Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00572 - District Antwerpen. Provinciestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00572 - District Antwerpen. Provinciestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00572 - District Antwerpen. Provinciestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Provinciestraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8469);
 • maakt deel uit van goedgekeurde zones 30, gekend als "Zurenborg" en "Omgeving Centraal Station";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • is opgenomen in de zone "Toegangsbeperking voor vrachtwagens in zone Borgerhout intra muros zuid en Kievitwijk", goedgekeurd in het college van 21 juni 2019 (jaarnummer 5262). 

Het Vlaams gewest nam met de heraanleg van de Plantin en Moretuslei, het deel van de Provinciestraat tussen de Wipstraat en de Plantin en Moretuslei mee op.
In juni 2022 werd het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap onderzocht om de plaatsen eventueel te verwijderen.
Tijdens een plaatsbezoek werd ook vastgesteld dat het verdrijvingsvlak langs het rijbaankussen en de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Tuinbouwstraat nog niet gereglementeerd zijn. Dit wordt nu opgenomen in het aanvullend verkeersreglement. Langs de oneven zijde, ter hoogte van de Van den Nestlei, wordt tevens de gele onderbroken markering vervangen door het verkeersbord E1 (parkeren verboden).

Argumentatie

Met de heraanleg van de Plantin en Moretuslei werden het opstelvak voor fietsers en de verkeersgeleider ter hoogte van de Plantin en Moretuslei niet behouden. De tram rijdt in een eigen bedding tussen de Plantin en Moretuslei en de Wipstraat langs de oneven zijde. Hier zijn langs beide zijden tramperrons voorzien. Een dambordmarkering toont duidelijk aan waar de spoorvoertuigen overgaan van hun halteplaats naar de rijbaan en van de rijbaan naar de halteplaats. De stopstreep ter hoogte van het nummer 220 wordt verwijderd. Het verkeerslicht dat daar in het voorontwerp voorzien was, is echter geschrapt omdat het niet kon bijdragen aan de doelstelling om de tram vlot in en uit te laten rijden van en naar het perron. Een inleidend fietspad werd eveneens aangebracht.

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld.

 • om te vermijden dat autobestuurders de halteplaats van de spoorvoertuigen zouden oprijden om zo de verkeerslichten te ontwijken, wordt het verkeersbord C3 (toegang verboden) aangebracht (artikel 2); 
 • een fietspad wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7 (artikel 3);
 • om onduidelijke situaties te vermijden, wordt de gele onderbroken markering langs de oneven zijde ter hoogte van de Van den Nestlei, vervangen door een parkeerverbodsbord (artikel 5);
 • verwijderen van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 164 (artikel 6).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat deze niet langer gebruikt wordt;
 • een rijstrookverdeling werd voorzien ter hoogte van het nummer 220, zodat het verkeer richting Plantin en Moretuslei zich niet hinderlijk opstelt voor de tram (artikel 7);
 • tussen het nummer 220 en de Plantin en Moretuslei, wordt de rijbaan verdeeld in rijstroken met voorsorteringspijl en stopstreep (artikel 8). Hierdoor kunnen automobilisten zich correct opstellen in de door hen te volgen rijrichting;
 • om de doorstroming van de tram te verzekeren, wordt een dambordmarkering ter hoogte van de Wipstraat aangebracht (artikel 9). Automobilisten mogen niet stilstaan of parkeren op een dambordmarkering;
 • een stopstreep voor de Wipstraat werd voorzien aan de verkeerslichten, voor het verkeer komende van de Plantin en Moretuslei (artikel 11). Hierdoor kunnen de tramvoertuigen vlot van en naar hun perron rijden;
 • de aanwezige oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Tuinbouwstraat wordt behouden (artikel 12). Het verlagen van de boordsteen wordt voorzien om het comfort van voetgangers te vergroten;
 • een rijbaankussen werd aangebracht om snelheidsvermindering van automobilisten af te dwingen. In de parkeerzone werd een verdrijvingsvlak aangelegd ter hoogte van het rijbaankussen om te beletten dat automobilisten hierlangs zouden rijden om alzo de rijbaankussen te ontwijken (artikel 13).

 De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 10 november 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Provinciestraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 9 oktober 2020 (jaarnummer 8469).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen