Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00565 - Bestek GAC_2022_02166 (SWOU10115). Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00565 - Bestek GAC_2022_02166 (SWOU10115). Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring 2022_DCAN_00565 - Bestek GAC_2022_02166 (SWOU10115). Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Gunningsverslag. Goedkeuring 17 oktober 2022 
De Lijn. Gunningsverslag. Goedkeuring

17 oktober 2022
Voor de opdracht "Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen" werd openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2022_02166 uitgeschreven. Op 7 september 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:
  • TM WILLEMEN INFRA - DENYS, BOOIEBOS 4 te 9031 GENT, met ondernemingsnummer in aanvraag;
  • BESIX INFRA NV, STEENWINKELSTRAAT 640 te 2627 SCHELLE, met ondernemingsnummer 0406.922.918.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.  

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle  inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offerte van TM WILLEMEN INFRA - DENYS werd onregelmatig bevonden.

De overgebleven offerte werd als volgt beoordeeld:

InschrijverOffertebedrag op 65 puntenMinder-Hinder op 35 puntenTotaal op 100 punten
BESIX INFRA NV
652489

De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma BESIX INFRA NV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 34, §§1 en 2 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, verbetert de aanbestedende overheid de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte fouten.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van stad Antwerpen en district Antwerpen in de projectkost verhoudt zich als volgt tot het aandeel van Aquafin nv en De Lijn:

Omschrijving

Bedrag

21% btw

Totaal

Aandeel district Antwerpen 

  3.508.312,91 euro

736.745,71 euro

4.245.058,62 euro

Aandeel stad Antwerpen

729.333,54 euro

153.160,05 euro

882.493,59 euro

Aandeel Aquafin nv

7.115.076,19 euro

  Niet van toepassing

7.115.076,19 euro

Aandeel De Lijn

6.214.327,27 euro

1.305.008,73 euro

7.519.336,00 euro

Algemeen totaal

  17.567.049,91 euro

2.194.914,49 euro

  19.761.964,40 euro

Voor het aandeel van de stad werd reeds bestelbonnummer 4005533762 opgemaakt voor een bedrag van 1.014.867,64 EUR inclusief btw en 15% herzieningen. De vastlegging van de kredieten en de goedkeuring van de bestelbon, zal via een apart besluit aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Dit project staat op de projectenlijst voor ontvangst van Kopenhagensubsidies.

De definitieve toezegging van deze subsidies werd nog niet ontvangen van Vlaanderen. De bestelbon wordt daarom voorlopig op SUB_NR opgemaakt. Wanneer de toezegging definitief is, wordt de bestelbon gekoppeld aan subsidiefiche SBT11363.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010506 - Investeringsplan fietsen
2ANT010506M01720 - SWOU10115 Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat (stadslus)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen", op basis van bestek GAC_2022_02166, aan BESIX INFRA NV, STEENWINKELSTRAAT 640 te 2627 SCHELLE, met ondernemingsnummer 0406.922.918, tegen een bedrag van 19.761.964,40 EUR incl. BTW.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging goed voor een bedrag van 4.881.817,41 EUR incl. BTW en 15% herzieningen op naam van BESIX INFRA NV.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Stadslus - aandeel district Antwerpen

4.637.726,56 EUR inclusief btw en 15% herzieningen

budgetplaats: 5002500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2ANT010506M01720
subsidie: SBT11363
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090200
budgetperiode: 2300, 2400 en 2500 mits goedkeuring AMJP 5 door de districtsraad

4005534442
Bestelbon voor periode 2600 volgt later
244.090,85 EUR inclusief btw en 15% herzieningen
budgetplaats: 5002500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2ANT010506M01720
subsidie: SBT11363
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090200
budgetperiode: 2600 mits goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan door het districtscollege en districtsraad

Bijlagen

  • VA001 Verslag aanbesteding 17102022.pdf