Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00564 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00564 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Voorontwerp - Goedkeuring 2022_DCAN_00564 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring  districtscollege

 

20 december 2021

 734

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

 14 januari 2022

321

Het districtscollege keurde in zitting van 20 december 2021 (jaarnummer 734) de projectdefinitie en het concept voor de wegeniswerken in de Prinsstraat goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 14 januari 2022 (jaarnummer 321) de mobiliteitsvoorwaarden voor de wegeniswerken in de Prinsstraat goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp en legt het voorontwerp nu ter goedkeuring voor.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en het concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • Om de schoolomgeving in beeld te brengen en te benadrukken wordt deze vormgegeven als een pleintje, omkaderd met een verzonken boordsteen. Gegroepeerde banken creëren hier meer verblijfsruimte. Een wegversmalling zorgt ervoor dat het doorgaand verkeer geremd wordt.
 • Er wordt ingezet op vergroening met grotere plantvakken en het toepassen van grasbetontegels in de objectenzone. Ook geveltuintjes worden alvast toegevoegd op het plan.

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van acht plaatsen in de bestaande toestand naar vijf plaatsen in de nieuwe toestand waarbij rekening gehouden wordt met de breedte van de straat, inritten, asverschuivingen, veiligheid en aanrijgevoeligheid, straatmeubilair en bomen.

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. De drie bestaande bomen blijven behouden en acht nieuwe bomen vergroenen het straatbeeld. De soort en grootte van de bomen worden in een later stadium of fase voorzien.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Prinsstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Daarnaast is het doel om maximale buffering en infiltratie te voorzien voor het regenwater binnen de straat zelf. Dit zal gebeuren via water-passerende bestrating zoals kasseien op de parkeerplaatsen en grasbetontegels, en via groenzones.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Prinsstraat is een lokale straat.

Inspraak

De digitale bevraging ging door in februari-maart 2022. Het fysieke inspraakmoment voor de scholen (Univeristeit Antwerpen en de school Prins Dries) vond plaats op 28 maart 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 2ANT011101M01373/224/SUB_NR/INTERN/2300-2400/5002500000/2AN090200.

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden
 • Gunstig op voorwaarde dat:
  • in overleg met SW/MOB onderzocht wordt of de locatie van de asverschuiving en de inrichting ervan aangepast kan worden in functie van een veilige buffer ten aanzien van toegangen tot gebouwen (voornamelijk ter hoogte van nummers 28-30);
  • de inrichting ter hoogte van de campus/schoolomgeving verder verfijnd wordt, met extra aandacht voor een veilige en obstakelvrije voetgangersruimte;
  • de objectenzone (met grasbetontegels) voldoende onderbroken wordt, rekening houdend met comfort, toegankelijkheid en oversteekbaarheid;
  • onderzocht wordt hoe de aanleiding tot foutparkeren (onder andere ter hoogte van nummers 18-20) vermeden kan worden;
  • de ruimte voor terraszones op een logische manier geïntegreerd wordt in het ontwerp;
  • onderzocht wordt of speelaanleidingen kunnen geïntegreerd worden;
  • een locatie-onderzoek opgestart wordt in overleg met SB/SR om een geschikte locatie te vinden voor de glascontainer;
  • de zones met  grasbetontegels opgevuld worden met split/steenslag op locaties waar dit in functie van onderhoud noodzakelijk is, (bijvoorbeeld. onder fietsenbeugels);
  • in overleg met MOB en SB/groen onderzocht wordt of sommige voorgestelde geveltuinen op bepaalde plaatsen omgevormd kunnen worden tot grotere groenvakken;
  • de inplanting van de nieuwe bomen in overleg met SB/Groen verder uitgewerkt wordt, rekening houdend met de ondergrondse leidingen, en waar nodig onderzocht wordt of deze verplaatst kunnen worden;
  • de parkeerplaatsen binnen het woonerf ingericht worden conform de principes van het draaiboek openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M01373 - SWOU12322 Prinsstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp van 3 oktober 2022 voor wegeniswerken in de Prinsstraat, district Antwerpen, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp.
  • indien vereist archeologienota laten opmaken.

SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren

 nodige budgetten voorzien


Bijlagen

 • 20220314_verslag_enquete.pdf
 • 20220328_verslag_overleg.pdf
 • 20221003_12322_VO.pdf
 • 20221003_12322_VO_BT_NT.pdf