Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00535 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 21 november 2022 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00535 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 21 november 2022 - Kennisneming 2022_DCAN_00535 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 21 november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad nam op 20 september 2021 (jaarnummer 134) kennis van de planning voor de vergaderingen van de raadscommissies en districtsraden in 2022.

Argumentatie

Voorafgaand aan de districtsraadszitting wordt de ontwerpagenda ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege. Op deze manier is het districtscollege op de hoogte van de te behandelen agendapunten van de districtsraadszitting van 21 november 2022.

Ter voorbereiding van de districtsraad wordt er een algemene raadscommissie voorzien op 14 november 2022. De ontwerpagenda van de commissiezitting wordt samen met de agenda van de districtsraad aan het districtscollege ter informatie voorgelegd.

Juridische grond

Volgens artikel 19 en 126 van het DLB en artikel 6 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter tot bijeenroeping van de districtsraad.

Volgens artikel 14 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter van de raadscommissie tot bijeenroeping van de raadscommissie. De voorzitter van de districtsraad stelt de agenda van de districtsraad op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad
1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad van 21 november 2022 om 20:00 uur.

Artikel 2

Het districtscollege deelt aan de voorzitter van de districtsraad de te behandelen punten mee voor de dagorde van de zitting van 21 november 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.