Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

Notulen  districtsraad Borgerhout

ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Agendapunten

1.

2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
1.

2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Eva Van Keer de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7). De voorzitter van de districtsraad werd per brief van 26 augustus 2022 (referentie: BO_2022_IP_59) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Eva Van Keer.

Om in de vervanging van het districtsraadslid Eva Van Keer te voorzien, werd de eerste opvolger binnen de fractie N-VA, mevrouw de Backer Mieke, aangeschreven. Zij heeft laten weten dat ze het mandaat niet gaat opnemen. 

Nadien zijn de volgende opvolgers binnen de fractie N-VA, mevrouw Choukri Nadia, mevrouw Verelst Annie, mevrouw Dries Christel, mevrouw Van de Meersche Gillie en de heer Kennis Kevin aangeschreven. Allen hebben op hun beurt laten weten dat ze het mandaat niet wensen of kunnen op nemen.

Als zevende opvolger binnen de fractie N-VA, werd de heer Wouter Luykx aangeschreven. Hij heeft laten weten dat hij het mandaat zal opnemen.

Argumentatie

Mevrouw Eva Van Keer is districtsraadslid. Zij behoort tot de fractie N-VA.

De eerstvolgende opvolger die het mandaat wil opnemen, ter vervanging van districtsraadslid Eva Van Keer, is de heer Wouter Luykx. De geloofsbrieven van de heer Wouter Luykx werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Hij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
  • het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
  • het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
  • het districtsraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Eva Van Keer.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat de heer Wouter Luykx het mandaat van districtsraadslid zal opnemen. 

Artikel 3

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van de heer Wouter Luykx goed.

Artikel 4

De heer Wouter Luykx legt de volgende eed af: 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'. De voorzitter verklaart de heer Wouter Luykx aangesteld in het mandaat van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
2.

2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde mevrouw Lien Arits de eed af als districtsraadslid. Op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059) bracht  mevrouw Lien Arits de  voorzitter van de districtsraad op de hoogte dat ze tijdelijk verhinderd is. Om in haar tijdelijke vervanging te voorzien, werden de eerstvolgende opvolgers aangeschreven. Als vierde opvolger binnen de fractie Groen, wenste de heer Thanh Beels het tijdelijke mandaat op te nemen. Zoals omschreven in het districtsraadsbesluit van 29 november 2021 (jaarnummer 72) zal  mevrouw Lien Arits haar mandaat als districtsraadslid terug opnemen vanaf september 2022. Het tijdelijk mandaat van de heer Thanh Beels eindigt op diezelfde datum van rechtswege.

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde de heer Abdullah Ibrahim de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 23 mei 2022 (referentie: BO_2022_IP_045) op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Abdullah Ibrahim vanaf 1 juli 2022. Gezien het aflopen van zijn tijdelijk mandaat, bevestigde op 18 juni 2022 (referentie: BO_2021_IP_49) de heer Thanh Beels dat hij, ter vervanging van de heer Abdullah Ibrahim, een volwaardig mandaat wenst op te nemen. De heer Thanh Beels zal bijgevolg aangesteld worden als  districtsraadslid van Borgerhout. 

Argumentatie

De heer Abdullah Ibrahim is districtsraadslid. Hij behoorde tot de fractie Groen. De heer Thanh Beels  wenst, ter vervanging van districtsraadslid Abdullah Ibrahim, een volwaardig mandaat op te nemen. De geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden reeds goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72) . Hij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. 

De heer Thanh Beels legde tevens als districtsraadslid de eed af op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72). 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 12 en artikel 119 regelen dat de districtsraad akte neemt van de verhindering van het districtsraadslid dat om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de districtsraad en vervangen wil worden. Hij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de districtsraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd.
 • Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
  • het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
  • het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
  • het districtsraadslid dat verhinderd is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."


Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Abdullah Ibrahim.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat het tijdelijk mandaat van de heer Thanh Beels wijzigt in een volwaardige mandaat.

Artikel 3

De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021.

Artikel 4

De districtsraad neemt er kennis van de heer Thanh Beels de eed aflegde op de districtsraad van 29 november 2021.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
3.

2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde mevrouw Lien Arits de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059) op de hoogte gebracht van de verhindering van mevrouw Lien Arits. Om in de vervanging van het districtsraadslid Lien Arits te voorzien, werden de eerstvolgende opvolgers aangeschreven. Als vierde opvolger binnen de fractie Groen, werd de heer Thanh Beels aangeschreven. Hij had laten weten dat hij het tijdelijke mandaat wenste op te nemen. Dit tijdelijk mandaat liep van september 2021 tot september 2022. Nadien zou mevrouw Lien Arits haar mandaat als districtsraadslid terug hervatten, zoals goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72).

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde de heer Abdullah Ibrahim de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 23 mei 2022 (referentie: BO_2022_IP_045) op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Abdullah Ibrahim vanaf 1juli 2022. Op 18 juni 2022 (referentie: BO_2021_IP_49) heeft de heer Thanh Beels bevestigd dat hij een volwaardig mandaat boven een tijdelijke vervanging verkiest. De heer Thanh Beels zal aangesteld worden als volwaardig districtsraadslid van Borgerhout, ter vervanging van de heer Abdullah Ibrahim. Er werden hierdoor geen andere opvolgers aangeschreven.

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Eva Van Keer de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7). De voorzitter van de districtsraad werd per brief van 26 augustus 2022 (referentie: BO_2022_IP_59) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Eva Van Keer. Als zevende opvolger binnen de fractie N-VA, werd de heer Wouter Luykx aangeschreven. Hij heeft laten weten dat hij het mandaat zal opnemen.

Argumentatie

De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad. Toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.

Juridische grond

Artikel 6 Â§7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

 • Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
 • Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
 • Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. 
 • De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neem kennis van volgende rangorde van de districtsraadsleden:

Naam Voornaam Partij Geboortedatum Voorkeurstemmen Begin anciëniteit
Moerkerke
Luc
Groen
09/06/1966
580
26/01/2001
De Meyer
Marc 
VLAAMS BELANG
02/10/1963
499 

26/01/2001
Paredaens 
Patrick 
N-VA 
17/01/1955
164 
24/05/2004
Preneel 
Marijke 
Groen 
15/04/1971
1.777 
16/01/2007
Matheussen 
Kristine 
N-VA
 28/06/1964
181 
16/01/2007
Al Jattari
Omar 
Groen 
19/07/1979
1.184 
07/01/2013
Gooris 
Hans 
N-VA
05/02/1964
161 
25/02/2013
Talhaoui 
Fatima 
N-VA 
01/01/1973
194 
29/01/2018
El Osri 
Mariam 
Groen 
21/12/1978
491 
08/01/2019
Shayla 
Sharmin 
PVDA 
06/01/1980
415 
08/01/2019
Lauwers 
Anneleen 
Groen 
22/09/1995
336 
08/01/2019
Vissers 
Pieter 
Groen 
29/12/1978 
323 
08/01/2019
Van Duppen
Ben 
PVDA 
 31/10/1989 
215 
08/01/2019
Cissé 
Aïssatou 
Vooruit 
08/06/1999
196 
25/03/2019
Segers 
Ben 
Vooruit 
11/09/1982 
181 
23/09/2019
Van Roey
Koen 
Vooruit 
02/07/1977
176 
23/09/2019
Van de Wauwer
Betty 
N-VA
16/10/1960 
135 
17/02/2020
Arits 
Lien 
Groen 
03/06/1991
280 
28/09/2020
Amrani 
Soufiane 
CD&V
17/09/1988
235 
14/12/2020
Dehing 
Ellen 
Open Vld
09/09/1986
47 
14/12/2020
Coene 
Lena 
Groen 
17/04/1961 
248 
27/09/2021
Beels 
Thanh 
Groen 
31/03/1979
199 
29/11/2021
Van Parys 
Nele 
PVDA 
19/09/1991
166 
27/06/2022
Boers 
Steven 
PVDA 
06/02/1977 
161 
27/06/2022
Luykx 
Wouter 
N-VA 
07/12/1992
116 
 26/09/2022


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DRBO_00065 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
4.

2022_DRBO_00065 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

2022_DRBO_00065 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op de zitting van de districtsraad van 31 januari 2022 (jaarnummer 7)  werd de heer Luc Moerkerke door de districtsraad tot voorzitter van de raadscommissie verkozen.

Argumentatie

Als de voorzitter van de raadscommissie tijdelijk afwezig is, kan hij vervangen worden wanneer hij zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opdragen aan een districtsraadslid. Het is opportuun om dit te formaliseren, gelet op het feit dat het niet uit te sluiten valt dat omwille van ziekte of overmacht, dit probleem zich kan stellen.

Juridische grond

Arikelen 37 en 126 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepalen dat: 

- de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.
- ...
- de districtsraad bepaalt per districtsraadscommissie het aantal leden;
- de districtsburgemeester of districtsschepenen kunnen geen voorzitter zijn van een districtsraadscommissie;
- ...


Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van het district Borgerhout, goedgekeurd door de districtraad op 27 juni 2022 (jaarnummer 33) bepaalt de vervanging van de voorzitter van de raadscommissie als deze tijdelijk afwezig is:

1. als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een districtsraadslid, neemt dat districtsraadslid het voorzitterschap waar;

2. als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een districtsraadslid overeenkomstig punt 1°, neemt het districtsraadslid met de hoogste rang het voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander districtsraadslid in volgorde van rang.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de beslissing van de voorzitter van de raadscommissie dat bij zijn tijdelijke afwezigheid het voorzitterschap van de raadscommissie wordt waargenomen door districtsraadslid Pieter Vissers.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRBO_00061 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 juni 2022. - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
5.

2022_DRBO_00061 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 juni 2022. - Goedkeuring

2022_DRBO_00061 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 juni 2022. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 27 juni 2022.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.


Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 27 juni 2022 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 20 juni 2022.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DRBO_00064 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
6.

2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
6.

2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring

2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

VZW Boelaerbuurt wil, samen met een team bewoners, instaan voor de productie van nieuw buurtblad. Hiervoor vraagt zij aan het district een ondersteuning. 

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. Daarin werd een ondersteuning opgenomen voor een organisator van het blad, maar dit werd nog niet nominatief toegekend.

Argumentatie

Een buurtblad past binnen het goedgekeurde bestuursakkoord waarbij het district  streeft naar heldere en laagdrempelige communicatie voor en door de Borgerhoutenaar.

Middels een buurtblad zal VZW Boelaerbuurt, samen met een team bewoners, hiervoor zorgen en zich daarop zelfstandig op organiseert. Het district wil dit graag ondersteunen. 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota  bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Binnengemeentelijke decentralisatie

“Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het communicatieplan over het lokale beleid, lokale initiatieven en lokale activiteiten.

Overeenkomstig artikel 41, 23° van het decreet over het lokaal bestuur is de (districts-)raad exclusief bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.”

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. Daarin werd een ondersteuning opgenomen voor een organisator van het blad. Met deze beslissing wordt de ondersteuning nominatief toegewezen aan de vzw Boelaarbuurt.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, N-VA

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 15.000 EUR nominatief toe te kennen aan VZW Boelaerbuurt Karel Van Den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer (BE 0548.952.001).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DRBO_00052 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
8.

2022_DRBO_00052 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

2022_DRBO_00052 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

Het college keurde in de zitting van 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van opvolgingsrapportering goed.

Het college keurde in de zitting van 21 mei 2021 (jaarnummer 4062) de timing van de opvolgingsrapportering goed.

De districtsraad van Borgerhout keurde in zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 30) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Argumentatie

In de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020 verschuift de focus in de rapportering over de beleidsplanning naar de prioritaire actieplannen. Het meerjarenplan en de jaarrekening worden opgesteld volgens nieuwe schema’s (die eenvoudiger en minder complex zijn) en het autorisatieniveau van de kredieten wordt verhoogd waardoor er meer mogelijkheden zijn om interne kredietverschuivingen uit te voeren die niet worden voorgelegd aan de districtsraad. Om ervoor te zorgen dat de districtsraad toch voldoende geïnformeerd blijft over het beleid heeft BBC 2020 de bijkomende verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de loop van het derde kwartaal, te rapporteren over de stand van zaken van het eerste semester van het lopende jaar, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. De rapportering is gebaseerd op wettelijke rapporten die worden gebruikt bij het meerjarenplan en de jaarrekening.

Alle raadsleden krijgen een aantal maal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan:

1. bij de aanpassing(en) van het meerjarenplan;
2. bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar);
3. bij de tussentijdse opvolgingsrapportering (in september).

De opvolgingsrapportering bevat volgende documenten:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 143 DLB bepaalt dat de verplichte opvolgingsrapportering in artikel 263 DLB ook van toepassing is op de districten.

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC 2020) bepaalt dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen bevat:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Borgerhout neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 2022 van meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DRBO_00053 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
9.

2022_DRBO_00053 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00053 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 goed.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5746) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de bewonerszones bepaald.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5752) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle districten' goed. Dit besluit bepaalt voor straten waar betalend parkeren geldt en tot welke tariefcode ze horen.

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 436) de laatste wijziging van het retributiereglement met betrekking tot parkeren op de openbare weg goed en besliste tevens dat deze wijzigingen vanaf 1 oktober 2022 in werking treden.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4851) keurde het college 'Stadsproject Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok - Parkeerbeleid. Samenwerkingsovereenkomst' goed. Artikel 5.3 van deze overeenkomst geeft aan dat toekomstige bewoners van het stadsproject geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor bewoners.

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 4884) keurde het college de principebeslissing 'Actualisatie en wijzigingen parkeerbeleid' goed. Het college gaf tevens opdracht aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) om deze beslissing te concretiseren in een nieuwe versie van:

  • aanvullend verkeersreglement: 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk';
  • aanvullend verkeersreglement: ‘Parkeerzonering in alle districten'.

Deze geactualiseerde aanvullende verkeersreglementen worden gelijktijdig geagendeerd. Beide besluiten krijgen dezelfde aanleiding en context en argumentatie om zo het volledig beeld van de aanpassingen weer te geven ook al moeten niet alle aanpassingen in beide besluiten behandeld worden.

Concreet wordt via deze twee besluiten de parkeerduurbeperking van drie (3) uur ingevoerd in de lichtgroene zone (tarief B) aansluitend op de rode zone (tarief A) en waar op wandelafstand off-street publieke parkings beschikbaar zijn.

Naast deze wijzigingen zijn er ook een aantal elementen in de artikels die geactualiseerd of aangepast moeten worden. Deze zaken hebben geen implicaties op straat, maar zorgen er juist voor dat het reglement overeen komt met hoe het op straat is gereglementeerd. Het maakt de zones sluitend.

Dit aanvullend verkeersreglement legt vast in welke straten er betalend parkeren geldt en op welk moment en hoe lang er maximaal geparkeerd mag worden. Daarnaast wordt ook bepaald waar schijfparkeren van toepassing is op welke momenten. Ten slotte bepaalt dit reglement ook welke bewoners recht hebben op een bewonersvergunning en in welke straten ze daarmee onbeperkt mogen parkeren.

Het besluit 'Parkeerzonering in alle districten' bepaalt dan weer welke straten bij welke tariefcode horen.

Argumentatie

De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit).
Hieronder volgen de bijsturingen aan de huidige zones die het parkeerbeleid op straat verder kunnen verduidelijken of meer leesbaar maken en de samenhang ervan verhogen, dit voor zowel bewoners, bezoekers als werknemers.

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd, zoals ook al werd beslist in de principebeslissing:

 • aanpassen grenzen lichtgroene zone (tarief B) zodat een zone wordt gecreëerd langs de rode zone (tarief A) en op locaties waar op wandelafstand off-street publieke parkings beschikbaar zijn;
 • betalend parkeren tot 22.00u in de nieuwe en bestaande lichtgroene zone (tarief B);
 • invoeren van een parkeerduurbeperking van maximaal drie (3) uur in deze nieuwe en de bestaande lichtgroene zones (tarief B).

In de buurten van de groene tariefzone waar op een wandelafstand een publieke parking is, wordt de parkeerduur on-street beperkt tot drie (3) uur en geldt het betalend parkeren tot 22.00u, naar analogie met de rode zone. Op deze manier wordt het voor langparkerende bezoekers voordeliger om off-street te parkeren en wordt vooral ingezet op het parkeren van bewoners en kortparkerende bezoekers on-street. Deze parkeermaatregel kadert in de ambitie die in artikel 53 van het bestuursakkoord (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2019, jaarnummer 42) is geformuleerd: de stad zet deze legislatuur in op het verschuiven van straatparkeren naar inpandig parkeren (in buurtparkings en publieke parkings). 

Extra aanpassingen aan het reglement, enkel van toepassing voor het district Antwerpen:

 • Beide zijden van de Beatrijslaan en het Frederik Van Eedenplein behoren tot de gele zone (tarief D). Dit was nog niet zo voorzien in de besluitvorming, maar wel zo uitgevoerd op straat. De besluitvorming wordt dan ook aangepast aan de situatie op straat.
 • De Blancefloerlaan tussen de Beatrijslaan en het Frederik Van Eedenplein hoort ook tot de gele zone. Ook hier wordt het besluit aangepast naar de situatie op straat.
 • Schrappen van het gebied dat het stadsproject Slachthuissite omvat uit de bewonerszone Dam zodanig dat de toekomstige bewoners van dit stadsproject geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor bewoners om gratis en onbeperkt op straat te parkeren, zoals in de overeenkomst werd bepaald.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, N-VA

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk', voor het deel dat op het grondgebied van district Borgerhout betrekking heeft, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 9 juli 2021 (jaarnummer 5746) onder volgende voorwaarden : 

 • dat er een parkeerbeleid wordt uitgestippeld dat de absolute voorrang verleent aan de eerste wagen van bewoners in wijken waar er een tekort aan parkeerplaatsen is en waarbij de tweede gratis bewonerskaart wordt afgeschaft.
 • dat het parkeertarief wordt aangepast, zodat de prijs in elk geval hoger is dan die van een heen- en terugticket aan volle prijs voor het openbaar vervoer, om zo het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en te werken aan een wenselijke modal shift.
 • het inkorten van de gratis parkeertijd beperkt wordt tot het niveau van de andere zones
 • in de donkergroene zone het betalend parkeren tot 22u wordt ingevoerd.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
10.

2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 goed.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5746) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de bewonerszones bepaald.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5752) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle districten' goed. Dit besluit bepaalt voor straten waar betalend parkeren geldt en tot welke tariefcode ze horen.

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 436) de laatste wijziging van het retributiereglement met betrekking tot parkeren op de openbare weg goed en besliste tevens dat deze wijzigingen vanaf 1 oktober 2022 in werking treden.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4851) keurde het college 'Stadsproject Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok - Parkeerbeleid. Samenwerkingsovereenkomst' goed. Artikel 5.3 van deze overeenkomst geeft aan dat toekomstige bewoners van het stadsproject geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor bewoners.

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 4884) keurde het college de principebeslissing 'Actualisatie en wijzigingen parkeerbeleid' goed. Het college gaf tevens opdracht aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) om deze beslissing te concretiseren in een nieuwe versie van:

  • aanvullend verkeersreglement: 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk';
  • aanvullend verkeersreglement: ‘Parkeerzonering in alle districten'.

Deze geactualiseerde aanvullende verkeersreglementen worden gelijktijdig geagendeerd. Beide besluiten krijgen dezelfde aanleiding en context en argumentatie om zo het volledig beeld van de aanpassingen weer te geven ook al moeten niet alle aanpassingen in beide besluiten behandeld worden.

Concreet wordt via deze twee besluiten de parkeerduurbeperking van drie (3) uur ingevoerd in de lichtgroene zone (tarief B) aansluitend op de rode zone (tarief A) en waar op wandelafstand off-street publieke parkings beschikbaar zijn.

Naast deze wijzigingen zijn er ook een aantal elementen in de artikels die geactualiseerd of aangepast moeten worden. Deze zaken hebben geen implicaties op straat, maar zorgen er juist voor dat het reglement overeen komt met hoe het op straat is gereglementeerd. Het maakt de zones sluitend.

Dit besluit 'Parkeerzonering in alle districten' bepaalt welke straten bij welke tariefcode horen.

Het aanvullend verkeersreglement legt dan weer vast in welke straten er betalend parkeren geldt en op welk moment en hoe lang er maximaal geparkeerd mag worden. Daarnaast wordt ook bepaald waar schijfparkeren van toepassing is op welke momenten. Ten slotte bepaalt dit reglement ook welke bewoners recht hebben op een bewonersvergunning en in welke straten ze daarmee onbeperkt mogen parkeren.

Argumentatie

De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit).
Hieronder volgen de bijsturingen aan de huidige zones die het parkeerbeleid op straat verder kunnen verduidelijken of meer leesbaar maken en de samenhang ervan verhogen, dit voor zowel bewoners, bezoekers als werknemers.

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd, zoals ook al werd beslist in de principebeslissing:

 • aanpassen grenzen lichtgroene zone (tarief B) zodat een zone wordt gecreëerd langs de rode zone (tarief A) en op locaties waar op wandelafstand off-street publieke parkings beschikbaar zijn;
 • betalend parkeren tot 22.00u in de nieuwe en bestaande lichtgroene zone (tarief B);
 • invoeren van een parkeerduurbeperking van maximaal drie (3) uur in deze nieuwe en de bestaande lichtgroene zones (tarief B).

In de buurten van de groene tariefzone waar op een wandelafstand een publieke parking is, wordt de parkeerduur on-street beperkt tot drie (3) uur en geldt het betalend parkeren tot 22.00u, naar analogie met de rode zone. Op deze manier wordt het voor langparkerende bezoekers voordeliger om off-street te parkeren en wordt vooral ingezet op het parkeren van bewoners en kortparkerende bezoekers on-street. Deze parkeermaatregel kadert in de ambitie die in artikel 53 van het bestuursakkoord (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2019, jaarnummer 42) is geformuleerd: de stad zet deze legislatuur in op het verschuiven van straatparkeren naar inpandig parkeren (in buurtparkings en publieke parkings). 

Extra aanpassingen aan het reglement, enkel van toepassing voor het district Antwerpen:

 • Beide zijden van de Beatrijslaan en het Frederik Van Eedenplein behoren tot de gele zone (tarief D). Dit was nog niet zo voorzien in de besluitvorming, maar wel zo uitgevoerd op straat. De besluitvorming wordt dan ook aangepast aan de situatie op straat.
 • De Blancefloerlaan tussen de Beatrijslaan en het Frederik Van Eedenplein hoort ook tot de gele zone. Ook hier wordt het besluit aangepast naar de situatie op straat.
 • Schrappen van het gebied dat het stadsproject Slachthuissite omvat uit de bewonerszone Dam zodanig dat de toekomstige bewoners van dit stadsproject geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor bewoners om gratis en onbeperkt op straat te parkeren, zoals in de overeenkomst werd bepaald.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, N-VA

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeerzonering in alle districten' ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college 9 juli 2021 (jaarnummer 5752).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2022_DRBO_00049 - District Borgerhout, Bouwensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
11.

2022_DRBO_00049 - District Borgerhout, Bouwensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00049 - District Borgerhout, Bouwensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Bouwensstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 februari 2017 (jaarnummer 1620);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als zone 30 "Borgerhout Intra-muros Zuid";
 • maakt deel uit van de reglementering op het parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel met het oog op het betalend- en bewonersparkeren.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ontving een melding van de autodeelgroep in de Bouwensstraat dat men niet langer actief is.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • verwijderen van de voorbehouden parkeerplaats voor autodelers ter hoogte van het nummer 35.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Bouwensstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement dat goedgekeurd werd door het college op 17 februari 2017 (jaarnummer 1620).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
12.

2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Berchemlei in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1409);      
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "omgeving Berchemlei";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 19 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Berchemlei om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in te richten in de nabijheid van de woning.
Uit onderzoek ter plaatse bleek ook dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend verkeersreglement.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de signalisatie op de fietspaden wordt aangepast conform de principenota voor speed pedelecs (artikel 3).
  De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 240 (artikel 4 en 9);
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Berchemlei op nummer 240, voldoet aan de voorwaarden;
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap die oorspronkelijk voorzien was ter hoogte van nummer 222, werd uiteindelijk ingericht ter hoogte van nummer 226 (artikel 4 en 9). Op deze manier werd tevens de zichtbaarheid verhoogd ter hoogte van het kruispunt met de Herman van Den Reeckstraat.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Berchemlei in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1409).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2022_DRBO_00055 - District Borgerhout. Generaal De Wetstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
13.

2022_DRBO_00055 - District Borgerhout. Generaal De Wetstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00055 - District Borgerhout. Generaal De Wetstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Generaal De Wetstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;  
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door gemeenteraad op 12 september 2005 (jaarnummer 2108);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Borgerhout intra-muros Noord"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.  

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 12 april 2019 (jaarnummer 3281) keurde het college de proefopstelling voor de invoering van een schoolstraat in de Generaal De Wetstraat goed. Uit een passieve bevraging blijkt dat de schoolstraat de voorbije drie schooljaren functioneerde zonder noemenswaardige problemen of klachten. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit), de school "De Kleine Wereldburger" en het district Borgerhout stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8:10 tot 8:40 uur en van 15:20 tot 15:50 uur. Op woensdag van 8:10 tot 8:40 uur en van 11:55 tot 12:25 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluiting met de verkeersborden (C3 met onderbord "Schoolstraat") aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van het nummer 20 en het Krugerplein.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 8 juni 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Generaal De Wetstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 september 2005 (jaarnummer 2108).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
14.

2022_DRBO_00056 - District Borgerhout. Sint-Erasmusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
14.

2022_DRBO_00056 - District Borgerhout. Sint-Erasmusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00056 - District Borgerhout. Sint-Erasmusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Sint-Erasmusstraat in het district Borgerhout:  
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 maart 2002 (jaarnummer 534); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Borgerhout intra-muros Zuid"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op 31 augustus 2018 (jaarnummer 7889) keurde het college de proefopstelling voor de invoering van een schoolstraat in de Sint-Erasmusstraat goed. Uit een passieve bevraging blijkt dat de schoolstraat de voorbije vier schooljaren functioneerde zonder noemenswaardige problemen of klachten. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit), de school "De Reuzenpoort" en het district Borgerhout stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.

Uit onderzoek ter plaatse bleek ook dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend verkeersreglement.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 1):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8:10 tot 8:40 uur en van 15:05 tot 15:35 uur. Op woensdag van 8:10 tot 8:40 uur en van 12:05 tot 12:35 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluiting met de verkeersborden (C3 met onderbord "Schoolstraat") aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Kroonstraat;
 • de straat werd ingericht als woonerf (artikel 2 en 3).
  In een woonerf kan enkel worden geparkeerd op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is en op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 8 juni 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Sint-Erasmusstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 maart 2002 (jaarnummer 534).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
15.

2022_DRBO_00057 - District Borgerhout. Griffier Schobbenslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
15.

2022_DRBO_00057 - District Borgerhout. Griffier Schobbenslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00057 - District Borgerhout. Griffier Schobbenslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Griffier Schobbenslaan in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college 18 oktober 2019 (jaarnummer 8558);      
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Morckhovenlei"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.  
Op 31 augustus 2018 (jaarnummer 3639) keurde het college de proefopstelling voor de invoering van een schoolstraat in de Griffier Schrobbenslaan goed. Uit een passieve bevraging blijkt dat de schoolstraat de voorbije vier schooljaren functioneerde zonder noemenswaardige problemen of klachten. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit), de school "Mariagaarde" en het district Borgerhout stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 1):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8:10 tot 8:40 uur en van 15:20 tot 15:50 uur. Op woensdag van 8:10 tot 8:40 uur en van 11:55 tot 12:25 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluiting met de verkeersborden (C3 met onderbord "Schoolstraat") aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Weerstandlaan.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 8 juni 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Griffier Schobbenslaan in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 18 oktober 2019 (jaarnummer 8558).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
16.

2022_DRBO_00058 - District Borgerhout. Luitenant Lippenslaan (gewestweg) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
16.

2022_DRBO_00058 - District Borgerhout. Luitenant Lippenslaan (gewestweg) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00058 - District Borgerhout. Luitenant Lippenslaan (gewestweg) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Luitenant Lippenslaan in het district Borgerhout:

 • is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd  het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 31 oktober 2014 (jaarnummer 11022); 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Op 21 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Luitenant Lippenslaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Om de doorstroming van de voertuigen van 'De Lijn' te optimaliseren, halteren de bussen nu op de rijbaan en werden er voetpad uitstulpingen aangebracht  in de parkeerzones om de haltehavens in te richten. Hierdoor verdwenen twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 28 (artikel 2).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Luitenant Lippenslaan op nummer 28, voldoet aan de voorwaarden;
 • door het inrichten van parkeerhavens verdween ter hoogte van het nummer 44 en het nummer 37 een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap (artikel 2).
  Tot op heden zijn er geen meldingen toegekomen om deze terug te voorzien, deze plaatsen worden bijgevolg niet langer in het aanvullend verkeersreglement behouden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;    
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. 
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Luitenant Lippenslaan in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college op 31 oktober 2014 (jaarnummer 11022). 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
17.

2022_DRBO_00059 - Districten Borgerhout en Deurne. Collegelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
17.

2022_DRBO_00059 - Districten Borgerhout en Deurne. Collegelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00059 - Districten Borgerhout en Deurne. Collegelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Collegelaan in de districten Borgerhout en Deurne:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3989);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Morckhovenlei";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Naar aanleiding van een melding werd er op 1 juni 2022 een onderzoek gestart naar het gebruik van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 111.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 111 wordt verwijderd (artikel 10).
  Uit onderzoek blijkt dat de plaats niet langer gebruikt wordt door de oorspronkelijke aanvrager.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Collegelaan in de districten Borgerhout en Deurne, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3989).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
18.

2022_DRBO_00066 - Districten Deurne en Borgerhout. Cruyslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
18.

2022_DRBO_00066 - Districten Deurne en Borgerhout. Cruyslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBO_00066 - Districten Deurne en Borgerhout. Cruyslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Cruyslei in de districten Deurne en Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 13 mei 2016 (jaarnummer 4233);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Berchemlei'; 
 • maakt deel uit van de wijk 'Te Boelaarpark' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 6 augustus 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Cruyslei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten. 

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de signalisatie op het fietspad wordt aangepast volgens de principenota voor speed pedelecs in Antwerpen (artikel 1).
  De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 49 (artikel 2).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Cruyslei 49, voldoet aan de voorwaarden. 
 De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Cruyslei in de districten Deurne en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 13 mei 2016 (jaarnummer 4233).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
20.

2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
20.

2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei
Koppeling aan agendapunt
Indiener(s)
Lena Coene
Gericht aan
Soufiane Amrani
Tijdstip van indienen
ma 26/09/2022 - 11:50
Toelichting

De stad wil in het najaar van 2023 starten met de heraanleg van de Gitschotellei, de Drakenhoflaan en de Boekenberglei. In het laatste deel van de Gitschotellei komen nieuwe tramsporen voor een keerlus, de markt op de Gitschotellei verdwijnt definitief.

We zijn natuurlijk niet tegen een heraanleg maar dan moet het wel een verbetering zijn. En dat zien we in dit plan niet:

 • de aanleg van de nieuwe tramsporen vormt een bedreiging voor de prachtige bomen op de Boekenberglei
 • de tram zal op de kruispunten voor nog meer gevaarlijke situaties zorgen
 • de aanleg van extra tramsporen is een zeer dure investering die niet zorgt voor extra openbaar vervoer, maar de facto zelfs leidt tot een inkorting van het tramtraject van lijn 9
 • de markt van de Gitschotellei past niet in de plannen ( o.m. nutskasten ontbreken) wat betekent dat ze definitief moet verhuizen.

De plannen stuiten al ruim vijf jaar op luid protest van de buurtbewoners, de marktkramers en de lokale handelaars, het is pijnlijk dat de stad hier desondanks toch gewoon mee doorgaat.

Het geld (6,5 mlj euro) kan nochtans anders en beter worden geïnvesteerd, zoals in de versnelde opening van het premetrostation Drink, en het verhogen van de capaciteit van de keerlussen op Silsburg of het Wim Saerensplein om zo het aanbod van het openbaar vervoer in de buurt te verbeteren.

Daarnaast stellen we ons ook ernstig vragen bij de manier waarop de besluitvorming tot stand kwam. De buurt en de districten werden vakkundig buitenspel gezet:

 • Conform de delegatiebesluiten is het district  bevoegd voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt (onder meer plaats, tijdstip en thema), alsook de occasionele wijziging ervan. Het district wenst dat de wekelijkse woensdagmarkt (na de werken) opnieuw wordt ingericht op de Gitschotellei.
 • Op 19 april 2022 werden de plannen van de heraanleg van de Gitschotellei, de Drakenhoflaan en de Boekenberglei voorgelegd aan de gemeenschappelijke raadscommissie van Deurne en Borgerhout, maar de definitieve plannen zijn nooit voorgelegd ter advies aan de districtsraad.
 • Uit het plan blijkt het afsluiten van de Joos Robijnslei langs de Borgerhoutse kant. Dit betreft een mobiliteitsingreep, maar werd niet voor advies voorgelegd aan het district.

  

Daarom dienen we de volgende motie in:

Art. 1: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om de goedgekeurde plannen opnieuw in te trekken en een heraanleg in te tekenen zonder keerlus. Ze vraagt hierbij om in haar adviserende bevoegdheid erkend te worden m.a.w. dat de huidige procedure in ieder geval on-hold gezet wordt tot het advies van het District Borgerhout gegeven is.

Art. 2: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen de plannen aan te passen zodat de wekelijkse woensdagmarkt na de heraanleg op de Gitschotellei kan georganiseerd worden.  

Art. 3: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om het formele advies te vragen aan het district wat betreft het afsluiten van de Joos Robijnslei langs de Borgerhoutse kant.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, Vlaams Belang  

Stemden nee: N-VA

Hebben zich onthouden: /

19.

2022_MOT_00079 - Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
19.

2022_MOT_00079 - Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

2022_MOT_00079 - Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei
Indiener(s)
Lena Coene
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 21/09/2022 - 16:37
Toelichting

Deze motie werd via amendement 2022_AM_00051  aangepast als volgt : 


De stad wil in het najaar van 2023 starten met de heraanleg van de Gitschotellei, de Drakenhoflaan en de Boekenberglei. In het laatste deel van de Gitschotellei komen nieuwe tramsporen voor een keerlus, de markt op de Gitschotellei verdwijnt definitief.

We zijn natuurlijk niet tegen een heraanleg maar dan moet het wel een verbetering zijn. En dat zien we in dit plan niet:

 • de aanleg van de nieuwe tramsporen vormt een bedreiging voor de prachtige bomen op de Boekenberglei
 • de tram zal op de kruispunten voor nog meer gevaarlijke situaties zorgen
 • de aanleg van extra tramsporen is een zeer dure investering die niet zorgt voor extra openbaar vervoer, maar de facto zelfs leidt tot een inkorting van het tramtraject van lijn 9
 • de markt van de Gitschotellei past niet in de plannen ( o.m. nutskasten ontbreken) wat betekent dat ze definitief moet verhuizen.

De plannen stuiten al ruim vijf jaar op luid protest van de buurtbewoners, de marktkramers en de lokale handelaars, het is pijnlijk dat de stad hier desondanks toch gewoon mee doorgaat.

Het geld (6,5 mlj euro) kan nochtans anders en beter worden geïnvesteerd, zoals in de versnelde opening van het premetrostation Drink, en het verhogen van de capaciteit van de keerlussen op Silsburg of het Wim Saerensplein om zo het aanbod van het openbaar vervoer in de buurt te verbeteren.

Daarnaast stellen we ons ook ernstig vragen bij de manier waarop de besluitvorming tot stand kwam. De buurt en de districten werden vakkundig buitenspel gezet:

 • Conform de delegatiebesluiten is het district  bevoegd voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt (onder meer plaats, tijdstip en thema), alsook de occasionele wijziging ervan. Het district wenst dat de wekelijkse woensdagmarkt (na de werken) opnieuw wordt ingericht op de Gitschotellei.
 • Op 19 april 2022 werden de plannen van de heraanleg van de Gitschotellei, de Drakenhoflaan en de Boekenberglei voorgelegd aan de gemeenschappelijke raadscommissie van Deurne en Borgerhout, maar de definitieve plannen zijn nooit voorgelegd ter advies aan de districtsraad.
 • Uit het plan blijkt het afsluiten van de Joos Robijnslei langs de Borgerhoutse kant. Dit betreft een mobiliteitsingreep, maar werd niet voor advies voorgelegd aan het district.

  

Daarom dienen we de volgende motie in:

Art. 1: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om de goedgekeurde plannen opnieuw in te trekken en een heraanleg in te tekenen zonder keerlus. Ze vraagt hierbij om in haar adviserende bevoegdheid erkend te worden m.a.w. dat de huidige procedure in ieder geval on-hold gezet wordt tot het advies van het District Borgerhout gegeven is.

Art. 2: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen de plannen aan te passen zodat de wekelijkse woensdagmarkt na de heraanleg op de Gitschotellei kan georganiseerd worden.  

Art. 3: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om het formele advies te vragen aan het district wat betreft het afsluiten van de Joos Robijnslei langs de Borgerhoutse kant.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, Vlaams Belang  

Stemden nee: N-VA

Hebben zich onthouden: /

21.

2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
21.

2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring

2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring
Indiener(s)
Luc Moerkerke
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 21/09/2022 - 15:40
Toelichting

Toelichting:

Deze zomer testte het Agentschap Wegen en verkeer een nieuwe techniek toe op de Antwerpse ring tussen de Posthofbrug en de op- en afrit Borgerhout. Het gaat om de Next Generation Concret Surfact (NGCS). Daarbij slijpt men het beton lichtjes af en brengt men terzelfdertijd fijne groeven aan van 4 mm. Een en ander beoogt een vermindering van de geluidsoverlast. Met name het verminderen van het rolgeluid, het geluid dat ontstaat wanneer de  wielen van voertuigen over het wegdek rijden. Dit blijkt één van de voornaamste oorzaken van geluidshinder. Dat is vooral het geval als die voertuigen snel rijden. Ondertussen evalueerde het Agentschap de ingreep. Zonder als te technisch te worden. De nieuwe techniek lost de verwachtingen in. Er is sprake van een vermindering van het geluid van 4,5 db

Groen Borgerhout, en met ons PVDA en Vooruit, vragen ons wel af of geen bijkomende en heel wat minder dure maatregelen mogelijk zijn? Kan de geluidsoverlast niet nog verder verminderen? De Vlaamse overheid neemt dit blijkbaar zeer ernstig. Ik durf amper de kostprijs vragen. Waarom dan niet een heel eenvoudiger bijkomende maatregel nemen waarvan de effectiviteit reeds lang bewezen is.

Onderstaande grafiek uit een onderzoek naar de impact van de EU-Richtlijn “Omgevingsgeluid” op te nemen maatregelen inzake “Wegverkeersgeluid” in Vlaanderen door Bernie Deblauwe (vakgroep Vakgroep Civiele Techniek, faculteit Inginieurswetenschappen van de UGent) geeft weer dat een vermindering van de maximumsnelheid van 100 km/u naar 70 een evenveel vermindering van de geluidoverlast geeft. Gratis! Met bovendien extra toegift in de vorm van minder CO2, stikstof en fijnstof. Ik vind dat niet uit. Het is wetenschappelijk bewezen dat een snelheid van 70 tot 90 km per uur het zuinigst is. Brandstof werkt bij deze snelheid het best, waardoor je deze vermelde extra’s krijgt.

 

 

Vragen:

 • Is er een uitrol van het proefproject voorzien over de volledige Borgerhoutse ring, dus ook in het bijzonder in Borgerhout en ook op de aansluiting met de E34 waar de Tuinwijk al jaren geconfronteerd wordt met geluidsoverlast.
 • Zet de Vlaamse overheid eindelijk in op een snelheidsbeperking van 100 naar 70 km per uur? 

Initiatiefrecht

.

22.

2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
22.

2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout

2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout
Indiener(s)
Sharmin Shayla
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 21/09/2022 - 20:29
Toelichting
Met 174 zijn ze, de slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel op de Borealis werf. De omstandigheden waarin deze mensen moesten leven en werken zijn verschrikkellijk. Verontwaardiging is op zijn plaats, verbazing echter niet. Die 174 mensen zijn maar het topje van de ijsberg. Al jarenlang waarschuwen de vakbonden over de wantoestanden in de bouw. Die gebeuren in de privé, maar ook op publieke werven. Kijk maar naar de verschrikkelijke bouwramp in de school op het nieuw Zuid.


De vakbonden ontwikkelden een charter ter bestrijding van de sociale dumping bij overheidsopdrachten. De stad Herstal en de gemeente Boom hebben zo'n charter al getekend. en houden bij aanbestedingen voor publieke werven daarbij extra rekening met milieu, sociale, en ethische aspecten. Ze voorzien ook bindende sancties en het nodige personeel om de strijd tegen sociale dumping te voeren. In Borgerhout is het district ook opdrachtgever van enkele werven.


Hiernaast zijn de getroffen arbeiders ook buurtbewoners. Een groot aantal onder hen wonen nog altijd in Borgerhout. Zo lang de procedures lopen hebben ze amper recht op ondersteuning. Gelukkig worden ze in nood geholpen door buurtbewoners. Sterke solidariteit die ervoor zorgt dat ze zich niet alleen voelen.


Vandaar mijn vragen: 

1. Is het mogelijk om voor de werven van het district het goede voorbeeld geven en de criteria uit het charter op te nemen bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen?

2. Op welke manier kunnen we vanuit het district toezien op de naleving van de sociale, milieu en ethische aspecten die hierbij komen kijken?

3. Op welke manier zouden we vanuit het district ook solidariteit kunnen ontwikkelen en stimuleren met de arbeiders die in Borgerhout verblijven?


Initiatiefrecht

.

23.

2022_IP_00199 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Een warmte- en gezelligheids plan voor district Borgerhout

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
23.

2022_IP_00199 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Een warmte- en gezelligheids plan voor district Borgerhout

2022_IP_00199 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Een warmte- en gezelligheids plan voor district Borgerhout
Indiener(s)
Koen Van Roey
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 21/09/2022 - 20:30
Toelichting

Context

 

De winter van 2022/2023 zal bij vele gezinnen in het teken staan van energiebesparing. Omwille van de wereldwijde crisis schieten de prijzen voor gas en elektriciteit de hoogte in en maken mensen zich zorgen of ze hun energiefactuur wel kunnen betalen. Op de verschillende beleidsniveaus in ons land en daarbuiten worden er momenteel maatregelen genomen die de energiefactuur moeten aanpakken, maar in veel gezinnen zal de verwarming deze winter ook gewoon dicht staan waardoor een kil en koud eindejaar dreigt.

 

Met onze fractie vragen we net zoals het district dit in de zomer al deed bij de echt warme dagen, dat het district een gezelligheids-en warmteplan opstelt waardoor de inwoners en specifieke doelgroepen uit Borgerhout uitzicht hebben op een heel aantal gemeenschappelijke activiteiten dit najaar en komend voorjaar. De mogelijkheid onderzoeken om warme plekken in te richten en districtsinfrastructuur te verwarmen waar burgers samen de winter kunnen doorkomen terwijl ze thuis op hun verwarmingskosten besparen. 

 

Samen werken of studeren, samen spelen in de sporthal, samen sporten, samen participeren, samen eten in het dienstencentrum of buurthuis, … Mogelijke voorbeelden van activiteiten die helpen om kosten te besparen en om deze winter op een aangename manier door te komen met zijn allen tezamen. 

 

Welke plannen heeft het district reeds gemaakt op dit moment?

Hoe staat het district tegenover dit voorstel en op welke termijn kunnen hier stappen in gezet worden? Zijn er loctaties die op korte termijn al dienst kunnen doen?

 

Initiatiefrecht

.

24.

2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
24.

2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes

2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes
Indiener(s)
Marc De Meyer
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 21/09/2022 - 22:14
Toelichting

In de buurt van het Moorkensplein zijn op verschillende plaatsen nl. De Langstraat, Zonstraat, Van Geertstraat en de Mellaertstraat mobiele buurtparkjes, zogenaamde parklets, in het straatbeeld verschenen.

Deze nemen verscheidene parkeerplaatsen in beslag in een buurt die al jarenlang kampt met een groot tekort aan parkeerplaatsen.

Zovele jaren geleden waren er in deze buurt al meer bewonersparkeerkaarten in omloop dan dat er parkeerplaatsen waren.

Dit wordt nog eens in de hand gewerkt door de vele private ondernemingen die voor hun deelauto's vaste plaatsen krijgen.

Gevolg is dat bewoners die van hun werkdag terugkeren of familie of vrienden die iemand in de buurt willen bezoeken, uren moeten rondrijden om een parkeerplaatsje te vinden.

Dit veroorzaakt bijkomende verkeershinder en lucht- en lawaaihinder, dag en nacht.

Dikwijls vinden deze mensen géén parkeerplaats en parkeren zij foutief met als resultaat een fikse boete.

Hoe het Moorkenspark gaat evolueren is nog onduidelijk, momenteel wordt er gesproken van een oppervlakte van 3000m2 groene ruimte.

Maar aan de Langstraat is de vroegere private gemeenteparking nu omgevormd tot een groene ontmoetingsplaats die amper wordt gebruikt.

Ook het pleintje aan de Langstraat - Van Daelstraat wordt enkel gebruikt door de bewoners tijdens de speelstraat periodes.

En ook het Moorkensplein zelve is tijdens de zomer een groot terras voor de nabijgelegen drankgelegenheden, een fietsenstalling en een voetbalterrein voor de jeugd.

Vragen:

1) Hoeveel parkeerplaatsen zijn er dit jaar in beslag genomen door deze "parklets" ?
2) Wat is het districtsbestuur van zin de volgende jaren met deze "parklets" ?

    Over hoeveel jaar en over hoeveel verloren parkeerplaatsen gaat het ?

Initiatiefrecht

.

25.

2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Linda Snoeys, districtssecretaris
25.

2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost

2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost
Indiener(s)
Luc Moerkerke
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 21/09/2022 - 15:42
Toelichting

Zaterdag 3 en zondag 4 september werden de bewoners van Borgerhout intra-muros uit hun slaap gehouden door een megafestival op Spoor Oost. Zowel op zaterdag als zondag was er tot middernacht geluidsoverlast. Er waren heel wat klachten. Ondertussen was er een collegiale brief van het districtscollege aan het stadsbestuur met de vraag naar de resultaten van de uitgevoerde geluidsmetingen.

Er was niet enkel geluidsoverlast. Het festival gijzelde als het ware ook een volledige week Spoor Oost. Het fietspad (de fast lane) was afgesloten. Het skatepark, de sportterreinen en de speeltuin waren afgezet met hekwerk. De stad ging amper in op de vraag van het district de voorafgaande dinsdag om dit afsluiten ongedaan te maken. De stad haalde het hekwerk niet weg. Het werd wat open gezet. Gezellig!

Spoor Oost heef echt heel wat potentieel. Er hingen reeds heel wat fantastische evenementen door. Ik denk aan Wintervuur, filmavonden, circus, Vurige Liefdes, en zo meer. Er was in Coronatijden de start- en aankomstzone van de Reuzenloop. Evenementen met een draagvlak in de buurt. Met een beperkte overlast voor de buurt. Daarenboven ruim en tijdig gecommuniceerd in de buurt. We zijn vragende partij naar dergelijke evenementen op Spoor Oost. Jongeren moeten kunnen feesten. Liefst uitbundig met alles erop en eraan. Echter, een festival van een omvang als dat van begin september inplanten op een locatie zoals Spoor Oost is vragen om problemen en werkt onnodige spanningen en tegenstand in de hand.

Vanuit Groen, bijgetreden door Vooruit en PVDA, zijn we echter van oordeel dat de stad mega festivals echt niet kan neer- of overpoten naar Spoor Oost. Spoor Oost ligt dan ook nog altijd naast een dichtbevolkte woonbuurt. In de blokken op Hof Ter Loo wonen ook nog eens heel wat mensen. De Sinksenfoor overschrijdt reeds de draagkracht van de buurt.

Vragen:

Is er antwoord met gegevens van de uitgevoerde geluidsmetingen?

Het districtscollege drong er in  haar collegiale brief op aan geen dergelijke festivals, inclusief het afsluiten van de site toe te staan op Spoor Oost. Hoe reageerde de stad?

Ondertussen wordt op 29/10 een volgend nieuw festival aangekondigd: Fear Festival – met dj’s etc. Een horrorfestival van ongezien formaat. Nee, dank u!

Motie:

De districtsraad van Borgerhout vraagt het stadsbestuur niet langer megafestivals over- of neer te poten op Spoor Oost. Toch plaatselijk gedragen initiatieven alle kansen te bieden op Spoor Oost.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA  

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: N-VA, Vlaams Belang

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Motivering

Ons Kenmerk: 2022_MOT_00047 - BO_2022_IP_47

Behoud Stedelijke dienstverlening loketten.


Ons Kenmerk: 2022_MOT_00045 - BO_2022_IP_48

Oekraïne, ondersteuning oorlogsvluchtelingen.


Ons kenmerk: 2022_MOT_00026 - BO_2022_IP_50

Verkoop pastorij Sint-Jansparochie, Sint-Mattheusstraat in Borgerhout


Ons Kenmerk: 2022_MOT_00060 - BO_2022_IP_57

Behoud stedelijke dienstverlening buurtloket Groenenhoek


Ons kenmerk: 2022_MOT_00073 - BO_2022_IP_60

Organisatie en evaluatie Sinksenfoor editie 2022