Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring 2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Eva Van Keer de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7). De voorzitter van de districtsraad werd per brief van 26 augustus 2022 (referentie: BO_2022_IP_59) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Eva Van Keer.

Om in de vervanging van het districtsraadslid Eva Van Keer te voorzien, werd de eerste opvolger binnen de fractie N-VA, mevrouw de Backer Mieke, aangeschreven. Zij heeft laten weten dat ze het mandaat niet gaat opnemen. 

Nadien zijn de volgende opvolgers binnen de fractie N-VA, mevrouw Choukri Nadia, mevrouw Verelst Annie, mevrouw Dries Christel, mevrouw Van de Meersche Gillie en de heer Kennis Kevin aangeschreven. Allen hebben op hun beurt laten weten dat ze het mandaat niet wensen of kunnen op nemen.

Als zevende opvolger binnen de fractie N-VA, werd de heer Wouter Luykx aangeschreven. Hij heeft laten weten dat hij het mandaat zal opnemen.

Argumentatie

Mevrouw Eva Van Keer is districtsraadslid. Zij behoort tot de fractie N-VA.

De eerstvolgende opvolger die het mandaat wil opnemen, ter vervanging van districtsraadslid Eva Van Keer, is de heer Wouter Luykx. De geloofsbrieven van de heer Wouter Luykx werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Hij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
  • het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
  • het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
  • het districtsraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Eva Van Keer.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat de heer Wouter Luykx het mandaat van districtsraadslid zal opnemen. 

Artikel 3

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van de heer Wouter Luykx goed.

Artikel 4

De heer Wouter Luykx legt de volgende eed af: 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'. De voorzitter verklaart de heer Wouter Luykx aangesteld in het mandaat van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.