Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Notulen  districtsraad Borgerhout

ma 28/11/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie

Agendapunten

1.

2022_DRBO_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 oktober 2022. - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
1.

2022_DRBO_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 oktober 2022. - Goedkeuring

2022_DRBO_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 oktober 2022. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 24 oktober 2022.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.


Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 24 oktober 2022 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 17 oktober 2022.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRBO_00083 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2.

2022_DRBO_00083 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

2022_DRBO_00083 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 25 april 2022 (jaarnummer 22).

Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 19 september 2022 de jaarrekening 2021 van het district Borgerhout goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

 • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
 • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district;
 • artikel 332, §1, derde lid dat alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

 • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 19 september 2022 waarbij de jaarrekening 2021 van het district Borgerhout goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRBO_00084 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
3.

2022_DRBO_00084 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

2022_DRBO_00084 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde in de zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 30) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing van het meerjarenplan met dienstmededeling van 30 juni 2022 van de bedrijfseenheid Financiën.

Argumentatie
De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
Juridische grond
 • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over de aanpassing van het meerjarenplan.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
 • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
 • Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
 
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".
Algemene financiële opmerkingen
Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 11 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA

Stemden nee: Vlaams Belang, N-VA

Hebben zich onthouden: Open VLD

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De districtsraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.

4.

2022_DRBO_00077 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
4.

2022_DRBO_00077 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

2022_DRBO_00077 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling sport. Organisatie Koninklijke Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. 

Daarin werd een investeringsondersteuning voorzien voor de aankoop van AED toestellen, zonder deze al nominatief toe te kennen aan KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS VZW (Ondernemingsnummer: BE0408625267) Vosstraat 109, 2140 Borgerhout (ANTWERPEN).


Argumentatie

Het is belangrijk dat in sportaccommodaties en op sportvelden AED toestellen beschikbaar zijn. Door de aanwezigheid van een AED kunnen  sportende leden op een veilige wijze hun sport of hobby uitoefenen. Het is tegelijk een hulpmiddel dat het leven van vrijwilligers, toeschouwers en omwonenden kan redden.

KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS VZW investeerde in de aankoop van een AED toestel. Het district wenst een deel van het aankoopbedrag, zijnde 500,00 EUR te ondersteunen. 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges  vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
Algemene financiële opmerkingen

In de aangepaste meerjarenplanning goedgekeurd op de districtsraad van 30 mei 2022 (jaarnummer 30) werd 1.500 EUR voorzien voor de ondersteuning van verenigingen die een AED-toestel aankopen. Dit bedrag werd nog niet nominatief toegekend. Met dit besluit wordt 500,00 EUR nominatief toegekend dan aan Squirrels vzw.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 500 EUR nominatief toe te kennen aan Borgerhoutse Basebal en softbal club Squirrels vzw, ondernemingsnummer BE0408625267.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
5.

2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00078 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 8 juli 2022 (jaarnummer 5803) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Borgerhout goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in het district Borgerhout en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvraag onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor de publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locaties: 

District Borgerhout

 1. Blijde-inkomstraat 59;
 2. Fonteinstraat 108;
 3. Spillemansstraat 12;
 4. Van Hersteenstraat tegenover 19/23;
 5. Vandenpeereboomstraat 90 (twee plaatsen);
 6. Vosstraat 37.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Elke laadpaal heeft twee laadpunten. In principe wordt er per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien.
Aangezien er voor de Vandenpeereboomstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Borgerhout

 • Blijde-inkomstraat 59;
 • Fonteinstraat 108;
 • Spillemansstraat 12;
 • Van Hersteenstraat 19/23;
 • Vandenpeereboomstraat 90 (twee plaatsen);
 • Vosstraat 37.

Artikel 2

De districtsraad geeft volgend advies: 

Het uitrollen van de laadinfrastructuur moet een hefboom zijn voor een duurzaam parkeerbeleid, een shift van wagenbezit naar wagengebruik en de reorganisatie van de publieke ruimte. Dat is ook wat de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen) adviseert: geen wildgroei aan laadpalen in de publieke ruimte en geen belemmering voor de doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. In de voorliggende voorstellen worden deze principes niet gerespecteerd. Laadpalen moeten geclusterd worden per wijk in plaats van verspreid te worden ingeplant in straten. We zijn net bevrijd van de parkeermeters, en nu komen de laadpalen eraan. Bovendien wordt in het voorstel de minimumnorm van 1,20m vrije doorgang gehanteerd. Dat is voor ons te weinig en gaat in tegen het STOP-principe. Voetgangers moeten opnieuw inboeten op vrije ruimte ten voordele van de private auto’s. Het districtscollege van Borgerhout hanteert in haar advies als norm 1,80m vrije doorgang, zo niet moet de laadpaal in de parkeerstrook.

Gelet hierop adviseert de districtsraad het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Borgerhout', ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 8 juli 2022 (jaarnummer 5803) :

Ongunstig voor:

 • Fonteinstraat 108; 
 • Van Hersteenstraat 19-23;
 •  Vandepeereboomstraat 90 

Gunstig onder voorwaarden dat de handhaving op het gebruik van de palen wordt gegarandeerd en dat er op korte termijn wordt gewerkt aan een clustering van de laadpalen in de buurt:

 • Blijde Inkomststraat 59;
 •  Spillemansstraat 12;
 •  Vosstraat 37


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
6.

2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

2022_DRBO_00079 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.

Met het bericht van 2 november 2022 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dat op 7 december 2022 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia
Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Borgerhout te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vergaderde op 6 oktober en stemde op 21 oktober 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Borgerhout en de algemene vergadering.

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Borgerhout kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Borgerhout geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2022 goed te keuren.

 De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 970) de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Op 30 maart 2015 (jaarnummer 41) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout, alsook over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Op 26 mei 2015 (jaarnummer 258) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 744) keurde de gemeenteraad de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 december 2025  goed.

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.
Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, Open VLD

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, N-VA

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout van 7 december 2022:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
7.

2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00076 - District Borgerhout. Oudstrijdersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Oudstrijdersstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 14 december 2018 (jaarnummer 11189);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intra-Muros";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Het college keurde op 24 september 2021 (jaarnummer 7756) de proefopstelling "schoolstraat" voor de Oudstrijdersstraat goed. De verlenging van deze proefopstelling werd goedgekeurd door het college op 17 juni 2022 (jaarnummer 5094). De schoolstraat Oudstrijdersstraat kreeg een positieve evaluatie na bevraging in juni 2022. De school "Sint-Jozef" en district Borgerhout stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.
Uit onderzoek ter plaatse bleek tevens dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend verkeersreglement.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8.25 tot 8.45 uur en van 15.25 tot 15.45 uur. Op woensdag van 8.25 tot 8.45 uur en van 12.20 tot 12.40 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluitingen met het verkeersbord (C3 met onderbord "Schoolstraat") aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Delvastraat en de Prins Leopoldstraat;
 • de oversteekplaats ter hoogte van de Singel en het toegangsverbod in beide richtingen, uitgezonderd voor fietsers, tussen de Noordersingel en de Engelselei worden niet meer opgenomen in het reglement. Door een infrastructurele ingreep zijn de oversteekplaats en dit verbod niet meer van toepassing;
 • de verdrijvingsvakken worden verwijderd uit het reglement.
  Aan de ingangen van de school werd een voetpaduitstulping gecreëerd. 

De parkeerbalans neemt af met vier plaatsen. Deze beperkte negatieve parkeerbalans is een gevolg van de aanleg van de voetpaduitstulping (veiligheid aan de schoolomgeving) en een aanplant met positieve bomenbalans.




Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 7 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Oudstrijdersstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 14 december 2018 (jaarnummer 11189).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
8.

2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan

2022_IP_00247 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Werken Luitenant Lippenslaan
Indiener(s)
Marc De Meyer
Gericht aan
Aïssatou Cissé
Tijdstip van indienen
di 22/11/2022 - 22:06
Toelichting

Enige tijd geleden werden er werken uitgevoerd op de Luitenant Lippenslaan die hiervoor verscheidene avoden en nachten werd afgesloten.

Dit van omstreeks 20h tot de volgende ochtend 6h.

Het betrof hier het vervangen van het asfalt vanaf het kruispunt met de afrit van de Ring tot net voorbij het kruispunt met de Dr. van de Perrelei.

Omstreeks 19h30 werd er begonnen met het afsluiten van de Lippenslaan.

Dit veroorzaakte al direct een chaos doordat voertuigen die de afrit namen niet meer richting Deurne geraakten en geen enkele bestuurder blijkbaar iets van deze werken afwist.

Ook bij de buurtbewoners van vooral de Vrijgeweide en de Ossenblokstraat was de verrassing groot.

Geen enkele buurtbewoner was op de hoogte van deze werken.

Verkeer naar deze twee straten moet langs de Dr. van de Perrelei de Ossenblokstraat inrijden die een grotendeels enkelrichtingsstraat is en kan de buurt verlaten langs de Vrijgeweide die een volledige enkelrichtingsstraat is richting Lippenslaan.

In de Vrijgeweide werden afsluitingen gezet aan de kruispunten met de Lippenslaan en de Ossenblokstraat maar in de Ossenblokstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vrijgeweide en de gevel van de broodjeszaak op de hoek van de Dr. Van de Perrelei hing nog steeds het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder).

Deze waren niet afgedekt tijdens de werken.

Bestuurders die deze straten wilden uitrijden waren dus verplicht om twee overtredingen te maken.

En er zijn in deze straten heel wat mensen die al vroeg vertrekken naar hun werk....

Vragen:

1) Wie moet er instaan voor de communicatie met de omwonenden bij werken op een straat zoals de Lippenslaan ?

2) Kan het districtsbestuur aandringen bij deze communicatieverantwoordelijke om dit in de toekomst ook te doen ?

3) Kan het districtsbestuur er bij de verantwoordelijken van deze werken op aandringen om de verkeerssituatie duidelijk aan te duiden en de signalisatie tijdens de werken in orde te maken ?

Initiatiefrecht

.

9.

2022_IP_00249 - Interpellatie van raadslid Lena Coene: Sluiting Huis van het Kind Groenenhoek

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
9.

2022_IP_00249 - Interpellatie van raadslid Lena Coene: Sluiting Huis van het Kind Groenenhoek

2022_IP_00249 - Interpellatie van raadslid Lena Coene: Sluiting Huis van het Kind Groenenhoek
Indiener(s)
Lena Coene
Gericht aan
Omar Al Jattari
Tijdstip van indienen
wo 23/11/2022 - 18:42
Toelichting

Eind oktober verscheen in verschillende kranten het bericht over een nakende sluiting van drie Huizen van het Kind, waaronder Groenenhoek, gelegen in Borgerhout.

De geplande afbouw gaat over de ruimere opdracht van het Huis van het Kind: het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders. De consultatiebureaus van Kind en Gezin, in de volksmond ‘de meet en weeg’, zouden behouden blijven, ook in de buurt van Groenenhoek.

Huizen van het Kind werden opgericht om ouders te ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen, van baby’s tot en met tieners. Ouders kunnen er terecht voor hulp bij de opvoeding, voor kinderopvang, info en advies rond zwangerschap en geboorte, enz. Je krijgt er op één plek alle informatie die je als ouder nodig hebt, en bovendien heel laagdrempelig en toegankelijk.

Als wat we in de krant lezen correct is, en deze dienstverlening wegvalt voor Groenenhoek, dan worden heel wat gezinnen in die buurt botweg in de steek gelaten. Nochtans is de nood er hoog want we zien dat alsmaar meer kwetsbare gezinnen daar komen wonen en dat de kinderarmoede in oa. de luchthavenbuurt stijgt.

Maar we horen ook geruchten dat de berichtgeving niet helemaal zou kloppen en dat het Huis van het Kind Groenenhoek toch zou openblijven.

Ik heb dan ook 2 vragen:

 1. Hoe zit het nu? Wil de stad de activiteiten van het Huis van het Kind in Groenenhoek stopzetten?
 2. En als, in het worst case scenario, deze uiterst waardevolle dienstverlening daar wegvalt, waar kunnen deze ouders dan terecht met hun opvoedingsvragen?

Initiatiefrecht

.

10.

2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
10.

2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout

2022_IP_00250 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Zwerfkatten in Borgerhout
Indiener(s)
Ellen Dehing
Gericht aan
Aïssatou Cissé
Tijdstip van indienen
wo 23/11/2022 - 19:51
Toelichting

In 2019 voorzag de Vlaamse regering 250.000 euro ter ondersteuning van de sterilisatie van zwerfkatten. Ondanks het feit dat sterilisatie en castratie sinds 2018 verplicht is voor alle katten, zijn er alsnog baasjes die ervoor blijven kiezen hun kat niet te steriliseren, waardoor dit voor zowel de buurt als het diertje zelf nadelige gevolgen kan hebben.

Eveneens in 2019 zouden ook alle Vlaamse gemeenten schuilhokken krijgen waar zwerfkatten na hun sterilisatie kunnen schuilen. De Stad Antwerpen stelt sindsdien ook voeding en schuilhokken ter beschikking voor vrijwilligers met een voederpas, maar na enkele gesprekken met bezorgde Borgerhoutenaren blijkt dat die procedure niet altijd even bekend of duidelijk is. 

Daarnaast zijn er in ons district enkel individuele vrijwilligers die hun vrije tijd besteden aan het voederen, opvangen en verzorgen van zwerfkatten. Desondanks dat het uit goede intenties voortkomt, is dat echter niet altijd in het voordeel van het zwerfkatje of de nieuwe thuis. Zo kunnen zwerfkatten vijandig zijn wanneer ze worden weggehaald uit hun vertrouwde omgeving, ziektes dragen en verspreiden en beschikt niet ieder baasje over de correcte informatie om een diertje juist te verzorgen. 

Hoewel we uiteraard initiatieven toejuichen in het voordeel van het welzijn en de veiligheid van dieren, lijkt het ons niet optimaal dat burgers voor handhavers spelen. Het lijkt ons daarom efficiënter,  mocht er meer sturing komen vanuit de stad of het district, bijvoorbeeld door onder meer informatiecampagnes en het samen brengen van de individuele vrijwilligers in een vereniging.  

Vragen:

 • Welke stappen onderneemt de stad, of het district, om sterilisatie te stimuleren?
 • Is er concrete informatie beschikbaar over het aantal zwerfkatten in ons district, en de zones waar zij zich bevinden? 
 • Werden in het verleden reeds schuilhokken geplaatst, en voorziet het district om er eventueel zelf te plaatsen?
 • Heeft het district zicht op het aantal vrijwilligers om ze eventueel te kunnen verenigen?
 • Levert de Stad voldoende steun bij de taken waar het district niet aan kan voldoen?

Initiatiefrecht

.

11.

2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
11.

2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen

2022_IP_00251 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Openbare fietspompen
Indiener(s)
Ellen Dehing
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 23/11/2022 - 19:51
Toelichting

Eerder dit jaar keurden we een motie op ons initiatief unaniem goed, met name een motie voor het plaatsen van 15 openbare fietspompen. De plaatsing van deze pompen zou gebeuren in afwachting van wat onze collega’s in district Antwerpen zouden doen.

Onlangs besliste district Antwerpen de plaatsing van hun fietspompen, om budgetaire redenen,  uit te stellen naar 2023. 

Voor ons lijkt dit een geschikt moment om stil te staan bij de locaties waar we deze pompen wensen te plaatsen. 

Vragen:

 • Denkt het schepencollege erover na om pompen te plaatsen aan de A-velo stations zoals beschreven in het bestuursakkoord, of heeft ze al andere locaties in gedachten?
 • Kan een gedeelde aankoop met district Antwerpen de kosten drukken?

 

Initiatiefrecht

.

12.

2022_IP_00252 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: ijzerhandel De Oude Pik

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
12.

2022_IP_00252 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: ijzerhandel De Oude Pik

2022_IP_00252 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: ijzerhandel De Oude Pik
Indiener(s)
Ellen Dehing
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 23/11/2022 - 19:54
Toelichting

Onlangs werd de iconische ijzerhandel “De Oude Pik” opgekocht door de stad.

Naar verluidt zou het plan zijn geweest om in dit pand een sociaal maatschappelijk project te huisvesten. Nu blijkt dat deze plannen om budgettaire redenen niet meer doorgaan.

Vraag:

 • Heeft het district meer informatie beschikbaar over de invulling van het pand
 • Wordt het district betrokken bij de toekomstige ingebruikname? 

Initiatiefrecht

.

13.

2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
13.

2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt

2022_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Laat de AROP-site door de stad ontwikkelen op maat van mensen en de buurt
Gekoppelde besluiten
Gekoppelde initiatiefrechten
Indiener(s)
Pieter Vissers
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 23/11/2022 - 23:47
Toelichting

Reeds geruime tijd stond de voormalige AROP-site ter hoogte van de Fonteinstraat/Engelselei/Hogeweg leeg. Vanuit de districtsraad hebben we altijd het potentieel van deze locatie benadrukt voor de buurt. Ze biedt veel potentieel om aan verschillende noden in de buurt en voor Borgerhout te voldoen. Ze kan plaats bieden aan een school en ook tegemoet komen aan het tekort aan groen in Borgerhout. De stad koos er jammer genoeg niet voor om deze site zelf te ontwikkelen maar bood enkele jaren geleden de kans aan een privé-ontwikkelaar deze site te herontwikkelen. De projectontwikkelaar deed reeds enkele voorstellen maar geen enkele hield rekening met de geformuleerde noden. De ontwikkelaar wilde op de site 68 nieuwe appartementen, een supermarkt, een ondergrondse parking met 211 parkeerplaatsen en een basisschool optrekken. Dit overschreed veruit de daagkracht van de buurt. In 2020 verleende de stad toch een vergunning voor deze site tegen sommige adviezen in, haar eigen bouwcode en alternatieve voorstellen vanuit de buurt.

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde eind oktober 2022 terecht de bouwvergunning. Ze oordeelde dat het project onvoldoende open ruimte voorzag en daardoor afwijkt van de eigen Antwerpse bouwcode. Die bouwcode schrijft namelijk een verplichte open ruimte van minstens 20% voor. Dat is 5% meer dan staat ingetekend in de huidige plannen. Bovendien kan ook het hemelwater onvoldoende infiltreren, zo oordeelde de Raad. 

De vernietiging van de bouwplannen bevestigde de bedenkingen die we reeds op de districtsraad al formuleerde. Maar, de vernietiging biedt ook kansen om alles opnieuw te herbekijken in overleg alle betrokken personen. Niet in het minst met buurtbewoners.

Met het vrijkomen van deze site moet de stad ook vooruit denken en het masterplan publieke functies voor Borgerhout herbekijken en aanpassen aan de actuele noden. Dit kan als leidraad dienen voor de verdere invulling van de AROP-site en andere sites in Borgerhout.

De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:

Art. 1 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de AROP-site te kopen van de projectontwikkelaar.

Art. 2 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de AROP-sitte zelf te ontwikkelen via haar stedelijke diensten en gemeentelijke bedrijven die hier een opdracht in hebben. De ontwikkeling houdt daarbij rekening met de daagkracht van de buurt en met de noden zoals het tekort aan buurtgroen, een schoolgebouw, kinderopvang en een buurtsporthal. 

Art. 3 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om ook een geactualiseerd masterplan publieke functies voor Borgerhout te maken dat als leidraad kan dienen voor de stedelijke ontwikkeling in Borgerhout bv. voor de ontwikkeling van de AROP-site.

Art. 4 De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om bij de verdere ontwikkeling het district en buurtbewoners actief en vanaf het begin te betrekken.





Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 11 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, 

Stemden nee: N-VA

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, Open VLD

14.

2022_MV_00086 - Mondelinge vraag van raadslid Luc Moerkerke: effect besparingen voor geplande bib en kinderopvang op Moorkenssite

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
14.

2022_MV_00086 - Mondelinge vraag van raadslid Luc Moerkerke: effect besparingen voor geplande bib en kinderopvang op Moorkenssite

2022_MV_00086 - Mondelinge vraag van raadslid Luc Moerkerke: effect besparingen voor geplande bib en kinderopvang op Moorkenssite
Indiener(s)
Luc Moerkerke
Gericht aan
Aïssatou Cissé
Tijdstip van indienen
vr 25/11/2022 - 11:16
Toelichting

De nieuwe meerjarenplanning van de stad is bekend. Ze ligt vanavond voor op de gemeenteraad van Antwerpen. De besparingen zijn verwerkt in die nieuwe meerjarenplanning. 

Wat zijn de gevolgen voor de timing van de bouw van de nieuwe bib en kinderopvang op de Moorkenssite? 

Initiatiefrecht

.

15.

2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Betty Van de Wauwer, Kristine Matheussen: NACHTCLUB IN DE VROEGERE PAX

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
15.

2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Betty Van de Wauwer, Kristine Matheussen: NACHTCLUB IN DE VROEGERE PAX

2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Betty Van de Wauwer, Kristine Matheussen: NACHTCLUB IN DE VROEGERE PAX
Indiener(s)
Betty Van de Wauwer, Patrick Paredaens, Kristine Matheussen
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
zo 27/11/2022 - 21:51
Toelichting

Wie regelmatig door de sterlingerstraat moet,kan er niet naast zien de vroeger Pax heeft een volledig nieuwe gevels gekregen.zeer kleurrijk

“the Butterfly effecten” een samenwerking tussen de applicatie cocoom en vastgoedfonds Brigt .ID.

Die brengen leven in de brouwerij als creative hub.

je kan hier ook als kunstenaar experimenteren,met gelijk gezinde en ook exposeren.


Maar vrijdag 25 nov liep er duidelijk wat mis in de club.

De instelling was duidelijk omgebouwd in een discotheek  zie ook de ingangskaartjes.  Dans +nachtclub.vanaf 22,00uur tot 06,00 in de morgend muziek alom met 4 bekende disco speler ( zie Facebook) tot de vroege uurtjes.

Met veel lawaai  in de ganse buurt goed hoorbaar.

Overlast  tot en met ,fietsen die doorgang belemmerde op de stoep en verschillende wildplassers.de buurt bewoners waren echt hopeloos.er  kwamen duidelijk veel mensen op af.

ZIE IN BIJLAGEN DE FOTO ‘s



Mijn vraag: 1.Wist  het district hiervan dat dit ging gebeuren of is dit éénmalig geweest.

                   2.wat wilt het district bestuur ondernemen om dit te voorkomen.

                   3.Kan het district een buurtvergadering organiseren met de bezorgde omwonende.

                  4. Als deze instelling van subsidie genieten van het district toch in overweging nemen

                     Dat degelijke uitspattingen best vermeden worden.

                      



Initiatiefrecht

.

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Motivering

Ons Kenmerk: 2022_MOT_00062 - BO_2022_IP_66

Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: herbruikbare bekers


Ons Kenmerk: 2022_DCBO_00201 - 2022_MOT_00078 - BO_2022_IP_96

Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Oudoor - Festivals op site Spoor Oost