Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBO_00255 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Te Boelaarpark, district Borgerhout (dossiernummer 156/22). Vervangen van elf bomen - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 15/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00255 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Te Boelaarpark, district Borgerhout (dossiernummer 156/22). Vervangen van elf bomen - Goedkeuring 2022_DCBO_00255 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Te Boelaarpark, district Borgerhout (dossiernummer 156/22). Vervangen van elf bomen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het Te Boelaarpark, district Borgerhout moeten elf bomen vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje - stamomtrek 170 cm), twee Quercus robur (zomereik - stamomtrekken  330 cm en 450 cm), vijf Robinia pseudoacacia (valse acacia - stamomtrekken tussen 60 cm en 270 cm), één Quercus pseudoacacia (Amerikaanse eik - stamomtrek 325 cm), één Prunus avium (zoete kers - stamomtrek 330 cm) en één Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrek 330 cm). Deze bomen bevinden zich allemaal in zeer slechte gezondheidstoestand en moeten om veiligheidsredenen geveld worden.

  • De paardenkastanje, de zomereiken en de zoete kers zijn gedeeltelijk afgestorven.
  • De valse acacia met stamomtrek 60 cm is scheefgezakt en hangt tegen een andere boom.
  • De valse acacia met stamomtrekken 140 cm, 160 cm en 250 cm vertonen aan de stamvoet een holte. De grootte van de opening van de holte bedraagt meer dan 1/3 van de omtrek van de stamvoet. Hierdoor is er een groot risico op afbreken van de bomen.
  • De gewone beuk, de valse acacia met stamomtrek 270 cm en de Amerikaanse eik zijn aangetast door tonderzwam. Deze schimmel breekt de structuur van het hout af, waardoor er een verhoogd risico ontstaat op afbreken van de bomen. 

De zomereiken, de Amerikaanse eik, de valse acacia met stamomtrek 270 cm, de zoete kers en de gewone beuk worden ecologisch geveld.

De bomen worden in het eerstvolgend plantseizoen vervangen door één Fagus sylvatica (gewone beuk - plantmaat stamomtrek 18/20 cm) en bosgoed van tien Quercus robur (zomereik - plantmaat 80-100 cm) en tien Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat 80-100 cm). De boom en het bosgoed worden in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

De kapping gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en moet enkel gemeld worden aan Agentschap voor Natuur en Bos. In navolging van het soortenbesluit worden de bomen nagekeken op vleermuizen en broedende vogels. Ook de schoontijd van 1 april tot en met 30 juni wordt gerespecteerd.

Het stedelijk wijkoverleg van district Borgerhout dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Juridische grond

6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Sinds 13 juni 1990 is het Bosdecreet de wettelijke basis voor het Vlaamse bosbeleid en -beheer. Het Bosdecreet is van toepassing op zowel openbare bossen als bossen in privébezit. De nadruk van dit decreet ligt op de bescherming en het duurzaam gebruik van het bos. Eveneens worden de meervoudige functies die bossen vervullen formeel erkend. 

Hoofdstuk VI Bijzondere bepalingen voor de openbare bossen.

Artikel 50 van het bosdecreet van 13 juni 1990.

Met uitzondering van de kappingen nodig voor sanitaire of veiligheidsredenen, een kapping in andere dan domeinbossen die niet is opgenomen in het beheerplan slechts kan worden uitgevoerd met de machtiging van het Agentschap voor natuur en bos.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

Het Te Boelaarpark is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje - stamomtrek 170 cm), twee Quercus robur (zomereik - stamomtrekken  330 cm en 450 cm), vijf Robinia pseudoacacia (valse acacia - stamomtrekken tussen 60 cm en 270 cm), één Quercus pseudoacacia (Amerikaanse eik - stamomtrek 325 cm), één Prunus avium (zoete kers - stamomtrek 330 cm) en één Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrek 330 cm) worden geveld in het Te Boelaarpark, district Borgerhout. De bomen worden in het eerstvolgend plantseizoen vervangen door één Fagus sylvatica (gewone beuk - plantmaat stamomtrek 18/20 cm) en bosgoed van tien Quercus robur (zomereik - plantmaat 80-100 cm) en tien Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat 80-100 cm). De boom en het bosgoed worden in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB district Borgerhout inlichten over het tijdstip van het vellen van de bomen
BO-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep


Bijlagen

  • Inplantingsplan_156_22.pdf
  • Foto_156_22.pdf