Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Oudstrijdersstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 14 december 2018 (jaarnummer 11189);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intra-Muros";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Het college keurde op 24 september 2021 (jaarnummer 7756) de proefopstelling "schoolstraat" voor de Oudstrijdersstraat goed. De verlenging van deze proefopstelling werd goedgekeurd door het college op 17 juni 2022 (jaarnummer 5094). De schoolstraat Oudstrijdersstraat kreeg een positieve evaluatie na bevraging in juni 2022. De school "Sint-Jozef" en district Borgerhout stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.
Uit onderzoek ter plaatse bleek tevens dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend verkeersreglement.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8.25 tot 8.45 uur en van 15.25 tot 15.45 uur. Op woensdag van 8.25 tot 8.45 uur en van 12.20 tot 12.40 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluitingen met het verkeersbord (C3 met onderbord "Schoolstraat") aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Delvastraat en de Prins Leopoldstraat;
 • de oversteekplaats ter hoogte van de Singel en het toegangsverbod in beide richtingen, uitgezonderd voor fietsers, tussen de Noordersingel en de Engelselei worden niet meer opgenomen in het reglement. Door een infrastructurele ingreep zijn de oversteekplaats en dit verbod niet meer van toepassing;
 • de verdrijvingsvakken worden verwijderd uit het reglement.
  Aan de ingangen van de school werd een voetpaduitstulping gecreëerd. 

De parkeerbalans neemt af met vier plaatsen. Deze beperkte negatieve parkeerbalans is een gevolg van de aanleg van de voetpaduitstulping (veiligheid aan de schoolomgeving) en een aanplant met positieve bomenbalans.
Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 7 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Oudstrijdersstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 14 december 2018 (jaarnummer 11189).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221014_BO_Oudstrijdersstraat_AVR.pdf
 • 20221018_BO_Oudstrijdersstraat_Sign_Plan1.pdf
 • 20221018_BO_Oudstrijdersstraat_Sign_Plan2.pdf
 • 20221018_BO_Oudstrijdersstraat_Sign_Plan3.pdf
 • 20221018_BO_Oudstrijdersstraat_Sign_Plan4.pdf