragen, die het totaal te besteden budget van het district overstijgen. Om zoveel mogelijk van deze sterke projecten toch te kunnen ondersteunen, liggen de toegekende bedragen lager dan hetgeen er werd aangevraagd. Het district vraagt om in te zetten op toeleiding kinderen uit Borgerhout. Dit kan via verschillende plaatselijke verenigingen zoals vzw Mobadara, vzw Wereld van Rayaan, vzw de Palmboom, vzw Enassr en Borgerhoutse scholen. Wat de kosten betreft: de drukkost wordt hoog gebudgetteerd. Een optie om deze kosten te verlagen, zou zijn om de flyers en/of posters, voor beide datums, recto verso op te laten maken. Gelieve de vervoerskosten enkel voor de begeleiders en niet voor het vast personeel te gebruiken. Tot slot vraagt het district om ook de samenwerking aan te gaan met het Vrijetijdsloket van Borgerhout en het loket mee uit te nodigen tijdens de toeleidingsmomenten bij de partners. (Vrijetijdsloket: inne.peeters@antwerpen.be).
2.500,00

 

Artikel 4

Het districtscollege weigert de toekenning van de volgende projectondersteuningen aan volgende organisaties niet goed en maakt zich daarbij de motivering en voorwaarden van de adviescommissie eigen.

Organisatie (Projectnaam)
Goedgekeurd bedrag (EUR)
Wijnen François (20 jaar BIN Tuinwijk Borgerhout)
0,00
ZVEZDOLIKI ensemble vzw (De Toverfluit, een operaP)
0,00

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag (EUR)
Boekingsadres Bestelbon
Benhelima Yehboah
Jagersstraat 20-401
2140 Antwerpen
0091829391
BE79 0634 6261 2233
5.000,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145165
De Kompaan vzw
Sergeyselsstraat 16
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0759.634.516
BE64 0689 3993 2552
1.456,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145169
De Koepel vzw
Stenenbrug 11
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0876.608.992
BE42 0016 8339 1954

5.000,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145171
Duymelinck Nadine
Laar 36
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0029233170
BE05 7795 9823 2275
2.000,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145172
FMV vzw
Oudstrijdersstraat 9
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0457.498.916
BE94 0012 7802 4914
5.000,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145174
Jeugd, cultuur en wetenschap vzw
Vlaanderenstraat 101
1800 Vilvoorde
0467.307.891
BE76 0013 3997 7295
2.500,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145175
MAJESTIC vzw
Kleinebeerstraat 39
2018 Antwerpen
0867.490.103
BE96 7380 1481 0205
1.850,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145177
Mobadara Initiatief (P/A SOUFIANE FADLAOUI) FV
Sint-Janstraat 13
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0033.003.655
BE42 0018 3800 9954

1.500,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145178
't Werkhuys vzw
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0478.321.549
BE58 0013 7967 7779
5.000,00
budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145164

Bijlagen

  • BB-2022-okt_beslissing DC.xlsx