Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

2022_DCAN_00482 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Catering jubilarissenfeest - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 03/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00482 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Catering jubilarissenfeest - Goedkeuring 2022_DCAN_00482 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Catering jubilarissenfeest - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

District Antwerpen organiseert een jubilarissenfeest op 15 oktober 2022. Voor de catering wordt een beroep gedaan op firma Party Services bvba, Heirbaan 66 640 Mortsel, met ondernemingsnummer 0474.437.292.

Argumentatie

De dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW� van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbonnen - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010405 - Evenementen & feestelijkheden

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning van de deelopdracht voor de catering op het jubilarissenfeest goed voor een bedrag van 5.511,00 EUR + 896,22 EUR = 6.407,22 EUR, inclusief btw. Dit kan uitgevoerd worden door de firma Party Services bvba, Heirbaan 66, 2640 Mortsel, ondernemingsnummer 0474.437.292Bestelbon 4005528904 werd hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Party Services bvba
Heirbaan 66
2640 Mortsel
Ond.nr.: BE0474.437.292
Iban nr.: BE27 3200 0355 0573
6.407,22 EURbudgetplaats: 5004500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010405A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090719
budgetperiode: 2200
4005528904