Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

2022_DRBO_00070 - Ondersteuningsreglement - Initiaties op scholen - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00070 - Ondersteuningsreglement - Initiaties op scholen - Goedkeuring 2022_DRBO_00070 - Ondersteuningsreglement - Initiaties op scholen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 mei 2017 (jaarnummer 300) besliste de gemeenteraad om de bevoegdheden voor jeugd, sport en verenigingsleven over te dragen aan de districtsraden.

Argumentatie

Het district Borgerhout hecht veel belang aan het uitgebreid en divers vrijetijdsaanbod. 

De vrijetijdsverenigingen die in samenwerking met scholen initiaties organiseren worden financieel ondersteund. 

Door dit reglement worden van één of meerdere doelstellingen van het districtsbestuur bereikt, namelijk:

  1. We investeren in, en ondersteunen wijkgerichte netwerken en lokale verenigingen om maximale ontmoetingskansen te ontwikkelen.
  2. Elke Borgerhoutenaar telt mee bij de uitwerking van het beleid in een super divers district. 
  3. Het districtsbestuur wil elke vorm van vrijetijdsbesteding stimuleren door een aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te voorzien of te faciliteren.
  4. Om de continuïteit en de kwaliteit van de werking van vereningingen te versterken, ondersteunt het district vereningen op een eenvoudige manier en vanuit hun noden.
  5. Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie:

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districten vastgelegd. De districtsraad is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid volgens artikelen  3, 4 en 5.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0101 - Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad van het district Borgerhout keurt het ondersteuningsreglement "initiaties op scholen" goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.