Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBO_00248 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 15/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00248 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring 2022_DCBO_00248 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. 

Daarin werd een investeringsondersteuning voorzien voor de aankoop van AED toestellen, zonder deze al nominatief toe te kennen aan KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS VZW (Ondernemingsnummer: BE0408625267) Vosstraat 109, 2140 Borgerhout (ANTWERPEN).


Argumentatie

Het is belangrijk dat in sportaccommodaties en op sportvelden AED toestellen beschikbaar zijn. Door de aanwezigheid van een AED kunnen  sportende leden op een veilige wijze hun sport of hobby uitoefenen. Het is tegelijk een hulpmiddel dat het leven van vrijwilligers, toeschouwers en omwonenden kan redden.

KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS VZW investeerde in de aankoop van een AED toestel. Het district wenst een deel van het aankoopbedrag, zijnde 500,00 EUR te ondersteunen. 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges  vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

In de aangepaste meerjarenplanning goedgekeurd op de districtsraad van 30 mei 2022 (jaarnummer 30) werd 1.500 EUR voorzien voor de ondersteuning van verenigingen die een AED-toestel aankopen. Dit bedrag werd nog niet nominatief toegekend. Met dit besluit wordt 500,00 EUR nominatief toegekend dan aan Squirrels vzw.

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 500 EUR nominatief toe te kennen aan Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw, ondernemingsnummer BE0408625267.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.