Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRAN_00135 - District Antwerpen. Walter Vaesstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_DRAN_00135 - District Antwerpen. Walter Vaesstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring 2022_DRAN_00135 - District Antwerpen. Walter Vaesstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Walter Vaesstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;     
 • heeft nog geen goedgekeurd aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als omgeving 'Regatta'; 
 • maakt deel uit van de 'wijk Linkeroever' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd 'zone Linkeroever' met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het districtscollege besliste in zitting van 16 augustus 2022 (jaarnummer 383) om het aanvullend verkeersreglement reglement voor de Walter Vaesstraat voor te leggen aan de districtsraad. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om dit besluit in te trekken. De beslissing om een woonerf in te richten, werd nog niet opgenomen in dit besluit, deze signalisatie wordt toegevoegd.

Deze straat heeft geen gemarkeerde parkeerplaatsen, waardoor er momenteel vaak fout geparkeerd wordt. Met de uitbreiding van het betalend parkeren in deze wijk is het nodig om het parkeren duidelijk af te bakenen. Er is gebleken dat in een gedeelte van de straat parkeren mogelijk is. De straat wordt als woonerf gereglementeerd zodat parkeren enkel mogelijk is in de gemarkeerde parkeervakken.

Argumentatie

Een aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • de straat wordt als woonerf gereglementeerd (artikel 1);
 • parkeerhaakjes worden gemarkeerd aan de:
  • even zijde ter hoogte van nummer 22 en 24;
  • oneven zijde tussen nummer 57 en de Gustaaf Wapperstraat (artikel 2).

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zal de bewoners tijdig informeren over de gewijzigde situatie via een bewonersbrief.

De parkeerbalans neemt toe met 13 parkeerplaatsen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 22 maart 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist het besluit van 16 augustus 2022 (jaarnummer 383) in te trekken.

Artikel 2

De districtsraad geeft gunstig advies voor het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Walter Vaesstraat in district Antwerpen, op voorwaarde dat er ook parkeerhaakjes worden gemarkeerd voor huisnummer 26.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen