Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00542 - District Antwerpen. Charles de Costerlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00542 - District Antwerpen. Charles de Costerlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00542 - District Antwerpen. Charles de Costerlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Charles de Costerlaan in district Antwerpen:

 • behoort deels tot het beheer van stad Antwerpen, namelijk tussen de ingang van de Waaslandtunnel en de Thonetlaan;
 • is gedeeltelijk, tussen de snelweg en de Waaslandtunnel, een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college in zitting van 1 juli 2016 (jaarnummer 5926).

Tussen de Halewijnlaan en de Gloriantlaan wordt aan de oneven zijde een verdrijvingsvlak gemarkeerd. Tegenover dit verdrijvingsvlak is een sorteerstraat geplaatst. Door het onderbreken van de parkeerzone krijgen voetgangers de mogelijkheid om veilig over te steken als ze de sorteerstraat willen gebruiken.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd in de parkeerzone (artikel 9).
De parkeerbalans neemt af met twee parkeerplaatsen, deze maatregel is nodig om voetgangers veilig te laten oversteken, de parkeerdruk is zeer laag in deze straat.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Charles de Costerlaan in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 1 juli 2016 (jaarnummer 5926).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen