Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRAN_00151 - District Antwerpen. Begijnenvest - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_DRAN_00151 - District Antwerpen. Begijnenvest - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRAN_00151 - District Antwerpen. Begijnenvest - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Begijnenvest in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 mei 2021 (jaarnummer 3914);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Binnenstad"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van het reglement "Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen".

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc-aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. De Begijnenvest 8-12 is een van de inkomende dossiers.
Op 5 juni 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Begijnenvest ter hoogte van huisnummer 8-12. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de inrit van de aanvrager. Links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 8-12 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Het college keurde op 14 januari 2022 (jaarnummer 316) de proefopstelling "schoolstraat" voor de Begijnenvest goed. Het college keurde op 17 juni 2022 (jaarnummer 5094) de verlenging van deze proefopstelling goed. De schoolstraat Begijnenvest kreeg een positieve evaluatie na de bevraging in juni 2022, de school "Sint-Lievenscollege" en district Antwerpen stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • ter hoogte van het nummer 8-12 wordt aan weerszijden van de inrit een verdrijvingsvlak gemarkeerd (artikel 5);
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur. Op woensdag van 8.00 tot 8.30 uur en van 12.05 tot 12.30 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluiting met het verkeersbord (C3 met onderbord "Schoolstraat") aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Kasteelpleinstraat.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;  
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;   
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;   
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;   
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies schoolstraat van 7 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Begijnenvest in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 mei 2021 (jaarnummer 3914).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen