Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Berchemlei in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1409);      
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "omgeving Berchemlei";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 19 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Berchemlei om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in te richten in de nabijheid van de woning.
Uit onderzoek ter plaatse bleek ook dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend verkeersreglement.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de signalisatie op de fietspaden wordt aangepast conform de principenota voor speed pedelecs (artikel 3).
  De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 240 (artikel 4 en 9);
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Berchemlei op nummer 240, voldoet aan de voorwaarden;
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap die oorspronkelijk voorzien was ter hoogte van nummer 222, werd uiteindelijk ingericht ter hoogte van nummer 226 (artikel 4 en 9). Op deze manier werd tevens de zichtbaarheid verhoogd ter hoogte van het kruispunt met de Herman van Den Reeckstraat.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Berchemlei in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1409).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210607__Berchemlei_AVR.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan1.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan2.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan3.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan4.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan5.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan6.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan7MVP.pdf
 • 20220706_BO_Berchemlei_Plan8.pdf