Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00190 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00190 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring 2022_DCBO_00190 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Nieuwe Rand (voorheen: Oostelijk verbinding) is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt getrokken door het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De Nieuwe Rand’ focust zich op het oostelijk deel van de rand rond Antwerpen - het Haventracé - dat samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en investeringen in duurzaam vervoer deel uitmaakt van het Toekomstverbond, afgesloten op 15 maart 2017 tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, met als doel een bereikbare en leefbare Antwerpse Regio.

Op 11 december 2020 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing en procesnota goed voor de verdere aanpak het project.

Vanaf dan wordt in samenwerking met burgerbewegingen, het middenveld, inwoners, experts en lokale besturen onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van twee nieuwe wegen - de A102 en de Nx -  kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Ook wordt onderzocht hoe ‘De Nieuwe Rand’ de gezondheid en wandel- en fietsvriendelijkheid van de stads- en dorpskern kan versterken, hoe het een aangename regio kan creëren die zowel klimaatvriendelijk is als beter bestand tegen klimaatverandering en hoe het een veiligere verkeersomgeving mogelijk kan maken.

Na het voorbereidend werk ligt nu de alternatieveonderzoeksnota ' Complex Project: De Nieuwe Rand, Antwerpen, Samen op weg naar morgen' voor. Daarin wordt beschreven welke oplossingen er zijn voor eventuele nieuwe of aangepaste wegen in de regio, welke ambities ‘De Nieuwe Rand’ wil realiseren, wat er onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren.

Argumentatie

In de huidige fase van het project is de Alternatievenonderzoeksnota  in publieke raadpleging gegaan. Tijdens deze publieke raadpleging is formele inspraak nodig.  Hiervoor wordt aan de lokale besturen de feedback op de alternatievenonderzoeksnota gevraagd. Deze inspraakperiode loopt van 1 september tot en met 15 oktober. De feedback van het district Borgerhout wordt met huidig besluit geformuleerd. 

Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt  ook de brede bevolking tijdens een publieke raadpleging ook de kans om feedback te geven op de alternatievenonderzoeksnota.

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1


De districtsraad geeft gunstig advies over de alternatieveonderzoeksnota ' Complex Project: De Nieuwe Rand, Antwerpen, Samen op weg naar morgen' onder volgende voorwaarden ...

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20201211_procesnota_CP_Oostelijke_Verbinding.pdf
  • 20201211_startbeslissing CP Oostelijke Verbinding (1).pdf