Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DCAN_00519 - District Antwerpen. Grotehondstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 24/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00519 - District Antwerpen. Grotehondstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00519 - District Antwerpen. Grotehondstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Grotehondstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 28 mei 2021 (jaarnummer 4313);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenborg";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • de Grotehondstraat is opgenomen in het aanvullend reglement "gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen".

Op 8 juni 2021 wijzigde de wegcode (Belgische Staatsblad 15 juli 2021). Om het aantal verkeersborden te verminderen, wordt de geldigheid van het bord F111 dat een "enkelvoudige" fietsstraat aanduidt, beperkt tot het volgend kruispunt. Op die manier wordt een bord dat het einde van de fietsstraat aanduidt overbodig.
Het aanvullend verkeersreglement wordt aangepast conform de nieuwe wetgeving. De signalisatie werd reeds aangepast met de herasfalteringswerken.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de verkeersborden F113 (einde fietsstraat) werden verwijderd en de verkeersborden F111 werden aan het aanvang van elk wegsegment aangebracht. Het artikel wordt aangepast (artikel 5).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 18 oktober 2022 Gunstig onder voorwaarden

De Verkeerspolitie meldt: "Bij nazicht van de plannen bleek dat aan het begin van de Filomenastraat het bord F111 staat ingetekend. Dit betreft echter geen fietsstraat waardoor dit verkeersbord op het plan niet aan de orde is."

Het plan werd aangepast aan de toestand ter plaatse.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Grotehondstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 28 mei 2021 (jaarnummer 4313).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen