Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring 2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 8 juli 2022 (jaarnummer 5803) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Borgerhout goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in het district Borgerhout en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvraag onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor de publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locaties: 

District Borgerhout

 1. Blijde-inkomstraat 59;
 2. Fonteinstraat 108;
 3. Spillemansstraat 12;
 4. Van Hersteenstraat tegenover 19/23;
 5. Vandenpeereboomstraat 90 (twee plaatsen);
 6. Vosstraat 37.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Elke laadpaal heeft twee laadpunten. In principe wordt er per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien.
Aangezien er voor de Vandenpeereboomstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Borgerhout

 • Blijde-inkomstraat 59;
 • Fonteinstraat 108;
 • Spillemansstraat 12;
 • Van Hersteenstraat 19/23;
 • Vandenpeereboomstraat 90 (twee plaatsen);
 • Vosstraat 37.

Artikel 2

De districtsraad geeft volgend advies: 

Het uitrollen van de laadinfrastructuur moet een hefboom zijn voor een duurzaam parkeerbeleid, een shift van wagenbezit naar wagengebruik en de reorganisatie van de publieke ruimte. Dat is ook wat de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen) adviseert: geen wildgroei aan laadpalen in de publieke ruimte en geen belemmering voor de doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. In de voorliggende voorstellen worden deze principes niet gerespecteerd. Laadpalen moeten geclusterd worden per wijk in plaats van verspreid te worden ingeplant in straten. We zijn net bevrijd van de parkeermeters, en nu komen de laadpalen eraan. Bovendien wordt in het voorstel de minimumnorm van 1,20m vrije doorgang gehanteerd. Dat is voor ons te weinig en gaat in tegen het STOP-principe. Voetgangers moeten opnieuw inboeten op vrije ruimte ten voordele van de private auto’s. Het districtscollege van Borgerhout hanteert in haar advies als norm 1,80m vrije doorgang, zo niet moet de laadpaal in de parkeerstrook.

Gelet hierop adviseert de districtsraad het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Borgerhout', ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 8 juli 2022 (jaarnummer 5803) :

Ongunstig voor:

 • Fonteinstraat 108; 
 • Van Hersteenstraat 19-23;
 •  Vandepeereboomstraat 90 

Gunstig onder voorwaarden dat de handhaving op het gebruik van de palen wordt gegarandeerd en dat er op korte termijn wordt gewerkt aan een clustering van de laadpalen in de buurt:

 • Blijde Inkomststraat 59;
 •  Spillemansstraat 12;
 •  Vosstraat 37


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221006_BO_Vosstraat_Plan1-1_Elladen_thvnr37.pdf
 • 20221006_BO_Vandenpeereboomstraat_Plan1-1_Elladen_thvnrs90-92.pdf
 • 20221006_BO_VanHersteenstraat_Plan1-1_Elladen_tegenover nr19-21.pdf
 • 20221006_BO_Spillemansstraat_Plan1-1_Elladen_thvnr12.pdf
 • 20221006_BO_Fonteinstraat_Plan1-1_Elladen_thvnr106.pdf
 • 20221006_BO_Blijde-Inkomststraat_Plan1-1_Elladen_thvnr57-59.pdf
 • 202210xx_BO_AVR_laadpalen_artikel_nieuw.doc