Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00630 - Ondersteuning. Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 12/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00630 - Ondersteuning. Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring 2022_DCAN_00630 - Ondersteuning. Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen werd recent getroffen door een cyberaanval.

Argumentatie

Omwille van de cyberaanval is de digitale dienstverlening van stad Antwerpen (inclusief district Antwerpen) verstoord. Dit heeft impact op diverse toepassingen, waaronder de toepassing waarmee aanvragen ingediend worden voor het verkrijgen van (financiële) ondersteuning van district Antwerpen. Ook de verwerking van de aanvragen gebeurt door de districtsadministratie in deze toepassing.

Omwille van bovenstaande omstandigheden kunnen aanvragen mogelijk niet tijdig ingediend of verwerkt worden in overeenstemming met de voorziene bepalingen rond termijnen in de ondersteuningsreglementen. Aan de districtsraad wordt daarom voorgesteld om afwijkingen op de ondersteuningsreglementen toe te staan voor wat betreft de termijnen indien de huidige cyberaanval oorzaak is van het overschrijden van deze termijnen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt onder meer dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het ondersteunen van activiteiten, projecten en verenigingen (participatie en verenigingsleven).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat, in het geval de huidige cyberaanval het indienen van aanvragen verhindert of de verwerking ervan vertraagt, er afgeweken wordt van de termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen van district Antwerpen en deze termijnen verlengd worden met 60 kalenderdagen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.