Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

2022_DCAN_00470 - District Antwerpen. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 03/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00470 - District Antwerpen. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00470 - District Antwerpen. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 24 april 2014 (jaarnummer 4437) nam het college kennis van de erkenning van Cambio als autodeelorganisatie in Antwerpen.
Op 14 september 2018 (jaarnummer 8241) nam het college kennis van de erkenning van Poppy als autodeelorganisatie in Antwerpen.
Op 3 december 2021 (jaarnummer 9675) nam het college kennis van de erkenning van Green Mobility als autodeelorganisatie in Antwerpen.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Op 28 maart 2022 (jaarnummer 178) keurde de gemeenteraad het reglement met betrekking tot het erkennen van autodeelorganisaties en het uitreiken van parkeervergunningen voor autodelers goed. In dit reglement behandelt hoofdstuk V de voorbehouden slimme autodeelplaatsen. Artikel 32; Voorstel locaties voorbehouden slimme autodeelplaatsen, bepaalt dat autodeelorganisaties suggesties kunnen doen om slimme autodeelplaatsen in te richten. De stad beslist echter over de uiteindelijke inrichting hiervan. Artikel 8; Werkingsvoorwaarden voor commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties bepaalt dan weer de regels voor het parkeren van deelvoertuigen op de door de stad ingerichte slimme autodeelplaatsen. 

Op 8 juli 2021 kreeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) een lijst met interessante autodeellocaties van autodeelorganisatie Green Mobility.
Op 20 december 2021 kreeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) een lijst met interessante autodeellocaties van autodeelorganisatie Poppy.
Op 27 december 2021 kreeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) een lijst met interessante autodeellocaties van autodeelorganisatie Cambio.
Op 9 juli 2022 was er een overleg met deze drie autodeelorganisaties om de eerste selectie van locaties te bespreken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en MPA AG leggen nu de eerste geselecteerde locaties in district Antwerpen ter advies voor.

Argumentatie

Stad Antwerpen wil het autodelen stimuleren en faciliteren in de stad en bij uitbreiding de Antwerpse vervoersregio. Autodelen kan namelijk een goed alternatief bieden voor een eigen (tweede) wagen, zowel voor bewoners als bezoekers. Autodelen levert in de praktijk ook een grote ruimtebesparing op. Al naargelang de context worden er volgens onderzoek vier tot twaalf parkeerplaatsen per deelwagen bespaard. Het aanbod van autodelen in een buurt zal bovendien de buurtbewoners extra stimuleren om er gebruik van te maken. Om deze redenen en in het kader van duurzame mobiliteit worden in de stad dan ook meerdere slimme autodeelplaatsen ingericht.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) heeft de voorstellen voor autodeellocaties van de drie erkende commerciële autodeelspelers geanalyseerd en op basis daarvan een eerste selectie gemaakt van locaties die voor meerdere spelers en stad Antwerpen interessant zijn. Aangezien in het nieuw autodeelreglement ook wordt ingezet op de elektrificatie van de autodeelvloot, voorziet stad Antwerpen op deze eerste locaties telkens een laadpaal met twee voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische deelwagens in combinatie met een aantal parkeerplaatsen voor deelwagens.

In samenspraak met de concessionaris voor laadpalen, Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902), werden de eerste locaties dan ook bepaald en teruggekoppeld met de sector.

De locaties waarover een consensus bestaat, worden nu voorgelegd om in te richten.

District Antwerpen

 1. Lambermontplaats 18
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • vier autodeelplaatsen.
 2. Schermersstraat 28
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • twee autodeelplaatsen.
 3. Lange Kievitstraat 57
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • vier autodeelplaatsen.
 4. De Pretstraat 16
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • vier autodeelplaatsen.
 5. Van Schoonbekeplein 4 
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • één autodeelplaats;
  • de drie huidige Cambioplaatsen worden voorlopig behouden.
 6. Filomenastraat 3 
  • de drie huidige Cambioplaatsen worden behouden;
  • één autodeelplaats;
  • twee elektrische autodeelplaatsen.
 7. Waalsekaai 2 (pas voorzien na heraanleg)
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • drie autodeelplaatsen (zullen na de twee elektrische deelplaatsen voorzien worden).
 8. Maria-Theresialei (wordt voorzien in heraanleg)
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • vier autodeelplaatsen.
 9. Frans Halsplein 
  • de twee huidige Cambioplaatsen worden behouden;
  • twee elektrische autodeelplaatsen;
  • twee autodeelplaatsen.

Deze locaties worden als proef ingericht en ten vroegste na zes maanden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie worden de locaties bestendigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling 'slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur in district Antwerpen' (inbegrepen alle bovenvermelde locaties), op voorwaarde dat:

 • de benodigde breedte van de voetpaden gevrijwaard wordt (laadpalen worden aan de boordsteen geplaatst);
 • de volgende opmerking wordt meegenomen: het Frans Halsplein wordt volgend jaar heraangelegd, waardoor het niet zinnig is om nu een laadpaal te plaatsen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220713 Lambermontplaatst 2 pl EV autodeel 4 pl autodeel thv nr 18.pdf
 • 20220909 Schermersstraat 2 pl EV autodeel en 2 pl autodeel.pdf
 • 20220720 Lange Kievitstraat 2 pl EV autodeel 4 pl autodeel.pdf
 • 20220720_AN_DePretstraat_NT_1-1.pdf
 • 20220720_AN_VanSchoonbekeplein_NT_1-1.pdf
 • 20220715 Filomenastraat 3 autodeelplaatsen waarvan 2 EV 1-1.pdf
 • 20220912 Waalsekaai 2 pl EV autodeel 3 pl autdodeel 1-1.pdf
 • 20220720_Frans Halsplein 2 pl EV autodeel 2 pl autodeel.pdf
 • 20220912 Maria-Theresialei 2 pl EV autodeel en 4 pl autodeel 1-1.pdf
 • 20220915_fase1_autodeellocaties_installaties_DEF.pdf
 • Antwerpen_DePretstraat 16_LP_ANTW-00903.pdf
 • Antwerpen_Filomenastraat 3_LP_ANTW-00913.pdf
 • Antwerpen_FransHalsplein_LP_ANTW-00916 (1).pdf
 • Antwerpen_Lambermontplaats 18_LP_ANTW-00892.pdf
 • Antwerpen_LangeKievitstraat 57_LP_ANTW-00896.pdf
 • Antwerpen_Schermerstraat 28_LP_ANTW-00895.pdf
 • Antwerpen_VanSchoonbekeplein 4_LP_ANTW-00904.pdf
 • Antwerpen_Waalsekaai 2_LP_ANTW-00914.pdf