Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DCAN_00509 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Animatie tijdens Halloween - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 24/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00509 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Animatie tijdens Halloween - Goedkeuring 2022_DCAN_00509 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Animatie tijdens Halloween - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 

Argumentatie

Dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW� van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de animatie tijdens het evenement Halloween op 31 oktober 2022 werden volgende leveranciers aangeschreven:

  • Marijke Goossens (De Vertelster);
  • Christiaan De Backer (Verteltheater De Belleman);
  • Kathleen Van der Velde (De Verhalenkat);
  • Meneer Zee Veezetwee vzw.

De aangeschreven leveranciers waren niet beschikbaar of voldeden niet aan de offertevraag. Er werd een bijkomende offertevraag verstuurd naar de leverancier Alles loopt op Rolletjes vzw.

Op basis van deze ingediende offerte wordt de opdracht gegund aan Alles loopt op Rolletjes vzw (ondernemingsnummer 0860.912.216). De kostprijs voor de animatie tijdens het evenement Halloween bedraagt 8.003,00 EUR incl. BTW.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestelbon 4005527091, voor animatie tijdens het evenement Halloween op 31 oktober 2022, goed voor een bedrag van 7.550,00 EUR + 453,00 EUR = 8.003,00 EUR inclusief BTW. De opdracht wordt uitgevoerd door Alles loopt op Rolletjes vzw, Granvellelaan 15, te 2150 Borsbeek (ondernemingsnummer 0860.912.216).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

 

Alles loopt op Rolletjes vzw
Granvellelaan 15
2150 Borsbeek

Ondernemingsnummer:
0860.912.216
IBAN: BE92 3900 3952 4323


 8.003,00 EUR 

budgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090759
budgetperiode: 2200 

 4005527091