Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00570 - Eggestraat, Potgieterstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12179B - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00570 - Eggestraat, Potgieterstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12179B - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring 2022_DCAN_00570 - Eggestraat, Potgieterstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12179B - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Eggestraat en Potgieterstraat, district Antwerpen, vroeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een offerte aan Fluvius System Operator. Fluvius System Operator maakte een offerte met referentie 361602 op ten bedrage van 25.031,12 EUR exclusief btw.

Argumentatie

De werken omvatten:
 •  het leveren en plaatsen van:
  • 20 armaturen op gevel met gevelsteun;
  • 17 verlichtingstoestellen SIGNIFY_LUMA_Mini_3000K_DW11_5500LM_Zhaga;
  • drie verlichtingstoestellen SIGNIFY_LUMA_Mini_3000K_DM10_5500LM_Zhaga;
 • optie: 20 stuks STD19_SIGNIFY_SUPPLEMENT_BLC_SHARP;
 • optie: 20 stuks AG2 600mm
 • het wegnemen en slopen van drie palen/steunen/verlichtingstoestellen.
Alle materialen zijn uitgevoerd in de kleur stadsgrijs.

Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
 Â§ 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Eggestraat en Potgieterstraat zijn lokale straten.

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college. De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, §2.2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden overgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte bestelbon 4005534920 op.

De werkelijke kostprijs van de werken wordt achteraf verrekend op basis van de door Fluvius betaalde vorderingsstaten (+ 10% overhead kosten Fluvius) met een maximum van het voorliggende offertebedrag van 30.287,66 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M01239 - SWOU12179 Eggestraat, Potgieterstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat voor de opdracht SWOU12179B, vernieuwen van openbare verlichting, Eggestraat, Potgieterstraat, district Antwerpen, een offerte werd gevraagd aan Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging goed, voor een bedrag van 30.287,66 EUR (inclusief btw), voor de opdracht SWOU12179B, vernieuwen openbare verlichting, Eggestraat, Potgieterstraat, district Antwerpen, op Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWOU12179B
Eggestraat, Potgieterstraat

Vernieuwen openbare verlichting

Fluvius System Operator
Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle
ondernemingsnummer:
0477 445 084
rekeningnummer:
 BE16 0910 1312 8674
30.287,66 EURbudgetplaats:5002515000
budgetpositie: 225
functiegebied:2ANT010502M01239
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2AN090610
budgetperiode:2300
4005534920

Bijlagen

 • 20220524_12179B_Offerte.pdf
 • 20220524_12179B_Plan.pdf
 • 20220530_12179B_LS met MiniLuma WW.pdf
 • 20221020_12179B_Motivatie.pdf