Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00566 - Montignystraat. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - Correctiebon - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00566 - Montignystraat. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - Correctiebon - Goedkeuring 2022_DCAN_00566 - Montignystraat. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - Correctiebon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 juni 2022 (jaarnummer 322) keurde het districtscollege opdracht SWPR13540A onderhoudswerken aan monoliete verhardingen voor de Montignystraat goed.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13540A op, voor een bedrag van 52.473,94 EUR (exclusief btw), bestelbon 4005511698.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Montignystraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005511698 opgemaakt voor een bedrag van 63.493,47 EUR op budgetperiode 2300. De werken zijn vroeger uitgevoerd dan gepland.

Volgende vorderingstaten werden ontvangen voor deze werken:
- 1800041915: bedrag 41.895,84 EUR
- 1800043091: bedrag 743,05 EUR

Om bovenstaande vorderingsstaten te kunnen verwerken op budgetperiode 2200 is correctiebon 4105062141 opgemaakt voor een totaalbedrag van 51.593,06 EUR op budgetperiode 2200. Vorderingsstaat 1800043091 is de eindstaat, de correctiebon is voldoende om de opdracht te betalen.

Er is voldoende budget op boekingsadres: SUB_NR/INTERN/2200/5002500000/224/2ANT010502M02849/2AN090610.

Bestelbon 4005511698 wordt verwijderd na goedkeuring van correctiebon 4105062141.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M02849 - SWPR13540 Montignystraat (asfaltering)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt correctiebon 4105062141 opdracht SWPR13540A, Montignystraat , district Antwerpen, voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, goed voor een bedrag van 42.638,89 EUR (exclusief btw).
De werken werden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 2.
De totale kostprijs voor deze werken bedraagt 51.593,06 EUR (inclusief btw).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13540A

Montignystraat

 VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
 2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0822.942.060
Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

51.593,06 EUR

budgetplaats: 5002500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2ANT010502M02849
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090610
budgetperiode: 2200
4105062141