Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DCAN_00508 - Ondersteuning. Kunstintegratietraject Stadswaag. Stadsform vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 24/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00508 - Ondersteuning. Kunstintegratietraject Stadswaag. Stadsform vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00508 - Ondersteuning. Kunstintegratietraject Stadswaag. Stadsform vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 16 mei 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2022 een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR, voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR en voor 2024 een nominatieve investeringsondersteuning van 70.000,00 werd toegekend aan Stadsform vzw, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0772.954.792.

Op 21 oktober 2022 (jaarnummer 8544) keurde het college goed dat district Antwerpen deze kunstopdracht initieert en in samenwerking met de Vlaamse Overheid instaat voor de financiering van het project.

De afsprakennota heeft als doel gedurende 3 jaar een participatief traject te realiseren met als finaliteit in 2024 een blijvende en innovatieve kunstintegratie voor de Stadswaag in cocreatie met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP School of Arts), de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de bewoners.

Argumentatie

Het participatief project voor de Stadswaag resulteert in de opwaardering van de publieke ruimte met een kunstintegratie die uitnodigt tot een nieuwe beleving van het plein.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning van district Antwerpen voor Stadsform vzw bedraagt in totaal 100.000,00 EUR.

De looptijd van de afsprakennota voor Stadsform vzw start op 25 oktober 2022 en eindigt op 31 december 2024. Daardoor wordt er een deel van de nominatieve toelage van 10.000,00 EUR vastgelegd op 2022, een deel van de nominatieve toelage van 15.000,00 EUR vastgelegd op 2023 en een deel van de nominatieve toelage van 75.000,00 EUR vastgelegd op 2024.

In AMJP4 werd er in totaliteit een bedrag goedgekeurd van 100.000,00 EUR als volgt:
- in 2022: 15.000,00 EUR
- in 2023: 15.000,00 EUR
- in 2024: 70.000,00 EUR

Deze bedragen dienen bij volgende AMJP5 als volgt te worden ingeschreven:
- in 2022: 10.000,00 EUR
- in 2023: 15.000,00 EUR
- in 2024: 75.000,00 EUR, waarvan 35.000,00 EUR op exploitatie en 40.000,00 EUR op investeringen onder voorbehoud van goedkeuring AMJP5 door de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010404 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota Kunstintegratietraject Stadswaag, met een looptijd van 25 oktober 2022 tot en met 31 december 2024, voor de ondersteuning van Stadsform vzw, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0772.954.792, voor een bedrag van 100.000,00 EUR goed:
- in 2022 voor een bedrag van 10.000,00 EUR
- in 2023 voor een bedrag van 15.000,00 EUR
- in 2024 voor een bedrag van 75.000,00 EUR (onder voorbehoud van goedkeuring AMJP5).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van budgetjaar 2022 voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan Stadsform vzw, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0772.954.792 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Stadsform VZW
Stadswaag 6
2000 Antwerpen
Ond.nr.: 0772.954.792
Iban nr.: BE32 7330 6198 0202
10.000,00 EUR
budgetplaats: 5002000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010404A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2200
4505143266

Bijlagen