Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRAN_00136 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_DRAN_00136 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_DRAN_00136 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 16 mei 2022 (jaarnummer 65). Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden naar de gouverneur van Provincie Antwerpen.

Argumentatie

De gouverneur heeft met het besluit van 5 oktober 2022 de jaarrekening 2021 van district Antwerpen goedgekeurd. Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

  • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
  • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeenten, die ook van toepassing zijn op de districten;
  • artikel 332, §1, derde lid dat alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

  • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0106 - Modern district
2ANT010603 - Districtsraad betrekken

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 5 oktober 2022, waarin de jaarrekening 2021 van district Antwerpen wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • D_ANTWERPEN_A_JR_2021_besluit_Gouverneur_getekend.pdf