Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00574 - Burgerbegroting - Overzicht gestemde en niet gestemde projecten na stemming op het Burgerbegrotingfestival op zondag 25 september 2022 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00574 - Burgerbegroting - Overzicht gestemde en niet gestemde projecten na stemming op het Burgerbegrotingfestival op zondag 25 september 2022 - Kennisneming 2022_DCAN_00574 - Burgerbegroting - Overzicht gestemde en niet gestemde projecten na stemming op het Burgerbegrotingfestival op zondag 25 september 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 januari 2014 (jaarnummer 13) keurde de districtsraad het principe van de Burgerbegroting goed. De Burgerbegroting is een participatietraject waarbij de inwoners van district Antwerpen ieder jaar beslissen over de besteding van 10% van het districtsbudget. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren of ze kunnen het district vragen een project uit te voeren.

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 27) keurde de districtsraad het bestuursakkoord van district Antwerpen voor de legislatuur van 2019-2024 goed. In artikel 14 tot en met 17 wordt ingegaan op de organisatie van de Burgerbegroting. 

Op 20 december 2021 (jaarnummer 197) keurde de districtsraad het afsprakenkader voor de Burgerbegroting goed. Daarin wordt onder meer vastgelegd dat de concrete richtlijnen en data voor elke stap door het districtscollege worden vastgelegd en ter kennisneming worden voorgelegd aan de districtsraad.

Argumentatie

Van 5 tot en met 24 september 2022 konden bewoners online stemmen op ingediende projecten voor de Burgerbegroting. Op 25 september 2022 vond het Burgerbegrotingsfestival plaats, waar bewoners fysiek nog hun stem uit konden brengen voor de Burgerbegroting. 

Het districtscollege neemt kennis van de gestemde en niet-gestemde projecten van de Burgerbegroting 2022-2023 na de online stemming en de stemming op het Burgerbegrotingsfestival.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 6 van het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie van inspraak en participatie over het lokaal beleid. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de gestemde en niet-gestemde projecten van de Burgerbegroting 2022-2023. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.