Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00191 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00191 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming 2022_DCBO_00191 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op de zitting van de districtsraad van 31 januari 2022 (jaarnummer 7)  werd de heer Luc Moerkerke door de districtsraad tot voorzitter van de raadscommissie verkozen.

Argumentatie

Als de voorzitter van de raadscommissie tijdelijk afwezig is, kan hij vervangen worden wanneer hij zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opdragen aan een districtsraadslid. Het is opportuun om dit te formaliseren, gelet op het feit dat het niet uit te sluiten valt dat omwille van ziekte of overmacht, dit probleem zich kan stellen.

Juridische grond

Arikelen 37 en 126 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepalen dat: 

- de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.
- ...
- de districtsraad bepaalt per districtsraadscommissie het aantal leden;
- de districtsburgemeester of districtsschepenen kunnen geen voorzitter zijn van een districtsraadscommissie;
- ...


Artikel 12 van het huishoudelijk reglement van het district Borgerhout, goedgekeurd door de districtraad op 27 juni 2022 (jaarnummer 33) bepaalt de vervanging van de voorzitter van de raadscommissie als deze tijdelijk afwezig is:

1. als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een districtsraadslid, neemt dat districtsraadslid het voorzitterschap waar;

2. als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een districtsraadslid overeenkomstig punt 1°, neemt het districtsraadslid met de hoogste rang het voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander districtsraadslid in volgorde van rang.

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de beslissing van de voorzitter van de raadscommissie dat bij zijn tijdelijke afwezigheid het voorzitterschap van de raadscommissie wordt waargenomen door districtsraadslid Pieter Vissers.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.