Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRAN_00139 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_DRAN_00139 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring 2022_DRAN_00139 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) (jaarnummer 218).

Het college keurde in zitting van 30 september 2022 (jaarnummer 8016) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor district Antwerpen goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in district Antwerpen en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Antwerpen

 1. Amerikalei 155;
 2. Boomgaardstraat 145 (twee plaatsen);
 3. Bredastraat 93;
 4. Dennenlaan 1;
 5. Edmond de Coussemakerstraat 3;
 6. Haringrodestraat 54/54A (twee plaatsen);
 7. Lamorinièrestraat 22;
 8. Mutsaardstraat thv 38;
 9. Nassaustraat 37 (twee plaatsen);
 10. Sint Norbertusstraat 14;
 11. Sint-Catharinaplein (in parkeerhaven);
 12. Sint-Laureisstraat 6;
 13. Sint-Michielskaai 3 (twee plaatsen);
 14. Veldstraat 65 (twee plaatsen);
 15. Willem van Haechtlaan 13/15 (twee palen, drie plaatsen).

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Aangezien er voor de Boomgaardstraat, Haringrodestraat, Sint-Michielskaai en Veldstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht. In de Willem van Haechtlaan worden er twee laadpalen en drie plaatsen ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Antwerpen

 1. Amerikalei 155;
 2. Boomgaardstraat 145 (twee plaatsen);
 3. Bredastraat 93;
 4. Dennenlaan 1;
 5. Edmond de Coussemakerstraat 3;
 6. Haringrodestraat 54/54A (twee plaatsen);
 7. Lamorinièrestraat 22;
 8. Mutsaardstraat thv 38;
 9. Nassaustraat 37 (twee plaatsen);
 10. Sint Norbertusstraat 14;
 11. Sint-Catharinaplein (in parkeerhaven);
 12. Sint-Laureisstraat 6;
 13. Sint-Michielskaai 3 (twee plaatsen);
 14. Veldstraat 65 (twee plaatsen);
 15. Willem van Haechtlaan 13/15 (twee palen, drie plaatsen).

  Artikel 2

  De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Antwerpen' gunstig, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen', zoals goedgekeurd door het college op 30 september 2022 (jaarnummer 8016).

  Artikel 3

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20221006 Sint-Michielskaai EV 2 pl tegenover nr 3.pdf
  • 20221005 Nassaustraat EV 2 pl thv nr 37.pdf
  • 20221005 Mutsaardstraat EV 1 pl thv nr 38.pdf
  • 20221005 Amerikalei EV 1 pl thv nr 155.pdf
  • 20221005_AN_Sint-Laureisstraat EV 1 pl thv nr 6.pdf
  • 20221005_AN_Lamorinierestraat EV 1 pl thv nr 22-24.pdf
  • 20221005_AN_Haringrodestraat EV 2 pl thv nr 54-54A 1-1.pdf
  • 20221005_AN_Boomgaardstraat EV 2 pl thv nr 145.pdf
  • 20221005_AN_Sint-Catharinaplein EV 1 pl parkeerhaven.pdf
  • 20221005_AN_Dennenlaan EV 1 pl thv nr 1 1-1.pdf
  • 20220914_ANLO_WillemvanHaechtlaanEV13.pdf
  • 20220701_ANLO_EdmonddeCoussemakerstrEV3.pdf
  • 20220908_AN_Veldstraat_EV_1-1.pdf
  • 20220907_AN_Bredastraat_EV_1-1.pdf
  • 20220713_AN_SintNorbertusstraat_EV_1-1.pdf
  • 202210xx_AN_AVR_laadpalen_artikel_nieuw.doc
  • 20221014_Antwerpen.docx