Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_DRAN_00126 - Lode Zielenslaan binnengebied (nieuw openbaar domein). Omgevingswerken. SWOU12086 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Antwerpen
ma 10/10/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, districtsraadslid; Anne Poppe, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tom Van den Borne, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert; Lutgardis van Craenenbroeck; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid

Verontschuldigd

Samuel Markowitz, districtsschepen; Paul Cordy, districtsburgemeester; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, districtsraadslid
2022_DRAN_00126 - Lode Zielenslaan binnengebied (nieuw openbaar domein). Omgevingswerken. SWOU12086 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring 2022_DRAN_00126 - Lode Zielenslaan binnengebied (nieuw openbaar domein). Omgevingswerken. SWOU12086 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 18 oktober 2013 (jaarnummer 9950) keurde het college de Bouwblokstudie Blancefloerlaan/Lode Zielenslaan, district Antwerpen, goed.

Op 8 juli 2022 (jaarnummer 5792) keurde het college het voorontwerp en de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Argumentatie

Het infrastructuurproject voorziet in een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Blancefloerlaan en Lode Zielenslaan, gebaseerd op de Bouwblokkennota, opgesteld door architectenbureau De Nijl architecten BV, Sint-Jobsweg 305, 3024 EJ Rotterdam, Nederland. Landschapskantoor Lubbers en ARA  hebben in opdracht van Woonhaven een ontwerp opgemaakt voor de publieke ruimte, met een as voor zachte weggebruikers en een centraal plein, waarrond de grondgebonden woningen en bouwblokken staan. Er wordt maximaal groen voorzien en het regenwater van de gebouwen zal worden opgevangen in de wadi. Op de centrale publieke ruimte is verblijfsruimte en een natuurlijke speelaanleiding voorzien.

Langsheen de bouwblokken ter hoogte van Lode Zielenslaan wordt naast het voetpad ook het haaks parkeren aangelegd, waarvan de kosten gedragen door de Woonhaven.

Parkeerbalans:

In het project worden 98 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien voor deels bewoners en deels voor bezoekers Albert Heijn. Op het openbaar domein langs de zijde van de Lode Zielenslaan komen er 11 extra haakse parkeerplaatsen.

Bomenbalans:

De bestaande waardevolle bomen worden zoveel mogelijk behouden en nieuwe bomen worden voorzien in het project. Het aantal, de soort en de grootte van de nieuwe bomen moet nog worden bepaald.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • Zone 30
 • Dubbele rijrichting
 • Haaks parkeren ter hoogte van project Woonhaven, Lode Zielenslaan 49-69

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Lode Zielenslaan is een lokale straat.

Ontwikkelingen (nieuw openbaar domein) en mobiliteitsvoorwaarden blijven een bevoegdheid van het college.

Het districtsbestuur heeft adviesbevoegdheid.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op voorwaarden dat:

-    de projectgrenzen duidelijk op plan worden weergegeven.

-    de beplantingsvakken, naar samenstelling, in overleg met SB/Groen verder uitgewerkt worden

-    de standaard bestratingsmaterialen van stad Antwerpen worden toegepast (o.a. de lineaire grasbetontegel)

-    het uitvoeringsdossier ter nazicht wordt voorgelegd aan SW/Publieke Ruimte.

-    het aantal straatmeubilair wordt aangepast, en bij de plaatsing ervan rekening wordt gehouden met de integrale toegankelijkheid.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft advies op het voorontwerp (5 mei 2022) voor de wegenis- en omgevingswerken in het binnengebied (nieuw openbaar domein), Lode Zielenslaan, district Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • _BL_1938_220505_Blancefloerlaan plantekening_A3_1_1000.pdf
 • 210505_Blacefloerlaan_Principeprofielen.pdf
 • 210505_Blancefloerlaan_Ondergrondse infrastructuur bestaand.pdf
 • 210505_Blancefloerlaan_Ontwerpwijzigingen.pdf
 • 210505_Blancefloerlaan_Opmetingsplan.pdf
 • 210505_Blancefloerlaan_Plantekening.pdf
 • 210505_Blancefloerlaan_Projecttekst.pdf
 • 210505_Blancefloerlaan_Presentatie-gecomprimeerd.pdf