Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

2022_DRBO_00089 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen. Nieuw reglement ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen. - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00089 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen. Nieuw reglement ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen. - Goedkeuring 2022_DRBO_00089 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen. Nieuw reglement ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 23 september 2019 (jaarnummer 74) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord district Borgerhout 2019-2024 goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen moeten ten laatste op 31 december 2022 gebaseerd zijn op deze nieuwe basisprincipes. De districtsraad keurde op 23 september 2019 (jaarnummer 77) het reglement Toelagereglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen goed. Dit reglement wordt met dit besluit opgeheven. 

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord, ondersteunt het districtsbestuur verenigingen in Borgerhout. Om deze maximaal te ondersteunen in hun werking, werd naar aanleiding van het nieuw kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid een nieuw reglement opgesteld voor infrastructuurwerken bij jeugdverenigingen. 

Argumentatie

Het districtsbestuur wil jeugdverenigingen ondersteunen. Het huidige reglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen wordt herwerkt in functie van het nieuwe kadebesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. Er wordt een nieuw ondersteuningsreglement opgesteld: 

  • ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen

Het reglement heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen. 

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is over het reglement subsidies voor infrastructuur van lokale jeugdverenigingen. 

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen met betrekking tot ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen worden verrekend op boekingsadres: 

ReglementBeleidsdomeinBudgetplaatsFunctiegebiedEXP/INVBudgetpositie(s)
Ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalenJeugd50310000002BOR010402A00000INV664800

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement 'toelage voor werken in lokalen van jeugdverenigingen' van 23 september 2019 (jaarnummer 77) op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen' goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Reglement_infrastructuur_jeugdwerklokalen.pdf