Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

2022_DRBO_00085 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement Verenigingstoelagen. Nieuwe reglementen werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen. - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00085 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement Verenigingstoelagen. Nieuwe reglementen werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen. - Goedkeuring 2022_DRBO_00085 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement Verenigingstoelagen. Nieuwe reglementen werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op  23 september 2019 (jaarnummer 74) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord district Borgerhout 2019-2024 goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen moeten  ten laatste  op 31 december 2022 gebaseerd te zijn op deze nieuwe basisprincipes. De districtsraad keurde op 23 september 2019 (jaarnummer 78)  het reglement Verenigingstoelagen goed. Dit reglement wordt met dit besluit opgeheven. 

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord blijft het districtsbestuur voor verenigingen in Borgerhout. Om deze maximaal te ondersteunen in hun werking alsook bij het nemen van initiatieven, werden naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid nieuwe reglementen opgesteld voor jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen.

Argumentatie

Het districtsbestuur wil met de verschillende verenigingen ondersteunen. Het  huidige verenigingstoelagereglement wordt herwerkt in functie van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. 

Er worden vier ondersteuningsreglementen opgesteld:

  • werkingsondersteuning jeugdverenigingen
  • werkingsondersteuning seniorenverenigingen
  • werkingsondersteuning sociaal - culturele verenigingen
  • werkingsondersteuning sportverenigingen

Looptijd van de reglementen: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van  29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de  binnengemeentelijke decentralisatie.  Artikel 2, 3, 4, 5 en 6 bepalen dat volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven worden overgedragen aan de districtsraden:

  • het reglement lokale cultuursubsidies.
  • het reglement lokale sportsubsidies.
  • het reglement lokale jeugdsubsidies;
  • het reglement lokale seniorensubsidies;
  • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen met betrekking tot de werkingsondersteuning van verenigingen, d.w.z. de 4 vermelde ondersteuningsproducten, worden verrekend op boekingsadres:

 

Reglement

Beleidsdomein

Budgetplaats

Functiegebied

EXP/INV

Budgetpositie(s)

werkingsondersteuning jeugdverenigingen

verenigingen

5036500000

2BOR010402A00000

EXP

6496800/6496500

werkingsondersteuning seniorenverenigingen

verenigingen

5036500000

2BOR010402A00000

EXP

6496800/6496500

werkingsondersteuning sociaal- culturele verenigingen

verenigingen

5036500000

2BOR010402A00000

EXP

6496800/6496500

werkingsondersteuning sportverenigingen

verenigingen

5036500000

2BOR010402A00000

EXP

6496800/6496500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement Vereningingstoelagen van 23 september 2019 (jaarnummer 78) op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'werkingsondersteuning jeugdverenigingen district Borgerhout', ter ondersteuning van jeugdverenigingen, goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023  en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3

De districtsraad keurt het reglement 'werkingsondersteuning seniorenverenigingen district Borgerhout', ter ondersteuning van seniorenverenigingen, goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 4

De districtsraad keurt het reglement 'werkingsondersteuning sociaal - culturele verenigingen district Borgerhout', ter ondersteuning van sociaal-culturele verenigingen, goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 5

De districtsraad keurt het reglement 'werkingsondersteuning sportverenigingen district Borgerhout', ter ondersteuning van sportverenigingen, goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.