Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00632 - Burgerbegroting 2023-2024 - Spelregels stap 1 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 19/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00632 - Burgerbegroting 2023-2024 - Spelregels stap 1 - Kennisneming 2022_DCAN_00632 - Burgerbegroting 2023-2024 - Spelregels stap 1 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 januari 2014 (jaarnummer 13) keurde districtsraad het principe van de Burgerbegroting goed. De Burgerbegroting is een participatietraject waarbij de inwoners van district Antwerpen ieder jaar beslissen over de besteding van 10 procent van het districtsbudget. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren of ze kunnen het district vragen een project uit te voeren.  

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 27) keurde de districtsraad het bestuursakkoord van district Antwerpen voor de legislatuur van 2019-2024 goed. In artikel 14 tot en met 17 wordt ingegaan op de organisatie van de Burgerbegroting.  

Op 20 december 2021 (jaarnummer 197) keurde de districtsraad het afsprakenkader Burgerbegroting goed. In dit kader werden de spelregels van de Burgerbegroting formeel vastgelegd.

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Zoals vastgelegd in het afsprakenkader worden de concrete richtlijnen en data van de Burgerbegroting per stap telkens door het districtscollege vastgelegd en ter kennisname voorgelegd aan de districtsraad.

Algemeen

 • De Burgerbegroting is een project van district Antwerpen. Enkel bewoners van dit gebied kunnen deelnemen, vanaf 13 jaar. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het rijksregisternummer;
 • Bewoners kunnen op twee verschillende manieren deelnemen: individueel of in groep. Ze mogen de beide manieren combineren, maar telkens maar één keer (dus één keer individueel, en één keer in groep):
  • individueel: mensen kunnen individueel keuzes maken op de website: burgerbegroting.be. In sommige gevallen is er ook een papieren alternatief; 
  • in groep: mensen komen fysiek samen tijdens bijeenkomsten in de wijken of op de Kick-off op 5 maart en maken keuzes in groep (deliberatie). De Burgerbegroting zet hier sterk op in;
 • Elke bewoner die deelneemt, krijgt informatie over de bevoegdheden van het district, de werkwijze van de Burgerbegroting, de stappen tijdens het jaar, et cetera; 
 • Er zijn 30 thema’s: dit zijn de bevoegdheden van district Antwerpen. Hieruit kiezen bewoners 5 thema’s , waarover het budget van 2023 verdeeld zal worden. Bewoners mogen 1,4 miljoen euro over de 5 gekozen thema’s verdelen. Maximaal 40% van het budget mag naar werkingskosten gaan, investeringen moeten minstens 60% uitmaken. 
 • Restmiddelen: elk jaar zijn er projecten die goedkoper uitgevoerd worden, of die niet kunnen doorgaan. Dit geld komt in één grote pot, waarmee district Antwerpen investeringen realiseert binnen een thema van de Burgerbegroting. Bewoners mogen kiezen welk investeringsthema het volgende jaar de restmiddelen krijgt; 
 • Dit jaar wordt extra ingezet op deelname uit de wijk Luchtbal. Onderzoek toonde immers aan dat de bewoners uit deze wijk het minst participeren aan de Burgerbegroting. Hiervoor wordt samengewerkt met de buurtcoach, het verenigingsleven, scholen enzovoort; 
 • Resultaat: De Burgerbegroting focust op beslissingen in dialoog met andere bewoners. Daarom beperken we het gewicht van de individuele stemmen tot 50% van het geheel. De mensen die samen met anderen beslissen tijdens het Burgerbegrotingsfestival krijgen ook 50% van het gewicht. Als twee of meer thema’s evenveel stemmen kregen, krijgt het thema met de meeste groepsstemmen voorrang. Het district of het districtsbestuur kunnen de keuzes van bewoners niet veranderen.?Op maandag 27 maart worden de 5 gekozen thema’s en de budgetten bekend gemaakt.

Spelregels thema’s kiezen en geld verdelen in fysieke groep

 • Via een speeddate-methodiek kiezen bewoners samen de thema’s. Bewoners gaan in kleine groepjes met elkaar in gesprek over telkens 2 thema’s. Ze verdelen 7 punten over deze 2 themakaarten. Na 5 rondes worden de stemmen voor de thema's over de verschillende momenten heen geteld en samengevoegd met de online stemmen. Op die manier worden de 5 meest gekozen thema’s vastgelegd;
 • Het geld wordt verdeeld met pokerchips. Bewoners zitten met 6 aan tafel. Iedereen krijgt 10 pokerchips van dezelfde kleur, die elk 20.000 euro voorstellen. In verschillende rondes worden de chips ingezet op de 5 thema’s. Het resultaat is definitief als er minstens 6 chips op een thema liggen, van minstens 4 deelnemers aan tafel. De score van verschillende tafels wordt opgeteld en verrekend tot een verdeling van 1,4 miljoen euro over de 5 thema’s. Nadien kiezen bewoners nog het thema voor de restmiddelen; 
 • Team Participatie gaat in februari en maart zo veel mogelijk naar de wijken om daar thema’s te kiezen en geld te verdelen. Bestaande groepen die minder gemakkelijk de weg naar de Kick-off vinden worden bezocht. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties uit de buurt, en worden deze momenten opengesteld voor andere geïnteresseerden. Luchtbal krijgt dit jaar bijzondere aandacht; 
 • Op 5 maart vindt de Kick-off van de Burgerbegroting plaats. In een aangenaam kader, met muziek en een hapje, komen bewoners samen om thema’s te kiezen en geld te verdelen. 

Spelregels thema’s kiezen en geld verdelen individueel online

 • Bewoners kunnen op de website burgerbegroting.be de 30 thema’s bekijken en hun keuze van 5 thema’s doorgeven. Nadien kan er ook geld verdeeld worden over deze thema’s (maximaal 600.000,00 euro op één thema). Tot slot wordt er uit de investeringsthema’s nog één thema aangeduid waar de restmiddelen naartoe gaan; 
 • Op de website zijn heel concrete handleidingen te vinden, net als een FAQ. Via e-mail of telefoon biedt team participatie van district Antwerpen ondersteuning bij het stemmen; 
 • Als een keuze werd bevestigd, kan deze niet meer veranderd worden. Er kan ook maar één keer deelgenomen worden; 
 •  In Luchtbal is er mogelijkheid om op papier een keuze te maken en in een stembus te steken. Hiervoor is team Participatie fysiek aanwezig op plekken waar veel mensen samen komen; 
 • Deelnemers kunnen alleen in eigen naam stemmen. Ze mogen enkel iemand helpen stemmen in aanwezigheid van die persoon. Rijksregisternummers of codes opvragen om te stemmen voor anderen is verboden. Stemmen afkopen in ruil voor voordelen mag niet. Projectindieners die moedwillig deze regels met de voeten treden kunnen uitgesloten worden.  

30 thema’s van de Burgerbegroting 

1. betere voetpaden 
ideeën die voetpaden verbeteren door bv. verzakkingen weg te werken, herstellingen uit te voeren, of het gebruik van voetpaden te onderzoeken 
2. verkeer afremmen
ideeën die het verkeer in je straat afremmen door sensibilisering of kleine aanpassingen, bv. drempel of versmalling. Flitscamera’s plaatsen of verkeersregels wijzigen mag district Antwerpen niet. 
3. veilig naar school 
ideeën die het verkeer naar een school veiliger maken, door bv. te sensibiliseren of door kleine aanpassingen bv. drempel of versmalling 
4. fietsvriendelijke straten 
ideeën die fietsen in de stad stimuleren, of die fietsen aangenamer maken bv. fietsenstallingen, bestaande fietspaden verbeteren of een straat asfalteren. Extra fietspaden of –straten aanleggen mag district Antwerpen niet. 
5. bewoners met talent 
ideeën die bewoners stimuleren om hun talent te tonen via kleine tentoonstellingen, performances, etc. 
6. kunst en cultuur op straten en pleinen 
ideeën die tijdelijke kunst of cultuur in de publieke ruimte brengen: bv. kunstwerken, kleine tentoonstellingen, urban culture, initiatieven rond cultureel erfgoed, of een flashmob 
7. lokale themamarkten en –festivals 
ideeën over lokale markten en kleine festivals rond een bepaald thema. Je kan geld krijgen voor bv. sprekers, ruimte en eten en drinken. 
8. concerten en/of feesten in de buurt 
ideeën over lokale optredens en kleinschalige feesten waarop de hele buurt welkom is. Je kan geld krijgen voor bv. artiesten, geluid en belichting, feestruimte, eten en drinken.  
9. meer en betere sportvelden
ideeën om sportvelden in openlucht aan te leggen of te verbeteren, toegankelijk voor iedereen 
10. zet je buurt in beweging 
ideeën die jong en oud in een buurt doen bewegen, door bv. evenementen, promotie of naschoolse sport 
11. bewegen in de publieke ruimte 
ideeën die mensen doen bewegen door toestellen of andere stimulansen te plaatsen, voor bv. fitness of urban sports 
12. aantrekkelijke straten en pleinen 
ideeën die een plein of straat aantrekkelijker maken met bv. zitplekken, drinkfonteinen, betere verlichting of wegdek, ev. samen met extra groen 
13. kindvriendelijke straten en pleinen 
ideeën die een straat, kruispunt of plein kindvriendelijker maken, bv. voor de veiligheid of via spel, speelterreinen, speelwater of een permanent hinkelpad 
14. toegankelijke straten en pleinen 
ideeën die straten, pleinen en routes toegankelijker maken zodat minder mobiele mensen of senioren er makkelijker kunnen wandelen, rusten of rijden met rolstoel of kinderwagen. Bv. een stoeprand verlagen, geleiding voor blinden, obstakels wegnemen, markeringen aanbrengen, integraal toegankelijke routes, rustpunten… 
15. meer bomen 
ideeën die meer bomen brengen in straten, op pleinen en in parken, in volle grond of in verharding, meestal door het district 
16. samentuinen 
ideeën die samentuinen starten, uitbouwen, bekendmaken of vernieuwen. Mensen uit de buurt tuinieren samen. 
17. ontharden 
ideeën die stenen of beton uitbreken in straten of op pleinen en deze vrijgekomen ruimte groener maken  
18. lokale projecten voor klimaat en milieu 
ideeën om het milieu in de wijk samen te verbeteren, of om buren bewust te maken van het milieu of de verstoring van het klimaat (bv. bio-diversiteitsprojecten, sensibilisering,…) 
19. experimenteel groen 
ideeën die experimenteren met groen in je straat of buurt. Bv. een tijdelijke groene herinrichting van publieke ruimte, of vernieuwende vormen van groen (bv mosmuren, tiny forests, verticaal groen,…).  
20. groen in straten en op pleinen 
ideeën die meer of beter groen brengen of stimuleren in straten en op pleinen. Bloemen, struiken, planten, in volle grond of in bakken, moeten het belangrijkste zijn. Het kan gaan om geveltuinen, groenslingers, bloembakken, hangmanden, speelgroen, eetbaar groen, pop-up parken, openstellen van privé-groen, etc.  
21. ontmoeting in de buurt 
ideeën die bewoners samenbrengen binnen een buurt of rond een interesse 
22. plek om te studeren 
ideeën die ruimte of materiaal voorzien voor kinderen en jongeren die samen huiswerk maken of studeren (geen bijles of hulp) 
23. iedereen hoort er bij 
ideeën voor mensen in armoede, anderstalige nieuwkomers, kinderen en jongeren (ook zonder papieren), senioren, LGTBQ, mensen met een beperking,… 
24. verbindende projecten 
ideeën die mensen samenbrengen van verschillende leeftijden, culturen of achtergronden  
25. deel-, geef- en ruilacties 
ideeën die voorwerpen en diensten delen, weggeven of ruilen: bv. geefkast of ruilbib 
26. betere communicatie 
ideeën die de communicatie in je wijk of binnen je organisatie verbeteren, door bv wijkkrantjes of nieuwsbrieven, een website of een vorming toegankelijke communicatie  
27. meer inspraak 
ideeën die de inspraak van bewoners verhogen binnen het district, een buurt of wijk, een straat, een vereniging of organisatie. Bv. kinderen mee laten nadenken over hun  sportclub, of met de buurt praten over de inrichting van een pleintje 
28. versterken van verenigingen 
ideeën die verenigingen versterken van bv. jongeren, senioren, cultuur, sport, handelaars …. Dit kan gaan van coaching en vorming, tot teambuilding en materiaal  
29. ondersteuning vrijwilligers 
ideeën die vrijwilligers voor een organisatie zoeken, opleiden, begeleiden, bedanken of ondersteuning bieden met bv. kledij of materiaal. 
30. digitale vernieuwing 
ideeën die digitale toepassingen ontwikkelen of stimuleren, of data verwerken, om ons district beter te maken. Bv een app om eenzaamheid te voorkomen, of om mekaar te helpen. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.  

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor inspraak en participatie. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de spelregels en de thema’s voor de Burgerbegroting 2023-2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.