Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring 2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

VZW Boelaerbuurt wil, samen met een team bewoners, instaan voor de productie van nieuw buurtblad. Hiervoor vraagt zij aan het district een ondersteuning. 

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. Daarin werd een ondersteuning opgenomen voor een organisator van het blad, maar dit werd nog niet nominatief toegekend.

Argumentatie

Een buurtblad past binnen het goedgekeurde bestuursakkoord waarbij het district  streeft naar heldere en laagdrempelige communicatie voor en door de Borgerhoutenaar.

Middels een buurtblad zal VZW Boelaerbuurt, samen met een team bewoners, hiervoor zorgen en zich daarop zelfstandig op organiseert. Het district wil dit graag ondersteunen. 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota  bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Binnengemeentelijke decentralisatie

“Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het communicatieplan over het lokale beleid, lokale initiatieven en lokale activiteiten.

Overeenkomstig artikel 41, 23° van het decreet over het lokaal bestuur is de (districts-)raad exclusief bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.”

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. Daarin werd een ondersteuning opgenomen voor een organisator van het blad. Met deze beslissing wordt de ondersteuning nominatief toegewezen aan de vzw Boelaarbuurt.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, N-VA

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 15.000 EUR nominatief toe te kennen aan VZW Boelaerbuurt Karel Van Den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer (BE 0548.952.001).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.