Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00193 - Ondersteuning. Verenigingen - Handelaarsvereniging Gitschotellei FV. Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00193 - Ondersteuning. Verenigingen - Handelaarsvereniging Gitschotellei FV. Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00193 - Ondersteuning. Verenigingen - Handelaarsvereniging Gitschotellei FV. Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het district ontving via de verenigingendatabank een aanvraag voor ondersteuning van Handelaarsvereniging Gitschotellei voor het organiseren van de jaarlijkse braderij (dossier 150965). Deze zal plaatsvinden op 24 september 2022.

De districtsraad heeft op 29 november 2021 (jaarnummer 64) de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het district voorzag jaarlijks een ondersteuning van 2.000,00 EUR aan Handelaarsvereniging Gitschotellei FV.

Argumentatie

De braderij op de Gitschotellei is een initiatief van Handelaarsvereniging Gitschotellei om de buurtbewoners en handelaars dichter bij elkaar te brengen. Jaarlijks trekt de braderij zo'n 5000 bezoekers.

Handelaarsvereniging Gitschotellei vraagt jaarlijks een ondersteuning van 2.000,00  EUR voor het organiseren van de braderij. In 2022 op 24 september, in 2023 en 2024 zijn de data nog te bepalen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad, 6 december 1983).

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale handelaarsverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op  29 november 2021 (jaarnummer 64), werd een bedrag van 2.000,00 euro voorzien voor Handelaarsvereniging Gitschotellei FV. 

Het district voorzag per jaar een ondersteuning van 2.000,00 EUR aan Handelaarsvereniging Gitschotellei FV. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota van 24 september 2022 tot en met 31 december 2024 met Handelaarsvereniging Gitschotellei FV, waarin bepaald wordt dat er jaarlijks een ondersteuning van 2.000,00 EUR toegekend en uitbetaald wordt goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 2.000,00 euro in 2022 goed aan Handelaarsvereniging FV voor het organiseren van de braderij op de Gitschotellei.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Handelaarsvereniging Gitschotellei FV

Gitschotellei 187
2600 Antwerpen

NXX0031155212

BE28 1431 0077 4920 

2.000,00 eurobudgetplaats: 5035000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2200
4505139245

Bijlagen

  • AN_handelaarsvereniging_Gitschotellei2022.pdf