Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00155 - Ondersteuning. Verenigingen - Buurtwerking 3 pleintjes vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00155 - Ondersteuning. Verenigingen - Buurtwerking 3 pleintjes vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00155 - Ondersteuning. Verenigingen - Buurtwerking 3 pleintjes vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het districtsbestuur Borgerhout ontving een ondersteuningsaanvraag van Buurtwerking 3 pleintjes vzw voor hun jaarwerking, met name de organisatie van activiteiten in of bij buurhuis Zermatt. Het dossiernummer in de verenigingendatabank is 150955. 

Het district voorzag daarom bij de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 30 mei 2022, jaarnummer 30) een bedrag van 5.000,00 euro voor de reguliere jaarwerking van Buurtwerking 3 pleintjes vzw.

Argumentatie

Buurtwerking 3 pleintjes vzw is al 40 jaar actief op en rond het Terloplein. Het district Borgerhout organiseert een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod voor alle leeftijden op de pleinen. Daarom wil het bestuur partners die hierrond een aanbod opzetten extra stimuleren.

Buurtwerking 3 pleintjes vzw is een vereniging die zich richt op een positieve inbreng op het pleinleven met een actief aanbod tijdens de verlofperiodes of verlengde weekends. Ze doen dit via een aanbod op maat van de pleingebruikers. Dit aanbod zal bestaan uit sport- en spelactiviteiten, een aantal avondactiviteiten georganiseerd door buurtbewoners of bewonersgroepen en vorming- en infosessies rond actuele thema’s die buurtgebonden zijn.

Het districtsbestuur vindt deze werking in Borgerhout waardevol en wil deze tegemoetkomen met een ondersteuning van 5.000,00 euro.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale culturele verenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op 30 mei 2022 (jaarnummer 30), werd een bedrag van 5.000,00 euro voorzien voor de de jaarwerking van Buurtwerking 3 pleintjes vzw.  

Er wordt een eerste schijf van 50% (2.500,00 euro) gestort na ondertekening van de afsprakennota, en een tweede schijf van 50% (2.500,00 euro) na afloop van het project en de indiening van het verslag en de financiële stukken.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Buurtwerking 3 pleintjes vzw met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 5.000,00 euro aan Buurtwerking 3 Pleintjes vzw voor het organiseren van hun jaarwerking (activiteiten in en rond Zermatt) in 2022 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Buurtwerking 3 Pleintjes vzw

Wijnegemstraat 65

2140 Borgerhout

BE45 0014 2391 0789

Ondernemingsnr. 0419.077.711


5.000,00 euro budgetplaats: 5035000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2200

 4505139015


Bijlagen

  • AN_drei_pleintjes_buurtwerking_zermatt_v2.pdf