Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring 2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.

Met het bericht van 2 november 2022 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dat op 7 december 2022 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Borgerhout te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vergaderde op 6 oktober en stemde op 21 oktober 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Borgerhout en de algemene vergadering.

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Borgerhout kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Borgerhout geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2022 goed te keuren.

 De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 970) de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Op 30 maart 2015 (jaarnummer 41) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout, alsook over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Op 26 mei 2015 (jaarnummer 258) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 744) keurde de gemeenteraad de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 december 2025  goed.

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.
Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout van 7 december 2022:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • BO_Begroting_2023.pdf
 • BO_Ontwerpverslag_AV_20221207.pdf
 • BO_Uitnodiging_AV.pdf
 • BO_Verslag_AV_20220629.pdf
 • BO_Verslag_RvB_20221006.pdf
 • Actieplan_LCB_2023.pdf