Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 goed.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5746) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de bewonerszones bepaald.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5752) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle districten' goed. Dit besluit bepaalt voor straten waar betalend parkeren geldt en tot welke tariefcode ze horen.

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 436) de laatste wijziging van het retributiereglement met betrekking tot parkeren op de openbare weg goed en besliste tevens dat deze wijzigingen vanaf 1 oktober 2022 in werking treden.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4851) keurde het college 'Stadsproject Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok - Parkeerbeleid. Samenwerkingsovereenkomst' goed. Artikel 5.3 van deze overeenkomst geeft aan dat toekomstige bewoners van het stadsproject geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor bewoners.

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 4884) keurde het college de principebeslissing 'Actualisatie en wijzigingen parkeerbeleid' goed. Het college gaf tevens opdracht aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) om deze beslissing te concretiseren in een nieuwe versie van:

  • aanvullend verkeersreglement: 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk';
  • aanvullend verkeersreglement: ‘Parkeerzonering in alle districten'.

Deze geactualiseerde aanvullende verkeersreglementen worden gelijktijdig geagendeerd. Beide besluiten krijgen dezelfde aanleiding en context en argumentatie om zo het volledig beeld van de aanpassingen weer te geven ook al moeten niet alle aanpassingen in beide besluiten behandeld worden.

Concreet wordt via deze twee besluiten de parkeerduurbeperking van drie (3) uur ingevoerd in de lichtgroene zone (tarief B) aansluitend op de rode zone (tarief A) en waar op wandelafstand off-street publieke parkings beschikbaar zijn.

Naast deze wijzigingen zijn er ook een aantal elementen in de artikels die geactualiseerd of aangepast moeten worden. Deze zaken hebben geen implicaties op straat, maar zorgen er juist voor dat het reglement overeen komt met hoe het op straat is gereglementeerd. Het maakt de zones sluitend.

Dit besluit 'Parkeerzonering in alle districten' bepaalt welke straten bij welke tariefcode horen.

Het aanvullend verkeersreglement legt dan weer vast in welke straten er betalend parkeren geldt en op welk moment en hoe lang er maximaal geparkeerd mag worden. Daarnaast wordt ook bepaald waar schijfparkeren van toepassing is op welke momenten. Ten slotte bepaalt dit reglement ook welke bewoners recht hebben op een bewonersvergunning en in welke straten ze daarmee onbeperkt mogen parkeren.

Argumentatie

De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit).
Hieronder volgen de bijsturingen aan de huidige zones die het parkeerbeleid op straat verder kunnen verduidelijken of meer leesbaar maken en de samenhang ervan verhogen, dit voor zowel bewoners, bezoekers als werknemers.

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd, zoals ook al werd beslist in de principebeslissing:

 • aanpassen grenzen lichtgroene zone (tarief B) zodat een zone wordt gecreëerd langs de rode zone (tarief A) en op locaties waar op wandelafstand off-street publieke parkings beschikbaar zijn;
 • betalend parkeren tot 22.00u in de nieuwe en bestaande lichtgroene zone (tarief B);
 • invoeren van een parkeerduurbeperking van maximaal drie (3) uur in deze nieuwe en de bestaande lichtgroene zones (tarief B).

In de buurten van de groene tariefzone waar op een wandelafstand een publieke parking is, wordt de parkeerduur on-street beperkt tot drie (3) uur en geldt het betalend parkeren tot 22.00u, naar analogie met de rode zone. Op deze manier wordt het voor langparkerende bezoekers voordeliger om off-street te parkeren en wordt vooral ingezet op het parkeren van bewoners en kortparkerende bezoekers on-street. Deze parkeermaatregel kadert in de ambitie die in artikel 53 van het bestuursakkoord (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2019, jaarnummer 42) is geformuleerd: de stad zet deze legislatuur in op het verschuiven van straatparkeren naar inpandig parkeren (in buurtparkings en publieke parkings). 

Extra aanpassingen aan het reglement, enkel van toepassing voor het district Antwerpen:

 • Beide zijden van de Beatrijslaan en het Frederik Van Eedenplein behoren tot de gele zone (tarief D). Dit was nog niet zo voorzien in de besluitvorming, maar wel zo uitgevoerd op straat. De besluitvorming wordt dan ook aangepast aan de situatie op straat.
 • De Blancefloerlaan tussen de Beatrijslaan en het Frederik Van Eedenplein hoort ook tot de gele zone. Ook hier wordt het besluit aangepast naar de situatie op straat.
 • Schrappen van het gebied dat het stadsproject Slachthuissite omvat uit de bewonerszone Dam zodanig dat de toekomstige bewoners van dit stadsproject geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor bewoners om gratis en onbeperkt op straat te parkeren, zoals in de overeenkomst werd bepaald.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, N-VA

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeerzonering in alle districten' ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college 9 juli 2021 (jaarnummer 5752).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen