Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRAN_00141 - District Antwerpen. Frederik van Eedenplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_DRAN_00141 - District Antwerpen. Frederik van Eedenplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRAN_00141 - District Antwerpen. Frederik van Eedenplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Frederik van Eedenplein in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 28 oktober 2016 (jaarnummer 9523);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Frederik van Eedenplein';  
 • maakt deel uit van de wijk 'Linkeroever' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton; 
 • maakt deel uit van het reglement 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Antwerpen.

Het kruispunt Frederik Van Eedenplein-Lode Zielenslaan staat op de lijst met zwarte punten in de verkeersveiligheidsaudit van 2015.
Op 29 juni 2018 (jaarnummer 6129) keurde het college de snelle en tijdelijke verkeersmaatregel goed. Het kruispunt Frederik van Eedenplein/Lode Zielenslaan werd compacter gemaakt en het kruisingsvlak werd verkleind. De oversteeklengte voor voetgangers werd ingekort door hoekuitstulpingen of middengeleiders (door middel van markeringen en plooibakens). Hierdoor werd het kruispunt veel veiliger. Een bijkomende maatregel was het uitbuigen van het enkelrichtingsfietspad aan het kruispunt met de Lode Zielenslaan, zo werden de fietsers beter in beeld gebracht. Deze bijkomende maatregel werd op 10 februari 2022 positief geëvalueerd door de werkgroep Quick-wins verkeersveiligheid en wordt nu bestendigd.
Een sorteerstraat werd ingericht ter hoogte van nummer 16, om deze te bedienen werd reeds een parkeerverbod aangebracht, dit wordt nu gereglementeerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • een parkeerverbod wordt voorzien ter hoogte van de sorteerstraat (artikel 4);
 • verdrijvingsvlakken werden gemarkeerd aan het kruispunt met de Lode Zielenslaan en aan het plein tegenover de bebouwde zijde (artikel 10).
De parkeerbalans is negatief, door het inrichten van de sorteerstraat zijn er drie plaatsen minder.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 20 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor het Frederik van Eedenplein in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 28 oktober 2016 (jaarnummer 9523).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220817_plan1.pdf
 • 20220817_plan2.pdf
 • 20220817_plan3.pdf
 • 20220817_plan4.pdf
 • 20220830_AVR.pdf