Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00533 - Bestek GAC_2022_02439 (SWOU12316). Heraanleg speelterrein Geelhandplaats, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00533 - Bestek GAC_2022_02439 (SWOU12316). Heraanleg speelterrein Geelhandplaats, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_DCAN_00533 - Bestek GAC_2022_02439 (SWOU12316). Heraanleg speelterrein Geelhandplaats, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Geelhandplaats is een intensief gebruikt binnenplein in Antwerpen-noord. De huidige aanleg dateert van 2011. Centraal op het plein bevindt zich een speelterrein. De speeltoestellen en de ondergrond zijn intussen aan vernieuwing toe. Het districtsbestuur wenst tevens van de gelegenheid gebruik te maken om het plein te vergroenen en de groeiomstandigheden van de bestaande bomen te verbeteren.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. ontwerp (post 1) op een totaal van 60 punten;
  2. prijs (alle andere posten behalve post 1) op een totaal van 40 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde lager ligt dan 750.000 euro.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven
2ANT010503M01366 - SWOU12316 Geelhandplaats (speelterrein binnengebied)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2022_02439 voor "Heraanleg speelterrein Geelhandplaats" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

districtssecretaris

dit besluit opnemen in de rapportering aan de districtsraad onder "dagelijks bestuur" omwille van investeringen >10.000,00 EUR (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Heraanleg speelterrein Geelhandplaats

budgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010503M01366
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300

volgt later


Bijlagen

  • 02439_20220922_bestek_administratieve_bepalingen .pdf
  • 02439_20220916_bestek_technische bepalingen.pdf
  • 02439_20200220_straatmeubilaris_basisbestek.pdf
  • 02439_20210817_draaiboek_FTF_bestek.pdf
  • 02439_20220826_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02439_202200808_12316_ontwerpnota.pdf
  • 02439_veiligheids- en gezondheidsplan.pdf
  • 02439_SWOU12316_samenvattende opmeting.xlsm