Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRAN_00144 - District Antwerpen. Lange Altaarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_DRAN_00144 - District Antwerpen. Lange Altaarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRAN_00144 - District Antwerpen. Lange Altaarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Lange Altaarstraat in district Antwerpen: 

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 oktober 2018 (jaarnummer 9165); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenborg";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

De straat werd heraangelegd als fietsstraat.
De Lange Altaarstraat is onderdeel van een fietsstraat-as, intra muros, tussen de Plantin en Moretuslei en de R1, Ring om Antwerpen.

Argumentatie

De Lange Altaarstraat werd heraangelegd en ingericht als een fietsstraat. Het kruispunt met de Korte Altaarstraat en de Dolfijnstraat, werd van een verhoogde inrichting voorzien. De rijstrookverdeling, verdrijvingsvlakken en rijbaankussens werden niet behouden. Rijbaankussens zijn immers niet erg compatibel met de positie van de fiets in een fietsstraat, omdat fietsers nu gebruik mogen maken van de breedte van de hele rijloper. Het smalle midden eilandje halverwege de straat werd behouden om bussen en andere voertuigen vlot langs de in de straat aanwezige knik te geleiden. De straat werd, omwille van de beschikbare breedte, voorzien van een overrijdbare middenstrook in mozaïekkeien die de rijbaan visueel opdeelt in twee rode rijlopers. Deze maatregel moet er voor zorgen dat het niet inhalen van fietsers beter gerespecteerd wordt.

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • om het comfort voor fietsers in fietsstraten te vergroten, wordt de voorrangsregeling ingevoerd (artikel 1);
 • doordat de rijstrookverdeling niet langer aanwezig is, wordt het parkeerverbod door het verkeersbord E1 aangeduid (artikel 2); 
 • de straat wordt een fietsstraat (artikel 3). Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De maximale snelheid in een fietsstraat is 30 kilometer per uur.

 De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 18 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lange Altaarstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 oktober 2018 (jaarnummer 9165).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen