Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00194 - Ondersteuning. Jeugd - Studieplekken Haakz VZW. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00194 - Ondersteuning. Jeugd - Studieplekken Haakz VZW. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00194 - Ondersteuning. Jeugd - Studieplekken Haakz VZW. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het district kreeg een aanvraag van Haakz vzw om tijdens de blokperiodes in januari en juni 2022 studieplekken in te richten in Borgerhout.

De districtsraad heeft op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het district voorziet hiervoor een ondersteuning van 2.000,00 EUR aan Haakz vzw. 

Argumentatie

Studeren is voor geen enkele student gemakkelijk. Omdat veel jongeren in Borgerhout geen geschikte plek hebben om thuis of op kot te studeren vindt het districtsbestuur het belangrijk deze jongeren een studieplek aan te bieden.

Haakz vzw heeft een locatie die zij ter beschikking kan stellen. Ze vraagt een ondersteuning van 2.000,00 EUR. Hiermee kunnen vrijwilligersvergoedingen vergoed worden, fruit, koffie, thee en water aangekocht worden. 

Het districtsbestuur vindt deze actie in en voor Borgerhout waardevol en wil deze ondersteunen. 

Juridische grond


  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige ondersteuningen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 


Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning wordt uitbetaald op basis van de financiële bewijsstukken (kastickets, facturen, enzovoort) die betrekking hebben op de aanvraag en die ten laatste op 31 maart 2023 bezorgd worden aan het districtssecretariaat van Borgerhout.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Haakz vzw. Deze afsprakennota heeft een duurtijd van 1 januari 2022 tot en met  31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 2.000,00 EUR aan Haakz vzw goed. De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt na het indienen van de gevraagde bewijsstukken. Deze bewijsstukken worden ten laatste 31 maart 2023 ingediend.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Haakz vzw

Ketsstraat 94
2140 Borgerhout (Antwerpen)

BE87 9731 4740 7294

0645.884.891


2.000,00 eurobudgetplaats: 5031000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode:2200
 4505141110