Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00534 - Bestek GAC_2022_02297 (SWOU12311). Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00534 - Bestek GAC_2022_02297 (SWOU12311). Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring 2022_DCAN_00534 - Bestek GAC_2022_02297 (SWOU12311). Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord" werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02297 uitgeschreven. Op 17 juni 2022 diende de firma AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA, MOORTELSTRAAT 25 te 9150 KRUIBEKE, met ondernemingsnummer 0405.009.246, een offerte in.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden.

De offerte werd als volgt beoordeeld:
InschrijverOntwerp op 100 punten
AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA
 80

De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget van 25.000,00 EUR zal bij AMJP5 verschoven worden van SUB_NR/INTERN/5005000000/220/2ANT010801PA6402/2AN090190 begrotingsjaar 2200 naar 2300.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven
2ANT010503M01361 - SWOU12311 Park Spoor Noord (skatetoestellen)
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting
2ANT010801PA6402 - aantrekkelijke pleinen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord", op basis van bestek GAC_2022_02297, aan AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA, MOORTELSTRAAT 25 te 9150 KRUIBEKE, met ondernemingsnummer 0405.009.246, tegen een bedrag van 118.749,40 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord    

25.000,00 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010801PA6402
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300 onder voorbehoud van goedkeuring door districtsraad

4005531156
93.749,40 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5001500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010503M01361
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300


Bijlagen

  • 02297_Gunningsverslag.pdf