Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00563 - Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat. Wegeniswerken. SWOU10312 - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00563 - Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat. Wegeniswerken. SWOU10312 - Voorontwerp - Goedkeuring 2022_DCAN_00563 - Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat. Wegeniswerken. SWOU10312 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
Projectdefinitie en conceptGoedkeuring districtscollege29 november 2021
679
Projectdefinitie en concept
Mobiliteitsvoorwaarden
Goedkeuring college17 december 2021
10202
Digitale bevraging bewoners
---
april/mei 2022
---
AdviesCoördinatieoverleg Openbaar Domein19 september 2022
---

Het districtscollege keurde in zitting van 29 november 2021 (jaarnummer 679) de projectdefinitie en het concept voor de wegeniswerken in de Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat, district Antwerpen goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 17 december 2021 (jaarnummer 10202) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

In alle straten werd aan beide zijden een enkelrichtingsfietspad ingetekend, zo ook in de Violierstraat. Door de aanwezigheid van vele bussen, is het noodzakelijk om de fietser in de Violierstraat afzonderlijk van de rijbaan een plek te geven. In de Violierstraat wordt er nog aan één zijde een parkeerstrook voorzien inclusief enkele bomen.  

In het verlengde van de Vondelstraat, op het Sint-Jansplein richting de Rotterdamstraat, wordt bijkomend een fietspad voorzien. Dit fietspad zorgt voor een connectie vanuit de fietsstraat richting de Italiëlei. Het fietspad is noodzakelijk om fietsers vanop het Sint-Jansplein of de Rotterdamstraat op een veilige manier tot aan het lichtengeregelde kruispunt te brengen. 

Ter hoogte van het Sint-Jansplein werd het profiel aangepast in functie van de veiligheid en het comfort van voetgangers en reizigers van het openbaar vervoer. Aan de westzijde wordt er niet langer een haltehaven voorzien voor de bussen. De bussen zullen hier mee op de rijweg halteren. Hierdoor ontstaat er ruimte om een volwaardig perron te voorzien en zo de conflicten tussen fietsers en voetgangers te vermijden. Daarnaast zorgt dit voor minder conflicten met het gemotoriseerd verkeer aangezien er niet meer in- en uitgevoegd moet worden. 

De lichtengeregelde kruispunten werden uitgewerkt als conflictvrije kruispunten. De overige kruispunten zonder lichtenregeling werden uitgetekend waarbij rekening gehouden werd met zichtbaarheid en veiligheid. 

In functie van snelheidsremming werden er verschillende asverschuivingen en dubbele oversteken voorzien. Deze zorgen voor een vertraging van het gemotoriseerd verkeer, maar hinderen het openbaar vervoer niet in doorstroming of comfort. 

De hoek van de van Maerlanstraat en de Osystraat werd uitgewerkt als groene verblijfsruimte. Het velostation wordt verplaatst naar de Pijlstraat en ook de glascontainer wordt verplaatst richting de Van Stralenstraat. Op die manier is het mogelijk deze plek maximaal te ontharden en enkel het noodzakelijk verkeer toe te laten. Een doorgang op deze hoek zal dan ook enkel voor fietsers en voetgangers mogelijk zijn. Er is wel een plaatselijke ontsluiting voorzien voor de garages die hier aanwezig zijn.  

De materialisatie van het project werd afgestemd op de reeds aangelegde straten, zoals in de Quellinstraat en Rubenslei.

Parkeerbalans

Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van 88 plaatsen in de bestaande toestand naar 45 plaatsen en een laad- en loszone in de nieuwe toestand. Een groot deel van de parkeerplaatsen die niet opnieuw kunnen voorzien worden in het ontwerp, zijn 10 parkeerplaatsen in de Vondelstraat. Door in deze straat in te zetten op een gescheiden fietspad, kunnen er niet langer parkeerplaatsen worden voorzien. Er wordt wel een laad- en loszone gecreëerd in functie van de handel in deze straat. Verder verdwijnen er ook parkeerplaatsen aan de kruispunten, daar waar het fietspad uitbuigt naar de rijweg. 

Bomenbalans

Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. Er wordt maximaal ingezet op het vergroenen van de straten. Door de integratie van fietspaden is het echter onmogelijk om alle bomen te behouden. Er werd een uitvoerige bomentoets en groenonderzoek gedaan om te bekijken welke bomen behouden kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste bomen die in goede staat zijn en in de bomentoets beschreven worden als zeker te behouden, ook behouden kunnen worden in het project. 

In totaal kunnen er 50 bomen behouden worden. In elke straat waar bomen aanwezig zijn, kunnen er verschillende bomen behouden worden. Daarnaast zullen er 95 bomen aangeplant worden. Deze zullen voorzien worden van de nodige (ondergrondse) ruimte om tot mooie grote bomen te kunnen uitgroeien. In totaal zullen er negen bomen meer zijn als in de bestaande toestand. Het totale groenvolume zal sterk stijgen door de nieuwe bomen en het verbeteren van de locaties van de bestaande bomen. 

Hemelwaterplan

Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat zijn lokale straten.

Inspraak

De digitale bevraging voor de bewoners is afgenomen gedurende enkele weken tijdens april en mei 2022. 181 bewoners hebben de enquête ingevuld. 

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereiste budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/500250000/224/2ANT010506M01357/2AN090200/2300 en 2400.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

19 september 2022

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het concept op voorwaarden dat:

 • in samenspraak met SW/MOB de kruispunten, schoolomgeving, fietspadaansluitingen, opstelruimte voor voetgangers, blindengeleiding en wegmarkeringen verder uitgewerkt worden werken, conform de inrichtingsprincipes van het Draaiboek Openbaar Domein.
  De schoolomgevingen, wegmarkeringen en fietspadaansluitingen werden verder uitgewerkt in de plannen. De inrichting van de kruispunten, blindengeleiding en opstelruimte voor voetgangers worden verder aangepast of toegevoegd in het definitief ontwerp;
 • een comfortabele voetgangersverbinding wordt gerealiseerd naar het zebrapad over de Van Maerlanstraat, richting de Osystraat.
  Er werd een doorsteek voorzien voor voetgangers die de Van Maerlantstraat oversteken richting het pleintje;
 • de inrichting van de verblijfsruimte, ter hoogte van het pleintje aan de Osystraat, wordt herbekeken.
  De inrichting werd verder gedetailleerd, maar zal nog bijkomend worden uitgewerkt in het definitief ontwerp;
 • onderzocht wordt waar er fietsenstallingen, ruimte voor dropzones deelmobilteit, … voorzien kunnen worden.
  De fietsbeugels werden toegevoegd aan de plannen. Ruimte voor dropzones wordt toegevoegd in het definitief ontwerp;
 • in samenspraak met SB/Groen en het district Antwerpen het groenontwerp wordt afgestemd op de bomentoets, in kader van het behoud van de bestaande bomen.
  De afstemming met de bomentoets werd gedaan. Er werd maximaal rekening gehouden met de bomentoets en de vraag tot maximaal behoud van de bomen;
 • in samenspraak met SB/Groen de materialisatie van de ondergrondse doorwortelbare ruimte technisch verder uitgewerkt wordt.
  Het ondergronds doorwortelbaar volume wordt verder onderzocht en mee opgenomen in de plannen van het definitief ontwerp;
 • de inplanting van het diverse straatmeubilair verder uitgewerkt wordt.
  Fietsbeugels werden toegevoegd aan de plannen. Ander straatmeubilair zoals zitbanken, dienen verder aangevuld te worden in het definitief ontwerp;
 • de inplanting van de glascontainer en de afvalbakken in overleg met SB/SR verder uitgewerkt wordt;
  De glascontainer ter hoogte van de Duboisstraat zal verplaatst worden richting de ventweg van de Italiëlei. De glascontainer aan de Osystraat zal een nieuwe locatie krijgen op de hoek van de Pijlstraat en de Van Stralenstraat.
 • in samenspraak met MV/ Sociale veiligheid de locatie en uitwerking van de haltehaven, ter hoogte van het Sint-Jansplein, wordt herbekeken, onder andere rekening houdend met de afstand tot de voetgangersoversteek, en onderzocht wordt hoe de standaard wachthuisjes kunnen gekoppeld of aangepast worden in functie van het vermijden van claimgedrag.
  De inrichting van de perrons wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp;
 • de inplanting van de toezichtcamera’s in overleg met MV/ Sociale veiligheid verder uitgewerkt wordt.
  De inplanting van de camera’s wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp;
 • de inplanting van de verlichting verder uitgewerkt wordt in samenspraak met SW/PR/Verlichting.
  De inplanting van de verlichting wordt momenteel onderzocht, en zal mee opgenomen worden in de plannen van het definitief ontwerp;
 • in samenspraak met de Lijn een altenatieve locatie onderzocht wordt voor de gevraagde haltehaven in de Osytraat, in functie van aflossing van de bestuurder.
  Er worden alternatieve locaties onderzocht in samenspraak met SW/MOB.Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010506 - Investeringsplan fietsen
2ANT010506M01357 - SWOU10312 Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat, Vondelstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp van 9 november 2022 voor de wegeniswerken in de Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat, district Antwerpen, goed op voorwaarde dat: 

 • onderzocht wordt of een deel van de boomvakken groter voorzien kunnen worden dan standaard;
 • onderzocht wordt of op sommige locaties met grasbetontegels gewerkt kan worden;
 • het stuk Van Maerlantstraat tussen het Sint-Jansplein en de Olijftakstraat terug van meer bomen voorzien wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ONT
 • Opdracht aan Water-link:
  1. opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  1. voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp.
  2. indien vereist archeologienota laten opmaken.

SW/Mobiliteit
draft signalisatieplan opmaken
Bestuurscoördinator district
communicatie en participatietraject organiseren

Bijlagen

 • 20220508_verslag_digitale_enquete_Osystraat_eo.pdf
 • 20221109_10312_VO_BT.pdf
 • 20221109_10312_VO_BT_Vondel_Violier.pdf
 • 20221109_10312_VO_NT.pdf
 • 20221109_10312_VO_NT_Vondel_Violier.pdf