Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

2022_DRBO_00094 - Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00094 - Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring 2022_DRBO_00094 - Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen werd recent getroffen door een cyberaanval.

Argumentatie

Omwille van de cyberaanval is de digitale dienstverlening van de stad Antwerpen (inclusief distric tBorgerhout) verstoord.
Diverse toepassingen zijn geïmpacteerd, onder meer de toepassing waarmee aanvragen ingediend worden voor het verkrijgen van (financiële) ondersteuning van het district. Ook de verwerking van de aanvragen gebeurt door de districtsadministratie in deze toepassing.

Omwille van bovenstaande kunnen aanvragen mogelijks niet tijdig ingediend of verwerkt worden in overeenstemming met de voorziene bepalingen rond termijnen in de ondersteuningsreglementen. Aan de districtsraad wordt daarom voorgesteld om afwijkingen op de ondersteuningsreglementen toe te staan voor wat betref de termijnen indien de huidige cyberaanval oorzaak is van het overschrijden van deze termijnen

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt onder meer dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het ondersteunen van activiteiten, projecten en verenigingen (participatie en verenigingsleven).

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat, in het geval de huidige cyberaanval het indienen van aanvragen verhindert of de verwerking ervan vertraagt, er afgeweken wordt van de termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen van het district Borgerhout en deze termijnen verlengd worden met 60 kalenderdagen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.