Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming 2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde mevrouw Lien Arits de eed af als districtsraadslid. Op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059) bracht  mevrouw Lien Arits de  voorzitter van de districtsraad op de hoogte dat ze tijdelijk verhinderd is. Om in haar tijdelijke vervanging te voorzien, werden de eerstvolgende opvolgers aangeschreven. Als vierde opvolger binnen de fractie Groen, wenste de heer Thanh Beels het tijdelijke mandaat op te nemen. Zoals omschreven in het districtsraadsbesluit van 29 november 2021 (jaarnummer 72) zal  mevrouw Lien Arits haar mandaat als districtsraadslid terug opnemen vanaf september 2022. Het tijdelijk mandaat van de heer Thanh Beels eindigt op diezelfde datum van rechtswege.

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde de heer Abdullah Ibrahim de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 23 mei 2022 (referentie: BO_2022_IP_045) op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Abdullah Ibrahim vanaf 1 juli 2022. Gezien het aflopen van zijn tijdelijk mandaat, bevestigde op 18 juni 2022 (referentie: BO_2021_IP_49) de heer Thanh Beels dat hij, ter vervanging van de heer Abdullah Ibrahim, een volwaardig mandaat wenst op te nemen. De heer Thanh Beels zal bijgevolg aangesteld worden als  districtsraadslid van Borgerhout. 

Argumentatie

De heer Abdullah Ibrahim is districtsraadslid. Hij behoorde tot de fractie Groen. De heer Thanh Beels  wenst, ter vervanging van districtsraadslid Abdullah Ibrahim, een volwaardig mandaat op te nemen. De geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden reeds goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72) . Hij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. 

De heer Thanh Beels legde tevens als districtsraadslid de eed af op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72). 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 12 en artikel 119 regelen dat de districtsraad akte neemt van de verhindering van het districtsraadslid dat om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de districtsraad en vervangen wil worden. Hij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de districtsraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd.
 • Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
  • het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
  • het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
  • het districtsraadslid dat verhinderd is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."


Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Abdullah Ibrahim.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat het tijdelijk mandaat van de heer Thanh Beels wijzigt in een volwaardige mandaat.

Artikel 3

De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021.

Artikel 4

De districtsraad neemt er kennis van de heer Thanh Beels de eed aflegde op de districtsraad van 29 november 2021.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.